جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دهم

سلام به همه بخونی‌های عزیز پایه دهم. امروز در بخون با جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دهم، یک مقاله فوق‌العاده دیگر برای شما خواهیم داشت. در این مقاله کامل‌ترین جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دهم برای تمامی رشته‌ها همراه با PDF برای دانلود، در اختیار شما عزیزان خواهم گذاشت. من یاش‌گین ولی‌پور هستم و به شما قول می‌دهم که با جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دهم، به هیچ منبع دیگری نیاز نخواهید داشت. هر جا سوال داشتید از بخش نظرات بپرستید تا پاسخگو باشم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 فارسی دهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 15 فارسی دهم

پاسخ:

فلمرو زبانی: سوال 1) همسری: برابری ، راست: درست و به عینه

سوال 2) نهاد: یکی چشمه ، قید: غلغله زن – چهره‌نما – تیزپا ، متمم قیدی: از سنگی ، مسند: جدا ، فعل اسنادی: گشت

قلمرو ادبی: سوال 1) کنایه: شکن از مو گشادن، کنایه از آرام گرفتن و صاف شدن ، تناسب: مو – سر – رخ. ، تشخیص: ماه رخ خود را ببیند. ، تشبیه: ماه مانند آینه است.

کف به دهان برزدن: کنایه از خشم و هیجان ، تشبیه: چشمه به صدف و چشمه به تیر ، تناسب: تیر و هدف ، جناس ناهمسان: میان صدف و هدف

سوال 2) نماد انسان‌های مغرور است.

سوال 3) «شیرین سخنی»، نمونه‌ای از حس‌آمیزی در شعر نیما می‌باشد.

جواب کارگاه متن پژوهی درس 1 فارسی دهم

سوال 4) بوسه زند بر سر و بر دوش من. در اینجا دو واژه سر و دوش مجاز از پرده نیلوفری هستند.

قلمرو فکری:

سوال 1) چشمه غرور خود را کنار گذاشت.

سوال 2) دریا، فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و با طمع و غضبناک برای بلعیدن چشمه نگاهی کرده است.

سوال 3) هر دو شعر در قالب مثنوی هستند. موضوع هر دو سروده پرهیز از خودبینی است. تعداد ابیات شعر نیما بیشتر از شعر سعدی است. در شعر نیما، چشمه فقط تغییر کرده و غرورش را از دست می‌دهد اما در شعر سعدی، قطره علاوه بر این که تغییر پیدا می‌کند به گوهری گرانبها تبدیل می‌شود.

سوال4) این سوال بر عهده خودتان است. زیرا جواب هر کس منحصر به فرد است.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 19 فارسی دهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 19 فارسی دهم

پاسخ: 

قلمرو زبانی: سوال 1) داد: حق ، داد: ادا کرد ، نهاد: وجود ، نهاد: قرار داد

سوال 2) غم و شادی ، نیک و بد ، حق و باطل

سوال 3) امید را در نومیدی(بسته دان) ، حذف به قرینه لفظی است.

سوال 4) جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب کارگاه متن پژوهی درس 2 فارسی دهم

قلمرو ادبی: سوال 1) بر تاثیر سخن می‌افزاید و نوشته را زیبا می‌کند.

سوال 2) سر در گریبان بردن: کنایه از در فکر فرو رفتن از روی شرمندگی. تاج سر بودن: کنایه از بزرگ و مایه افتخار بودن

قلمرو فکری: سوال 1) به سرعت شاد یا غمگین شدن

سوال 2) راز دار بودن و خویشتن داری

سوال 3) پرهیز از دورویی و ریا کار بودن

سوال 4) هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر، و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.

سوال 5) هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

جواب کارگاه متن پژوهی درس سوم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 34 فارسی دهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 34 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) مترادف: بلند ، متضاد: حضیض

سوال2) جواب این سوال را در شکل بالا می‌توانید مشاهده کنید.

قلمرو ادبی: سوال 1) از گودال بپرس/ درختان قیام کرده‌اند.

سوال 2) قالب این شعر، سپید است. زیرا وزن عروضی ندارد و هرجا که ضرورت شاعری ایجاد کند، قافیه ذکر می‌شود. از طرفی قافیه و ردیف در این شعر اختیاری است و طول مصراع‌ها برابر نیست.

جواب کارگاه متن پژوهی درس 3 فارسی دهم

سوال 3) درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده‌اند. در اینجا شاعر علت عمودی ایستادن درختان را احترام به امام حسین(ع) می‌داند.

قلمرو فکری: سوال 1) مردن در راه خدا

سوال 2) حیرت و سرگشتگی؛ زیرا توانایی دیدن عظمت امام حسین(ع) را ندارد و با این همه عظمت گیج می‌شود.

سوال 3) آیه اول ⇐ در فکر آن گودالم کع خون تو را مکیده است/ هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم.

آیه دوم ⇐ بر تالابی از خون خویش/ در گذرگه تاریخ ایستاده‌ای/ با جامی از فرهنگ/ و بشریت رهگذار را می آشامانی/ هر کس را که تشنه شهادت است.

جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 40 فارسی دهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 40 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) حلق – طالع – تاثیر – محنت – عوعو سگان

سوال 2) کشت بیت اول: نابود کرد ، بکشت بیت دوم: خاموش کرد

سوال 3) بخت: اقبال ، اعتبار: رونق

قلمرو ادبی: سوال 1) قافیه: جهان و زمان ، ردیف: شما نیز بگذرد.

سوال 2) سپر کردن: کنایه از مقاومت کردن ، سخی کمان: کنایه از زورگویی و قدرت

سوال 3) شیران: استعاره از افراد شجاع و دلیر ، سگان: استعاره از افراد پست ، عوعو: استعاره از قدرت‌های ظاهری

جواب کارگاه متن پژوهی درس 5 فارسی دهم

قلمرو فکری: سوال 1) مرگ و نابودی به سراغ شما نیز خواهید آمد و دوران رواج قدرت شما نیز پایان خواهد یافت.

سوال 2) رمه: مردم زیردست حکومت ، چوپان گرگ طبع: حاکمان ستمگر دست نشانده ، گرگی شبان: دوران ظلم و ستم

سوال 3) آیه اول ⇐ ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد ، آیه دوم ⇐ آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهانِ شما نیز بگذرد

سوال 4) چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

دوستان خوبم در این قسمت از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا برای دسترسی به سایر مقالات پر مخاطب دروس دهم از لینک‌های زیر استفاده کنید که محتواهای مفیدی انتظار شما عزیزان را می‌کشند:

جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 48 فارسی دهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 48 فارسی دهم

پاسخ: 

قلمرو زبانی: سوال 1) حضرت: درگاه، آستانه ؛ معاش: زندگی، زیست

سوال 2) خداش در همه حال از بلاش نگه دارد ⇐ « َ ش» در نقش مضاف‌الیه آمده است.

قلمرو ادبی: سوال 1) دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد | دل: مجاز از وجود
سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری / که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد | سر و زر و دل و جان: مجاز از همه چیز (جان)

سوال 2)  پیام رسان بین عاشق و معشوق / نماد پیغام رسانی

سوال 3) بوی: 1) عطر و رایحه / 2) امید و آرزو

جواب کارگاه متن پژوهی درس 6 فارسی دهم

قلمرو فکری: سوال 1) نقض عهد و پیمان و وفای به عهد (سرِ عهد خود بودن)

سوال 2) حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست / که آشنا سخن آشنا نگه دارد

سوال 3) بیت اول : خداش در همه حال از بلا نگه دارد / از بیت ششم: ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

جواب کارگاه متن پژوهی درس هفتم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 53 فارسی دهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 53 فارسی دهم

پاسخ: 

قلمرو زبانی: سوال 1) دولت: سعادت،اقبال،ثروت – کریمی: بخشندگی،بزرگواری – لثیمی: فرومایگی،پستی

سوال 2) فعل جمله حذف شده است (نیکو خو هزار بار از نیکو رو بهتر است). حذف به قرینه معنوی.

سوال 3) جاوْدان و جاوِدان / روزْگار و روزِگار / پادْشاه و پادِشاه

قلمرو ادبی: سوال 1) تضاد بر زیبایی سخن افزوده است. مانند: فرقت و وصلت ، محنت و راحت ، وفا و جفا

سوال 2) قرآن: مشبه ، مانند: ادات ، بهشت: مشبه به ، جاودان: وجه شبه

سوال 3) واژه های چاه و گاه ، روی و خوی جناس دارند.

جواب کارگاه متن پژوهی درس 7 فارسی دهم

سوال 4) تن‌ها ، دل‌ها – نجاست ، ذلت

قلمرو فکری : سوال 1) زیرا همان‌طور که آب، پاک کننده پلیدی‌ها است، قرآن هم پاک کننده گناهان است.

سوال 2) برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند تا مگر او را هلاک کنند و عالم از آثار وجود او پاک کنند. تدبیر برادران بر خلاف تقدیر رحمان آمد.

سوال 3) با قسمت «قصه حال یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت بلکه از حسن سیرت او گفت؛ زیرا که نیکوخوتر، بهتر هزار بار از نیکورو، نبینی که یوسف را از روی نیکو بند آمد و از خوی نیکو امر و فرمان آمد و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.» ارتباط معنایی دارد.

سوال 4) هر دو عبارت تاکید بر صبر و شکوفایی را سفارش می کنند. صبر راهگشای همه مشکلات می باشد و با صبر کردن و صبور بودن می‌توان به اهداف خود رسید.

دوستان عزیز حتما از سایر مقالات مربوط به نمونه سوالات دروس پایه دهم دیدن فرمائید:

جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 61 فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس 8 فارسی دهم

پاسخ: 

قلمرو زبانی: سوال 1) هم از اهل فضل بود : فضل به معنی دانش – مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب : فضل به معنی کمال و فضیلت – از فضل و رحمت کردگار نا امید نباید بود. : فضل به معنی بخشش و رحمت

سوال 2) جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

سوال 3) جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 61 فارسی دهم

سوال 4) باز گرفت: معنی گذشته: نگه داشت معنی امروزی: پس گرفتن ، شدیم: معنی گذشته: رفتیم معنی امروزی: فعل اسنادی است و حالتی را نشان می‌دهد.

باز کنیم: معنی گذشته: پاک کنیم معنی امروزی: بگشاییم. باز کردن.

سوال 5) خورجینک: کوچک و ناچیز بودن. دَمَک: پسوند تقلیل و اندکی . دِرَمک: پسوند تقلیل و اندکی.

قلمرو ادبی: سوال 1) چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگاه ماننده بودیم. مشبه: یم {ما} / مشبه به: دیوانگان / وجه شبه: برهنگی و عاجزی / ادات تشبیه: در مفهوم فعل «ماننده بودیم» موجود است.

سوال 2) جمله ها کوتاه است و زبان نثر ساده. واژگان کهن در آن یافت می شود.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 61 فارسی دهم

قلمرو فکری: سوال 1) چون گمان کرد اگر وزیر او را با آن سیمای آشفته ببیند، وی را فردی گدا می انگارد، در حالی که اگر نامه او را ببیند و بخواند، به فضل و علم او پی خواهد برد.

سوال 2) دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند. معنی: فقیر بود و امکانات مالی نداشت تا بتواند اوضاع مرا سر و سامان بدهد.

چون بر رقعۀ من اطلاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست. معنی: وقتی نامه مرا بخواند، می تواند به شایستگی من پی ببرد.

سوال 3) با قسمت به گرمابه رفتن ناصر خسرو و برادرش در دو زمان متفاوت، یكی زمانی که سر و وضع مناسبی نداشتند «دگر گه خزان شود» و یکی زمانی که سر و وضع مناسبی داشتند «گاهی شود بهار» ارتباط معنایی دارد.

سوال 4) شکیبایی در برابر مشکلات و سختی ها، برای ما راهگشا خواهد بود. پس در هنگام سختی ها باید صبر پیشه کنیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 66 فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس 9 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) گرته ریختن، رونگاری، نقطه چینی، صورت دادن، نشاندن، گرته زدن، صورتگری

سوال 2) جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

سوال 3) غارِب – مخمصه – صدق – رعنا

سوال 4) صاد: نهاد ، هرگز: قید ، جانور: مفعول ، پهلو: متمم

سوال 5) واو پیوند: کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت. واو عطف: زنگ نقّاشی دلخواه و روان بود.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 67 فارسی دهم

قلمرو ادبی: سوال 1) دست معلمّ از وَقب حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به … و دو پا را تا زیر زانو گرته زد. از کار بازماند. دستش را پایین برد و مردّد مانده بود. صورت از او چیزی می‌طلبید؛ تمامت خود را می‌خواست.

سوال 2) حرفی به کارش بود: کنایه از اینکه ماهر نبود. در بیرنگ اسب حرفی به کار بود: کنایه از مهارت نداشت.

قلمرو فکری: سوال 1) دوست داشتنی و زودگذر بود. خسته کننده نبود. جدی گرفته نمی‌شد. خنده در آن جایز بود. دلخواه و روان بود. معلم صمیمی و مهربان بود.

سوال 2) عبارت اول ⇐ جانشین خوبی برای اجداد هنرمندش بود.

عبارت دوم ⇐ اسبی که از پهلو نقاشی شده بود، تصویر کاملی از اسب را نشان می داد.

جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 79 فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس 10 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) جلیقه نجات، غلم داران، زهرای مرضیه، رعب و وحشت، تحول عظیم

سوال 2) پاسخ این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

سوال 3) جمله مرکب: تاریخ، مشیت باری تعالی است که از طریق انسان‌ها به انجام می‌رسد.

جمله ساده: بعضی دیگر از بچه‌ها گوشه خلوتی یافته اند و گذشته خویش را با وسواس یک قاضی می‌کاوند.

قلمرو ادبی: سوال 1) مرداب: تشخیص (خوابیدن مرداب) ، دشت شب: اضافه‌ی تشبیهی

سوال 2) آفتاب فتح (فتح: مشبه، آفتاب: مشبه به) ، آسمان سینه (سینه: مشبه، آسمان: مشبه به)

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 80 فارسی دهم

قلمرو فکری: سوال 1) در جمله «حال آنکه در معرکه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد.»

سوال 2) در هر دو روح شجاعت، مقاومت، بی باکی و نترسیدن از خطر دیده می شود.

سوال 3) چون رزمندگان ایرانی به درست همان کاری را انجام می دهند که جهادگران صدر اسلام انجام می دادند.

جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 83 فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس 11 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) خاموش – پژمرده

سوال 2) پاسخ این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

قلمرو ادبی: سوال 1) هر دو غزل هستند. تنها با این تفاوت که محتوای شعر «مهر و وفا» عاشقانه و عارفانه است، ولی مضمون شعر «خاک آزادگان» حماسی و میهن پرستانه می باشد.

سوال 2) خاک: کشور ، شعله: عشق

سوال 3) در بیت «کنون رود خلق است، دریای جوشان / همه خوشه خشم شد خرمن من» اجزای جمله جا به جا شده است؛ از این رو نمونه ای از کاربرد شیوه بلاغی است. اگر این بیت را به شیوه عادی تبدیل کنیم این عبارت به دست می‌آید: «کنون رود خلق دریای جوشان است. خرمن من همه خوشه خشم شد.»

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 83 فارسی دهم

قلمرو فکری: سوال 1) جز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من

سوال 2) درون مایه بیت‌های دوم و سوم همچنین بیت صورت پرسش ، عشق ورزیدن به میهن و میهن‌پرستی است.

سوال 3) مپندار این شعله، افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مَدفَن من

جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 99 فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس 12 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) مرتب شدن اجزا: رهّام تیز با خود و گبر بشد. گرد رزم به ابر همی اندر آمد.

بازگردانی به نثر ساده: رهّام به تندی با کلاه‌خود و زره به میدان جنگ رفت. نبرد چنان شدت گرفته بود که گرد و خاک جنگ به اوج آسمان می‌رسید.

سوال 2) پاسخ این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

سوال 3) به رستم بر آنگــــه ببارید تیر / تهمتن بدو گفت بر خیره خیر

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 99 فارسی دهم

سوال 4) اسلامی ← اسلیمی / مزاج ←  مزیح / سلاح ←  سلیح / کتاب ← کتیب

قلمرو ادبی: سوال 1) عنان را گران کردن: کنایه از متوقف کردن اسب ، سر هم نبرد به گرد آوردن: کنایه از شکست دادن و کشتن حریف

سوال 2) از بیت ۱۸ تا ۳۲ این درس، رجز خوانی است.

سوال 3) نماند ایچ با روی خورشید رنگ / به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ ⇐ در این بیت اینکه خورشید رنگش از ترس پرید، اغراق دارد.

بزد بر بر و ســینه‌ اشکبوس / سپهر آن زمان دست او داد بوس ⇐ در این بیت اینکه آسمان به خاطر ضرب شست رستم، دست رستم را بوسید اغراق دارد.

جواب صفحه 99 فارسی دهم

سوال 4) بخندید رستم، به آواز گفت / که بنشین به پیش گرانمایه جُفت
سزد گر بداری، سرش در کنار / زمانی بر آسایی از کارزار
پیاده مرا زان فرستاد، طوس / که تا اسپ بستانم از اشکبوس
به شهرِ تو، شیر و نهنگ و پلنگ / سوار اندر آیند، هر سه به جنگ؟
مرا مادر نام، مرگِ تو کرد / زمانه مرا پُتک تَرگِ تو کرد
بدو گفت خندان: که نام تو چیست؟ / تنِ بی‌ سرت را که خواهد گریست؟

قلمرو فکری: سوال 1) زیرا رهام از میدان جنگ گریخت.

سوال 2) زیرا رستم تازه از راه رسیده بود و رخش خسته بود. همچنین برای تحقیر حریف و نشان دادن قدرت جنگاوری خودش

سوال 3) میهن دوستی – دلاوری – نیرومندی – آشنایی با هنر رزم

سوال 4) میهن دوستی – شیوایی سخن – ستایش آزادگی – پاسداشت زبان پارسی

در این بخش نیز از شما عزیزان دعوت می‌کنم برای دسترسی به محتواهای کنکوری و مشاوره سایت بخون از لینک‌های زیر استفاده کنید؛ محتواهایی که کاملا رایگان در اختیارتان قرار داده‌ایم و خیالتان را از بابت مسیر کنکور راحت خواهد کرد:

جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 106 فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس 13 فارسی دهم

پاسخ: 

قلمرو زبانی: سوال 1) بالا کشیدن – بیرون آوردن – پروردن

سوال 2) زین – کمند

سوال 3) اسپ ← اسب / درفشان ← درخشان / کمندافگن ← کمندافکن

سوال 4) بیت یکم: چو: چون، هنگامی که (حرف پیوند) ، بیت بیست و سوم: چو: مانند، ادات تشبیه (حرف اضافه)

سوال 5) بیت‌های دوم، دوازدهم و بیست و دوم

قلمرو ادبی: سوال 1) فرود آمد از دژ به کردار شیر / کمر بر میان، بادپایی به زیر
به پیش سپاه اندر آمد چو گرد / چو رعدِ خروشان یکی ویله کرد
نگه کرد سهراب و آمدش ننگ / بر آشفت و تیز اندر آمد به جنگ
رها شد ز بندِ زره موی اوی / درفشان چو خورشید شد، روی اوی
که هم رزم جُستی، هم افسون و رنگ / نیامد ز کار تو بر دوده ننگ

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 106 فارسی دهم

سوال 2) سپهبد، عنان، اژدها را سپرد: (کنایه از افسار اسبش را رها کرد) ، رخ نامور سوی توران کنی: (کنایه از بهتر است به سرزمین خود (توران) برگردی).

سوال 3) خورد گاو نادان ز پهلوی خویش: انسان نادان خودش به خودش زیان می‌رساند.
مثل های معادل: از ماست که بر ماست / کرم درخت از خود درخت است.

قلمرو فکری: سوال 1) زیرا هجیر فرمانده دژ به دست سهراب در بند افتاد و گردآفرید نیز در جنگ شکست خورد.

سوال 2) گردآفرید در جنگ حریف سهراب نمی‌شد، برای همین پیچید و زود از او روی برگرداند و به سرعت بازگشت.

سوال 3) دلاور – جنگجو – سوارکار – مغرور – وطن‌ پرست – چاره‌ اندیش – حیله‌ گر

جواب صفحه 106 فارسی دهم

سوال 4) هر دو حماسه هستند، هر دو دفاع از میهن را بیان می کنند، در هر دو قهرمانان داستان زن هستند، حوادث خارق العاده ندارد. اما از نظر سبک بیان و لحن و تصویر صحنه‌ های جنگ و ابزارها و شیوه های مبارزه تفاوت دارند.

جواب کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 115 فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس 14 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) پاسخ این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

سوال 2) «را» نخست در معنای «به» و به عنوان حرف اضافه به کار رفته است و «را» دوم نشانه مفعول است.

سوال 3) این کلمه در گذشته به معنای «بازرگان و کاسب» به کار می رفته است، ولی امروزه بیشتر به «معامله گران مواد مخدر و کارهای خلاف قانون» گفته می شود.

سوال 4) پسوند «وش» در کلمه «خواجه‌وش» به معنای «مانند» است. کلمات دیگر: مهوش،پریوش

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 115 فارسی دهم

قلمرو ادبی: سوال 1) ریش بر کندن کنایه از پشیمان شدن و افسوس خوردن ، آفتاب نعمتم شد زیر میغ کنایه از از دست دادن نعمت.

سوال 2) مولوی برای بیان اینکه سنجش نابه‌جا و داوری ظاهری نادرست است از «تمثیل» استفاده کرده است، «طوطی» نماد انسان های عجول است و از روی ظاهر قضاوت می کنند؛ هدف مولوی از بیان این داستان، نکوهش سطحی نگری و شتاب زدگی در داوری است.

سوال 3) دلق، خلق: جناس ناهمسان / شیر، شیر: جناس همسان، شیر نخست: شیر بیشه، شیر دوم: شیر نوشیدنی / جناس: ‌زان، زین / آب، ناب: جناس ناهمسان / هست، دست: جناس ناهمسان

قلمرو فکری: سوال 1) در پدیده هایی که از نظر ظاهری شبیه هم هستند تفاوت هایی وجود دارد و از اندازه گیری و قیاس بر اساس ظاهر و سطحی نگری خودداری کنید.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 115 فارسی دهم

سوال 2) الف)مردان حق
ب) در سطحی نگری و قضاوت های سطحی و ظاهری و اینکه بدون آگاهی از یک موضوع قضاوت شود.

سوال 3) مقایسه نادرست و قضاوت بر اساس ظواهر

جواب کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 126 فارسی دهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس 16 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) پاسخ این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

سوال 2) مخذول، استرحام، بدسگال، وقار، طمانینه، الزام، غالب

سوال 3) ساده: از همه درس‌های حفظی بیست می‌گرفت.

مرکب: همه حیرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو کیف همراه آورده است.

سوال 4) الف- مضاف‌الیه ، ب- مضاف‌الیه

قلمرو ادبی: سوال 1) پاسخ این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 126 فارسی دهم

سوال 2) من گوش استماع ندارم، لِمَن تَقول / «دی که از دبستان به سرای می‌شدم، در کُنجِ خلوتی از برزن، دو خروس را دیدم … «یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدۀ حریف نواخت به صَدمتی که …

سوال 3) کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید /  قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام

قلمرو فکری: سوال 1) در درس خسرو موضوع درباره دانش آموزی است که همنشینی با بدان را می‌گزیند و زندگانی اش تباه می‌شود، این ابیات هم به همین موضوع اشاره دارد.

جواب صفحه 126 فارسی دهم

سوال 2) بیت اول: ارتباط دارد با سه خط آخر صفحه 124 تا خط چهارم صفحه 125

بیت دوم: ارتباط دارد با خط 9 تا 12 صفحه 125

سوال 3) پاسخ این سوال بر عهده خودتان است.

جواب کارگاه متن پژوهی درس هفدهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 136 فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس 17 فارسی دهم

پاسخ: 

سوال 1) جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

سوال 2) ترکیب وصفی: متنی نیلگون ، برترین حماسه ، ترکیب اضافی: ستاره غروب ، سرور آزادگان ، ماهی دریا

سوال 3) در: قید ، امید: مفعول – معطوف به مفعول ، روی ما: مضاف الیه

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 136 فارسی دهم

قلمرو ادبی: سوال 1) مصراع اول، پاسخ: تشبیه (لبنان به سبزه) – تشخیص (ای لبنان)
مصراع دوم، پاسخ: تشخیص (کشتی ای که مقاومت می کند.)
مصراع سوم، پاسخ: کنایه (بوسه زدن بر شمشیر) – تشخیص (دستان تو: لبنان)

سوال 2) خار: مجاز از رنج و سختی

سوال 3) باران ها: نماد آزادی و طراوت ، فصل ها: نماد زمان و تاریخ

سوال 4) جز تو کسی نمانده است که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد.
ای سرور باران ها و فصل ها / تو را عطر می‌نامیم که در غنچه ها خانه دارد. / تو را پرستو نامیدم.

جواب صفحه 136 فارسی دهم

قلمرو فکری: سوال 1) شاعر قیام مردم لبنان علیه ظلم، یک انقلاب خدایی و آسمانی می‌داند.

سوال 2) الف- لبنان

ب- مصراع دوم بر امید به آینده و زندگی دوباره تاکید دارد. مصراع سوم به بعثت پیامبران از سرزمین لبنان اشاره دارد.

سوال 3) و گل هایی را می چیند / که از انگشتان شهیدان می رویند.

سوال 4) فرهنگ شهادت طلبانه و شیعی مردم لبنان

دهمی‌های پرتلاش حتماً از سایر دروس پایه دهم از طریق لینک‌های استفاده کنید:

جواب کارگاه متن پژوهی درس هجدهم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 142 فارسی دهم

پاسخ کارگاه متن پژوهی درس 18 فارسی دهم

پاسخ:

قلمرو زبانی: سوال 1) ناتانائیل: یک شخصیت خیالی برای نویسنده است، انسان کامل و آرمانی، در زبان عِبری یعنی خداداد
تملک: در اختیار داشتن
تصاحب: مالکیت، مالک شدن، صاحب شدن
معطوف: باز گردانده شده، پیچانده شده
ناکارآمد: بی‌فایده
بامداد پگاه: صبحگاه
گُستَره: عرصه و میدان
تمایز: جدا کردن، فرق گذاشتن
قائل شدن: اعتراف کردن و پذیرفتن
مائده: سفره مخصوص غذا
نیلگون: آبی سیر، به رنگ نیلی، کبود، لاجوردی، آسمانگون

سوال 2) پروردگارا به درگاه تو پناه می‌آورم و تو نیز پناهم بخش. خدایا آن‌ چنان کن که قدر نعمت بدانیم و شکر نعمت به جای آوریم. ای خالق هستی مگذار دامان وجودم به پلیدی‌‌های گناه آلوده شود.

سوال 3) ناتانائیل: منادا / من: متمم / شور و شوقی: متمم مفعول

جواب صفحه 142 فارسی دهم

قلمرو ادبی: سوال 1) تشخیص و استعاره: انتظار کشیدن آسمان، رنگ باختن ستاره ها
لرزیدن: کنایه از وحشت کردن از چیزی، به شدت ترسیدن
رنگ باختن: به کنایه از دست دادن رنگ و بی رنگ شدن، رو به نابودی رفتن و ضعیف و بی اثر شدن
شعاعی از آفتاب که بر میوه های پوسیده کاج می تابید، کم کم رنگ باخت.
غرق در چیزی بودن: کنایه از کاملاً تحت تاثیر آن قرارگرفتن یا گرفتار آن شدن، غوطه ور شدن در آب
شبنم: استعاره مکنیه؛ زیرا به دریایی یا مکان پرآبی مانند شده است که چمنزار در آن غرق می شود.
مراعات نظیر: سپیده دم، آسمان، ستاره، چمنزار، شبنم
اغراق: چمنزارها غرق در شبنم بودند.

سوال 2) بار بشر را به دوش گرفتن: کنایه از قبول کردن مسئولیت

پاسخ کارگاه متن پژوهی صفحه 142 فارسی دهم

قلمرو فکری: سوال 1) نیکوترین اندرز انسان این است که انسان ها در سختی‌ها و دشواری‌ها به هم کمک و یاری کنند.

سوال 2) معتقد است تمام پدیده های عالم منتظرند و هر تغییری رو به سوی کمال دارد. مانند زمین خشکی که منتظر باران است و در ادامه توصیه می کند که نباید در انتظار اتّفاق خاصی بود و باید همه رویدادهای زندگی را به زیبایی درک کرد و پذیرفت.

سوال 3) بیت اول: هرگز هیچ زیبایی لطیفی در را این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم ، تمامی مهرم را نثارش کنم.

بیت دوم: اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت از تر برخی جان های دیگر سوخته است. اعمال ما به ما وابسته است. همچنان که روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می سوزاند، امّا برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد.

سوال 4) هر آفریده‌‌ای نشانه خداوند است اما هیچ آفریده‌ای نشان دهنده او نیست. خدا در همه جا هست؛ در هر جا که به تصور در آید، و نایافتنی است.

جواب ص 142 فارسی دهم

سوال 5) هر دو عبارت، انسان را به نگاهی دقیق و زیبایی شناسانه و درک درست از جهان هستی، دعوت می‌کنند.

سوال 6) تجربه شخصی و آزمایش، تأکید نویسنده بر این موضوع که شناخت بدون تجربه شخصی و آزمایش ارزش ندارد.

به پایان مقاله جواب کارگاه متن پژوهی فارسی دهم رسیدیم. از شما عزیزان می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، لینک آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. در ضمن شما با عضویت در خبرنامه بخون می‌توانید به بهترین مقالات آموزشی برای هر پایه به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین با ثبت نظرات(انتقادات و پیشنهادات) خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید و با ثبت ستاره‌های رنگی ما را خوشحال و دلگرم کنید. برای مشاهده سایر مباحث مرتبط هم از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اقدام کنید:

درضمن اگر در زمینه کنکور و آموزش دارای کسب و کار هستید و به دنبال دیده شدن خدمات خود می‌باشید، سایت بخون به عنوان یک رسانه آموزشی کاملا مستقل پذیرای تبلیغات شما می‌باشد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی توصیه می‌کنم از صفحه تبلیغات کتاب کنکوری دیدن کنید.

4.2/5 - (62 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
10 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا