سلام همراهان سایت بخون، بی‌نظیر عزیزی هستم. در این مقاله جواب پرسش‌های فیزیک یازدهم تجربی را که مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی است، کاملا رایگان در اختیارتان گذاشته‌ام.

جواب پرسش های فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

پاسخ پرسش صفحه 3 فیزیک یازدهم

جواب پرسش فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 3

پاسخ پرسش 1 فصل 1 فیزیک یازدهم: 

به هنگام جدا کردن روکش پلاستیکی از لوله پیچیده شده آن (به روش مالش) قسمت‌هایی از آن باردار می‌شود. روکش باردار شده می‌تواند لبه‌های ظرف پلاستیکی را قطبیده کند و نیروی جاذبه بین آن‌ها باعث ثابت باقی ماندن روکش شود.

به زبان ساده‌‌تر بسته به اين كه روكش پلاستيك را پيش از كشيدن بر روي ظرف غذا از رُل پيچ آن جدا كرده يا مستقيما روي ظرف غذا بکشیم، جواب‌ها متفاوت است. وقتی پوشش پلاستیکی از رُل آن جدا می‌کنیم بخشی از آن بار مثبت و بخش دیگر بار منفی دارند و یکدیگر را جذب می‌کنند و زمانی که روی ظرف غذا کشیده می‌شود در فرآیندی موسوم به الکتریسیته‌دار شدن تماس بار الکتریکی بین دو سطح منتقل می‌شود و بخشی از پلاستیک قسمتی از الکترون‌های لبه ظرف را به سمت خود می‌کشد و آن بخش از لبه ظرف را دارای بار مثبت می‌کند و آنگاه پوشش پلاستیکی که دارای بار منفی است و لبه‌های ظرف که دارای بار مثبت است همدیگر را جذب می‌کنند.

جواب پرسش صفحه 8 فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش صفحه 8 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ پرسش 1-2 فیزیک یازدهم فصل اول:

در تعيين نيروی خالص (برايند) توجه كنيد كه پس از مشخص كردن ذره مورد نظر، نيروی ناشی از ذرات ديگر بر آن را طوری رسم می‌كنيم كه ابتداي هر كدام از نيرو ها روي ذره مورد نظر باشد، براي اينكه نيرو ا را مشخص كنيم، بارها را به ترتيب از سمت راست با عددهای 1، 2 و 3 مشخص می‌کنیم.

الف) با رسم نيرو ها درمی‌يابيم كه دو نيرو رو به سمت چپ بر بار ميانی وارد می‌شود: بنابراین برآیند نیروی وارد بر ذره میانی رو به سمت چپ یعنی در جهت i –  می‌شود.

پاسخ پرسش 1-2 صفحه 8 فیزیک یازدهم فصل اول

الف) پس برآیند نیروی وارد بر ذره میانی رو به سمت چپ می‌شود.
ب) در این حالت بار ذره منفی 1 است. نیرویی که بار شماره 1 بر بار میانی وارد می‌کند در خلاف جهت وضعیت الف است، بنابراین سوی نیروهای F32 و F12 بر خلاف جهت هم می‌شود. دقت کنید که چون فاصله ذره میانی از ذره‌های کناری برابر و بزرگی بارها نیز یکسان است، در نتیجه نیروهای وارد بر بار میانی، همدگیر را خنثی می‌کند.

به زبان ساده‌تر اگر‌ ذره‌ سمت‌ راست‌ هم‌ بار‌ منفی‌ داشته‌ باشند‌ هر‌ دو‌ بار‌ چپ‌ و راست‌ می‌خواهند بار‌ میانی‌ را‌ به‌ سمت خود جذب کنند (خلاف جهت هم نیرو وارد می‌کنند) و برآنید این دو نیرو صفر می‌شود.

جواب پرسش صفحه 9 فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 9 فصل اول

پاسخ پرسش 1-3 فیزیک یازدهم فصل اول:

پاسخ تمرین 1-3 فیزیک یازدهم صفحه 9

الف) بار‌ منفی‌ به‌ بار‌ مورد‌ نظر‌ نیروی‌ جاذبه‌ رو‌ به‌ بالا و‌ بار‌ سمت‌ چپ‌ به‌ بار‌ مورد‌ نظر‌ نیروی‌ دافعه‌ به‌ سمت‌ راست وارد می‌کند و بردار برآیند دو نیرو در شکل نشان داده شده است.
ب) ‌اگر‌ سمت‌ چپ‌ منفی‌ باشد‌ هر‌ دو‌ بار‌ به‌ بار‌ مثبت‌ نیروی‌ جاذبه‌ وارد‌ می‌کنند‌ و‌ برآیند‌ این‌ دو‌ نیرو‌ به شکل بالا نشان داده شده است.

جواب پرسش صفحه 15 فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش 1-4 فیزیک یازدهم صفحه 15

جواب پرسش 1-4 فیزیک یازدهم صفحه 15

وقتی میله باردار منفی را به خرده‌های کاغذ بدون بار نزدیک کنیم، مرکز بارهای مثبت و منفی اتم‌ها و مولکول‌های خرده‌های کاغذ از هم جدا شده و اتم یا مولکول قطبیده می‌شود.
بخش مثبت اتم قطبیده شده به طرف میله کشیده و بخش منفی از میله دور می‌شود و چون نیروی جاذبه کولنی به علت فاصله کمتر قوی‌تر از نیروی دافعه کولنی است، پس این خرده کاغذها جذب میله باردار می‌شود.

جواب پرسش صفحه 18 فیزیک یازدهم

پاسخ تمرین 1-5 فیزیک یازدهم صفحه 18

جواب پرسش 1-5 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 18 فصل اول:

فرض می‌کنیم که خطوط میدان در یک نقطه همدیگر را قطع می‌کنند، یعنی در آن نقطه دو جهت برای میدان وجود دارد به طوری که اگر بار آزمونی را در آن نقطه قرار دهیم، هم‌زمان در دو جهت شروع به حرکت می‌کند که اگر این امکان پذیر نیست پس خطوط میدان همدیگر را قطع نمی‌کنند.

جواب پرسش صفحه 19 فیزیک یازدهم فصل اول

جواب پرسش 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 19 فصل اول

جواب پرسش 1-6 صفحه 19 فیزیک یازدهم تجربی:
نیرویی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان الکتریکی که در هر نقطه مماس بر خطوط میدان الکتریکی است.

جواب پرسش 1-6 فیزیک یازدهم صفحه 19

جواب پرسش 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 21

جواب پرسش 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 21

جواب پرسش ۱_۷ فیزیک یازدهم:

الف) اگر جابه‌جایی در جهت نیروی الکتریکی باشد کار مثبت و اگر در خلاف جهت نیروی الکتریکی باشد کار منفی می‌شود. پس در شکل الف کار مثبت است  و در شکل ب کار منفی و در شکل پ کار منفی و در شکل ت کار مثبت می‌باشد.

جواب پرسش ۷ فیزیک یازدهم تجربی:

ب) اگر کار نیروی الکتریکی مثبت باشد انرژی پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد و برعکس. پس انرژی پتانسیل االکتریکی در شکل الف کاهش، در شکل ب افزایش، در شکل پ افزایش و در شکل ت کاهش می‌یابد.

جواب پرسش 1-7 فیزیک یازدهم صفحه 21

جواب پرسش صفحه 31 فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ پرسش 1-8 فیزیک یازدهم صفحه 31

جواب پرسش 1-8 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول:

با توجه به قانون پایستگی بار الکتریکی، بار خازن ثابت ولی با ورود دی‌الکتریک میدان الکتریکی کاهش و چون اختلاف پتانسیل با میدان الکتریکی رابطه مستقیم دارد در نتیجه اختلاف پتانسیل بین دو صفحه نیز کاهش می‌یابد.

جواب پرسش های فیزیک یازدهم تجربی فصل 3

جواب پرسش صفحه 66 فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ پرسش 3-1 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 66

جواب پرسش 3_1 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

یکی از میله‌ها را در دست گرفته و در سه وضعیت بر ابتدای میله، وسط میله و انتهای میله قرار می‌دهیم. اگر ربایش در سه وضعیت یکسان باشد آن میله‌ای را که در دست ما است آهن‌ربا می‌باشد. اگر ربایش یکسان نباشد یعنی در دو سر میله خاصیت مغناطیسی زیاد و در وسط خاصیت مغناطیسی بسیار کم باشد آن میله که در دست ما است آهن‌ربا است.

پاسخ پرسش فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 67پاسخ پرسش صفحه 67 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم

جواب پرسش 3_2 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

اگر آهن‌ربایی را از وسط نصف کنیم، هر قسمت آن دارای دو قطب N و S است و اگر این تقسیم بندی ادامه یابد، به مولکول‌هایی از آهن‌ربا می‌رسیم که خاصیت مغناطیسی دارند آن‌ها را دوقطبی مغناطیسی می‌گویند. این دوقطبی‌های مغناطیسی منشاء مغناطیسی مواد هستند.

جواب پرسش صفحه 68 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه 68 فصل سوم فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش 3_3 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3:

الف) سمت راست میله قطب N و سمت چپ میله قطب S است.
ب) عقربه مغناطیسی همواره مماس بر خطوط میدان مغناطیسی اطراف آهن‌ربا قرار می‌گیرد، با داشتن قطب‌ها و رسم خطوط میدان در خارج آهن‌ربا از N به S جهت‌گیری عقربه را تعیین می‌کنیم.

2) چون تراکم خطوط میدان مغناطیسی در نقطه a بیشتر از نقطه b است پس:
جواب پرسش صفحه 68 فیزیک یازدهم فصل سومیک پیشنهاد فوق‌العاده برای آن دسته از دوستانی که با من همراه هستند، اگر هنوز در فیزیک یازدهم خود مشکل دارید و چاره‌ای نیافته‌اید، کافیست با کلیک بر روی لینک‌های زیر مشکل خود را به راحتی و کاملا رایگان برطرف کنید.

آموزش فصل اول فیزیک یازدهم تجربی 
آموزش فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

اگر مشکل شما در درس فیزیک از پایه دهم شروع می‌شود و امکان رفتن به کلاس‌های خصوصی را ندارید، جای نگرانی نیست چون از همین جا می‌توانید به مطالب سال دهم دست پیدا کنید.

جواب پرسش‌های فیزیک دهم
جواب فعالیت های فیزیک دهم
آموزش فصل اول فیزیک دهم

جواب پیوند با ریاضی های شیمی دهم
جواب پرسش های آزمایشگاه علوم تجربی دهم
معنی درس های عربی دهم

پاسخ پرسش صفحه 72 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش 3-4 فیزیک یازدهم صفحه 72 فصل سوم

جواب پرسش 3-4 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 75:
1- میدان مغناطیسی درون سو

جواب پرسش صفحه 75 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه 75 فصل سه فیزیک یازدهم

جواب پرسش 3_5 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:
1- جواب پرسش صفحه 75 فیزیک یازدهم فصل سوم

جواب پرسش صفحه 75 فصل سوم فیزیک یازدهم

در حالتی که سیم در امتداد میدان مغناطیسی قرار بگیرد و نیرو صفر است و در صورتی که عمود به میدان باشد بیشینه می‌شود.

2- با توجه به جهت جریان در میله و جهت میدان مغناطیسی در فضای بین قطب‌های آهن‌ربا، از قاعده دست راست جهت نیروی وارد بر میله را پیدا کنید با بستن کلید K میله به طرف راست حرکت می‌کند.

جواب پرسش صفحه 77 فصل سوم فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 77

جواب پرسش 3_6 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

جهت جریان با توجه به قانون دست راست به سمت چپ می‌باشد.
جواب پرسش صفحه 77 فصل سه فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 78

جواب پرسش صفحه 78 فصل سه فیزیک یازدهم

جواب پرسش 3_7 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

1- الف) بردار میدان مغناطیسی در هر نقطه مماس و هم سو با خط میدان در آن نقطه است. در فاصله‌های مساوی از سیم اندازه میدان یکسان است، و با دور شدن از سیم اندازه میدان مغناطیسی حاصل از سیم حامل جریان کاهش پیدا کرده است.

ب) جهت میدان مغناطیسی طبق قانون دست راست مشخص می‌شود. میدان مغناطیسی در اطراف سیم به صورت دایره‌های متحدالمرکز است و در نزدیک سیم خطوط میدان به هم نزدیک‌تر و میدان قوی‌تر است و برعکس.

2- با توجه به جهت قراردادی جریان باتری A باید در مدار قرار بگیرد تا عقربه مغناطیسی روی سیم به طرف چپ بچرخد. (عقربه روی سیم قرار دارد.)

3- میدان مغناطیسی برآیند در نقطه‌های a، b و c به ترتیب برون سو، صفر و درون سو است.

پاسخ پرسش صفحه 78 فصل سوم فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه 80 فیزیک یازدهم فصل سوم

پاسخ پرسش فیزیک یازدهم صفحه 80 فصل سوم

جواب پرسش 3_8 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

جهت جریان ساعتگرد است.

پاسخ پرسش صفحه 82 فصل سوم فیزیک 2 تجربی

جواب پرسش صفحه 82 فیزیک 2 فصل سوم

جواب پرسش 3_9 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3:

برای جذب شدن آهن‌ربا به سمت سیملوله باید قطب نزدیک سیملوله S باشد و با توجه به قاعده دست راست جریان از بالا باید وارد سیملوله شده و از پایین خارج شود که این جریان را باتری A می‌تواند به وجود آورد.

جواب پرسش صفحه 85 فصل 3 فیزیک 2

پاسخ پرسش صفحه 85 فصل سوم فیزیک یازدهم

جواب پرسش 3_10 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

الف) بر اثر عبور کردن جریان از سیملوله، میدان مغناطیسی درون پیچه، باعث مغناطیسی شدن میله‌ها و در نتیجه دور شدن آن‌ها از هم می‌شود.
ب) چون پس از بستن کلید، میله‌ها از هم دور شده‌اند پس باید از جنس فرومغناطیس نرم باشند. در نظر داشته باشید که پس از باز کردن کلید، دوباره میله‌ها به محل اولیه باز می‌گردند و این نشان می‌دهد که پس از باز کردن کلید میله‌ها خاصیت مغناطیسی را در خود نگه نمی‌دارند و از جنس فرومغناطیس نرم هستند.

جواب پرسش صفحه 88 فیزیک یازدهم فصل سوم

پاسخ پرسش صفحه 88 فصل سه فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش 3-11 فیزیک یازدهم فصل 3:

ولت (V)

پاسخ پرسش صفحه 90 فصل سوم فیزیک 2

ج.اب پرسش فیزیک یازدهم فصل سه صفحه 90

جواب پرسش 3-12 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم:

عبور آهن‌ربا از جلو پیچه متصل به دو شاخ جلو دوچرخه، باعث تغییر شار مغناطیسی عبوری از پیچه و در نتیجه القای جریان می‌شود. این جریان توسط یک رایانه کوچک خوانده می‌شود و با توجه به تعداد مرتبه‌ای که این جریان القاییددر یک زمان مشخص بر فرض مثال یک دقیقه توسط رایانه ثبت و همچنین با توجه به قطر چرخ که در رایانه وجود دارد سرعت سنج دوچرخه کار می‌کند.

جواب پرسش صفحه 92 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم

جواب پرسش صفحه 92 فیزیک یازدهم فصل سوم

پاسخ پرسش 3-13 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 92:

1- در شکل الف) آهن‌ربا رو به طرف پایین حرکت می‌کند و در شکل ب) جهت جریان القایی را در حلقه ساعتگرد است.

2- میدان مغناطیسی در حال افزایش است، در نتیجه فشار مغناطیسی در حال افزایش است پس میدان القایی ما و میدان اولیه که ناشی از سیم است باید در خلاف جهت همیشه باشد، میدان داخل حلقه باید درون سو باشد و میدان می‌شه جهت ساعتگرد.

3- با افزایش مقاومت رئوستا، جریان عبوری از مدار کاهش می‌یابد و در نتیجه شار عبوری از حلقه رسانا نیز کاهش پیدا می‌کند. با توجه به جهت جریان و میدان مغناطیسی ناشی از مدار، جریان القایی در جهت پادساعتگرد در حلقه رسانا به وجود می‌آید.

4- با خروج قاب میدان مغناطیسی و شار عبوری از آن کاهش می‌یابد و طبق قانون لنز برای مخالفت با تغییر شار، B ́ القا شده در مرکز قاب هم جهت با B و جریان القایی ساعتگرد است.

پاسخ پرسش صفحه 92 فصل اول فیزیک یازدهم

دوستان عزیز به پایان پاسخ پرسش‌های فیزیک یازدهم تجربی رسیدیم. امید است به پاسخ پرسش های فیزیک یازدهم تجربی خود رسیده باشید و این مطلب برای شما مفید واقع شود. اگر هر گونه سوالی دارید در رابطه با این مقاله می‌توانید در قسمت کامنت برای من یادداشت بفرمایید.

سوالات متداول جواب پرسش های فیزیک یازدهم

  • آیا این مقاله پاسخ پرسش های فیزیک یازدهم برای دیگر رشته‌ ریاضی قابل استفاده است؟
    بله، شما می‌توانید از این مقاله برای پاسخ به پرسش های فیزیک یازدهم ریاضی نیز استفاده کنید.
  • آیا امکان دانلود این مقاله جواب