نمونه سوال فصل اول شیمی دهم | کیهان زادگاه الفبای هستی

در مقاله قبلی آموزش فصل اول شیمی دهم به صورت کامل همراه با تصاویر آموزشی بررسی شد. با توجه به اینکه شیمی یک درس مفهومی-محاسباتی است، برای تسلط کامل جدا از درسنامه، شما به نمونه سوالات استاندارد و مفید نیاز دارید. اما پیدا کردن نمونه سوالات فصل اول شیمی دهم که استاندارد باشند واقعا کار سختی است؛ از طرفی فصل اول شیمی دهم بارم بندی قابل توجهی را هم در امتحانات به خود اختصاص می‌دهد و در امتحان نوبت اول حدود 15 نمره و در امتحان نوبت دوم حدود 5 نمره به این فصل اختصاص دارد. پس امروز سراغ قسمت مهمی از روند آموزش کیهان زادگاه الفبای هستی خواهیم رفت. نمونه سوال فصل اول شیمی دهم عنوانی است که امروز در این مقاله در سایت بخون به آن خواهیم پرداخت.

نمونه سوال شیمی دهم تا صفحه 10

سوال 1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 1.  هرچه دمای یک ستاره …………………….. باشد، شرایط تشکیل عنصرهای ………………………. فراهم می‌شود.
 2.  پسماند راکتورهای اتمی هنوز خاصیت ………………….. دارد و خطرناک است، از اینرو دفع آن‌ها از جمله چالش‌های صنایع ………………… به شمار می‌آید.
 3.  در انفجار مهیب(مهبانگ) پس از پدید آمدن ذره‌های زیراتمی، عنصرهای ……………….. و …………………. تولید شدند.

سوال2- در هر مورد نام عنصر مربوطه را بنویسید.

 1.  نخستین عنصری که بعد ذرات زیر اتمی پا به عرصه گذاشت.
 2.  شناخته شده ترین عنصر پرتو زا که به عنوان سوخت در واکنشگاه هسته ای بکار میرود.
 3.   برای تشخیص بیماری تیروئید استفاده می شود.

سوال3- هریک از عبارت های ستون (آ) مربوط به کدام مورد از ستون (ب) می باشد؟( در ستون (ب) یک مورد اضافی است)

1) کارخانۀ تولید عنصرها a) سحابی
2) رادیوایزوتوپی برای تصویربرداری رگ ها U (b
3) محل زایش ستارگان Tc (c
4) شناخته شده ترین فلز پرتوزا Fe (d
e) ستارگان

سوال4- عبارت های زیر را تصحیح کنید.

 1.  اختر شیمی به مطالعۀ مولکول‌هایی می‌پردازد که در درون ستاره‌ها یافت می‌شوند.
 2.  ایزوتوپ‌های یک عنصر دارای A یکسان و Z متفاوت می‌باشند در نتیجه در خواص شیمیایی متفاوت هستند.
 3. اتم Tcیک رادیوایزوتوپ است که در تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می‌شود زیرا یون‌های آن در ساختار هموگلوبین وجود دارند.

سوال5اگر هنگام تبدیل یک یون آهن Fe به یک مول منگنز 0/00025 گرم کاهش جرم مشاهده شود.
الف) انرژی حاصل از این کاهش جرم را محاسبه کنید.
ب) برای تولید این مقدار انرژی چند گرم متان باید سوزانده شود؟ (گرمای سوختن هر گرم متان 52 ژول است.)

سوال 6- ترتیب تشکیل عناصر را بنویسید.

سوال7- عبارات درست داخل پرانتز را انتخاب کنید.

 1. ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻜﻨﺴﻴﻢ درﺗﺼﻮﻳﺮ برداري ﭘﺰﺷﻜﻲ (دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش خون – غده ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ) ﻛﺎرﺑﺮد ویژه‌اي دارد.
 2. هرچه دمای ستاره (کمتر – بیشتر) باشد، شرایط تشکیل عناصر (سبک‌تر – سنگین‌تر) فراهم است.
 3. (واﻛﻨﺶ ﻫﺴﺘﻪ اي – دﻣﺎ) و اﻧﺪازه ﺳﺘﺎره ﺗﻌﻴﻴﻦ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﻳﻲ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

سوال8- درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 1.  هرچه دمای ستاره بیشترباشد، شرایط تشکیل عناصرسنگین تر فرآهم میشود.
 2.  تکنسیوم یک رادیوایزوتوپ است که ازآن برای تصویربرداری ازدستگاه گردش خون استفاده می‌شود.
 3.  نور کلید شناخت جهان است.

سوال9- به سوال‌های زیر پاسخ کامل دهید.

الف) ایزوتوپ پرتوزا را تعریف کنید.
ب) چندتا ایزوتوپ در جدول پرتوزا و ناپایدار است؟ چرا؟

نمونه سوال فصل یک شیمی دهم

سوال10- برای سه ایزوتوپ فلوئور داده شده حساب کنید.

نمونه سوال فصل یک شیمی دهم

الف) درصد فراوانی هریک از ایزوتوپ‌ها؟
ب) جرم اتم میانگین برای اتم فلوئور؟

جواب نمونه سوال شیمی دهم تا صفحه 10

پاسخ سوال1)

a. بیشتر- سنگین‌تر
b. پرتوزایی-هسته‌ای
c. هیدروژن-هلیم

پاسخ سوال2)

a. هیدروژن
b. اورانیوم
c. تکنسیم

پاسخ سوال3)

1- e
2- d
3- a
4- b

پاسخ سوال4) 

a. اختر شیمی به مطالعۀ اتم‌هایی می‌پردازد که در فضاهای بین ستاره‌ای یافت می‌شوند.
b. ایزوتوپ‌های یک عنصر دارای Z یکسان و A متفاوت می‌باشند در نتیجه در خواص شیمیایی یکسان هستند.
c.
اتم Fe یک رادیوایزوتوپ است که در تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می‌شود زیرا یون‌های آن در ساختار هموگلوبین وجود دارند.

پاسخ سوال5) پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دهم

پاسخ سوال6) پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دهم

پاسخ سوال7)

a. غده تیروئید
b. زیادتر – سنگین‌تر
c. دما

پاسخ سوال8)

a.درست
b.نادرست
c.درست

پاسخ سوال9)

الف) به پدیده‌ خروج خود به خود پرتوهای نامرئی خطرناک از رادیوایزوتوپ‌ها، پرتوزایی گفته می‌شود.
ب) E و D. زیرا نوترون‌های آن‌ها یک و نیم برابر پروتون‌های آن‌ها است.

پاسخ سوال10)

الف) پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دهم

ب)پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دهم

نمونه سوالات فصل اول شیمی پایه دهم تا صفحه 19

سوال11- با توجه به جدول دوره‌ای عنصرها جدول زیر را کامل کنید.

نام عنصر کربن آلومنیوم آرگون
شماره دوره 3
شماره گروه 14
عدد اتمی 36

سوال12- با توجه به جدول دوره‌ای به پرسش‌ها پاسخ دهید.

آ) معیار سازماندهی عنصرها در جدول چیست؟
ب) جدول دارای چند گروه و چند دوره است؟
پ) هر یک از دوره‌های 3 و 4 چند عنصر دارند؟
ت) به چه علت این جدول را جدول دورهای (تناوبی) عنصرها نامیده‌اند؟

سوال13- گوگرد در طبیعت به صورت ملوکول‌های S8یافت می‌شود. (1mol s = 32g)

الف)جرم مولی گوگرد چقدر است؟

ب) در یک مول ملوکول گوگرد، چند اتم S وجود دارد؟

سوال14- تعداد اتم‌های موجود در 0.23 گرم گاز هلیم با تعداد اتم‌های موجود در چند گرم O2برابر است؟

سوال15- اتم X دارای 3 ایزوتوپ با عددهای جرمی a , a+2 , a+4 که درصد فراوانی آن‌ها به ترتیب 40 و 30 و 30 می‌باشد. اگر جرم اتم میانگین این عنصر برابر با 24.2amu باشد، مقدار a چقدر است؟

جواب نمونه سوالات فصل اول شیمی پایه دهم تا صفحه 19

پاسخ سوال11)

نام عنصر کربن آلومنیوم آرگون
شماره دوره 2 3 3
شماره گروه 14 13 18
عدد اتمی 6 13 36

پاسخ سوال12)

آ- افزایش عدد اتمی
ب- 18 گروه و 7 دوره
پ- دوره 3 هشت عنصر و دوره 4 هیجده عنصر.
ت- با پیمایش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به طور مشابه تکرار می‌شوند.

پاسخ سوال13)

پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دهم

پاسخ سوال14)

پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دهم

پاسخ سوال15)

پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دهم

مجموعه سوال طبقه شیمی دهم فصل اول تا صفحه 34

سوال16- با توجه به شکل روبه رو که طیف نشری خطی عنصری را در ناحیۀ مرئی نشان می دهد و شامل رنگ های زرد،قرمز،بنفش وسبز است هر یک از پرتوهای 1تا4 کدام رنگ را نشان می دهند؟

نمونه سوال فصل یک شیمی دهم

سوال17- مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 آ- نشر

ب- ساختار مدل کوانتومی اتم

پ- قاعده آفبا

ت- لایه الکترونی 

سوال18- از انتقال‌های الکترونی زیر در اتم، کدام با جذب انرژی وکدام با نشر انرژی همراه است؟

الف- از n=3 به n=1
ب- از n=2 به n=3
پ- از n=4 به n=2
ت- از n=3 به n=5

سوال19- به ذکر دلیل مناسب به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

آ- هر نوار رنگی در طیف نشری خطی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

ب- نور زرد رنگ لامپ‌های که شب هنگام آزاد راه‌ها بزرگ راه‌ها وخیابان‌ها به علت چیست؟ 

پ- ترتیب پرشدن زیر لایه های زیر را مشخص کنید. 4p , 3d , 3p , 4s

سوال20- با توجه به آرایش‎‌ الکترونی عناصر روبرو به سوال‌های زیر پاسخ دهید: 4Be , 6C , 18Ar , 7N

آ) کدام عنصردر گروه دوم جدول دوره ای قرار دارند؟

ب) کدام عنصرها بیشترین شمار الکترون فرد در لایه ظرفیت خود دارند؟

پ) کدام عنصر جزو گازهای نجیب است؟

جواب مجموعه سوال طبقه شیمی دهم فصل اول تا صفحه 34

پاسخ سوال16)

1- قرمز
2- زرد
3- سبز
4- بنفش

پاسخ سوال17)

آ) به فرایندی که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی از خود پرتوهای الکتر مغناطیسی گسیل می‌کند، نشر می‌گویند. برای مطالعه جواب تمارین کتاب درسی فصل یک شیمی، به لینک گام به گام فصل اول شیمی دهم مراجعه کنید.
ب) انرژی داد و ستد شده در هنگام انتقال الکترون‌ها در اتم کوانتمی است که انرژی در پیمانه‌های معینی جذب یا نشر می‌شود به همین دلیل چنین ساختاری برای اتم مدل کوانتمی اتم نامیده می‌شود.
پ) در قاعده آفبا، الکترونها نخست در زیر لایه‌های با انرژی کمتر جای می گیرند و به تدریج زیر لایه‌های با انرژی بالاتر را اشغال می‌کنند.
ت) به فضای پیرامون هسته با گنجایش معین الکترون وانرژی معین گفته می شود.

پاسخ سوال18)

الف) نشر
ب) جذب
پ) نشر
ت) جذب

پاسخ سوال19)

آ) نوری با طول موج و انرژی معین
ب) به دلیل وجود بخار سدیم در آن‌ها است.
پ) انرژی زیر لایه ها به n+L وابسته است. اگر n+L دو زیر لایه برابر باشد، زیر لایه‌ای که n کوچک‌تری دارد اول پر می‌شود. از چپ به راست یعنی: 3p,4s,3d,4p

پاسخ سوال20)

آ) Be
ب) N و C
پ) Ar

نمونه سوال فصل اول شیمی دهم | صفحه 34 تا 41 کتاب درسی

سوال21- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

آ- فرمول مولکولی، نوع عنصرهای سازنده و …………..اتم های موجود در مولکول را نشان می دهد.

ب- بین دو یون با بارالکتریکی ناهم نام، نیروی جاذبه بسیار قدرتمندی به نام …………به وجود می آید.

پ- آرایش الکترونی لایه ظرفیت عناصر موجود در یک ………….جدول تناوبی یکسان است.

سوال22- عبارت درست را انتخاب کنید.

الف- عنصری با عدد اتمی 20 با (گرفتن – از دست دادن) الکترون به (آنیون – کاتیون) تبدیل می‌شود و به آرایشی شبیه گاز نجیب (پیش – پس) از خود می‌رسند.

ب- اتم‌های نافلزها با هم، در شرایط مناسب با تشکیل پیوندهای (اشتراکی- یونی) می‌توانند (مولکول – ترکیب یونی) رابسازند.

پ- در ملوکول Cs2 تعداد (یک – دو) پیوند دوگانه و (دو – چهار) جفت ناپیوندی وجود دارد.

سوال23- در ترکیب یونی X2Y3:

آ- اتم X به کاتیون تبدیل شده است یا آنیون؟

ب- بار کاتیون و آنیون را تعیین کنید.

سوال24- به سوالات داخل تصویر پاسخ دهید.

نمونه سوال فصل یک شیمی دهم

سوال25-در اتم 16 S چند الکترون رفتار شیمیایی اتم را تعیین می کند؟

پاسخ نمونه سوال فصل اول شیمی دهم | صفحه 34 تا 41 کتاب درسی

پاسخ سوال21)

آ) تعداد
ب) پیوند یونی
پ) گروه

پاسخ سوال22)

الف) از دست دادن – کاتیون – پیش
ب) اشتراکی – ملوکول
پ) دو – چهار

پاسخ سوال23)

آ) کاتیون
ب) کاتیون = +3  ,  آنیون = -2

پاسخ سوال24)

آ) Al: گروه سوم   ,   O: گروه ششم
ب) با گرفتن 2 الکترون به صورت آنیون -O2 در ترکیبات در طبیعت یافت می‌شود.
پ) بله، با از دست دادن 3 الکترون به +Al3 تبدیل می‌شود.
ت) بله .چون رفتار شیمیایی به الکترون های ظرفیتی ارتباط دارد و هر دو عنصر X و Al تعداد الکترونهای ظرفیتی یکسانی دارند.
ث) ترکیب Y به +Y1 و O به -O2 تبدیل می‌شود. پس ترکیب آن‌ها Y2O است.

پاسخ سوال25)

6 الکترون؛ گوگرد دارای شش الکترون در لایه آخر خود است.

کلام آخر

دوستان، به انتها مقاله نمونه سوالات فصل اول شیمی دهم رسیدیم و امیدوارم با بررسی این سری نمونه سوالات درک فصل اول شیمی دهم برای شما عزیزان آسان‌ شود. همچنین می‌توایند از قسمت شیمی دهم به تمامی بخش‌های نمونه سوال-آموزش و گام به گام دسترسی پیدا کنید. و همچنین برای مطالعه سایر نمونه سوالات شیمی، به لینک نمونه سوال شیمی دهم مراجعه کنید. برای اطلاع از آخرین و داغ‌ترین مقالات سایت بخون، در قسمت خبرنامه سایت ثبت‌نام کنید و سوالات، نظرات، پیشنهادات خود را از قسمت ارسال دیدگاه‌ها، ارسال کنید و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. اما برای مطالعه کلیه مقالات آموزش، گام به گام و نمونه سوال مربوط به پایه دهم، لینک دهم را دنبال نمایید.

راستی ما در سایت بخون یک بانک از نمونه سوالات استاندارد برای شیمی هم تدوین کرده و به‌صورت رایگان در اختیارتان قرار داده‌ایم، برای دسترسی می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

 • آیا حل نمونه سوالات فصل اول شیمی دهم برای 20 گرفتن کافی است؟
  بله شما با مطالعه و حل این سوالات به نمره بیست نزدیک خواهید شد.
 • آیا نمونه سوالات سایر درس‌های پایه دهم در سایت قرار دارد؟
  بله نمونه سوالات همه پایه‌ها و همه دروس در سایت بخون قرار دارد.
 • آیا جواب سوالات به صورت کامل نوشته شده است؟
  بله، جواب تمام سوالات کامل و دقیق نوشته شده است.
 • آیا در مقاله نمونه سوالات فصل اول شیمی دهم، سوالات با کتاب درسی منطبق است؟
  بله، همه سوالات با توجه به آموزش‌ها و کتاب می‌باشد.
4.2/5 - (28 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
6 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا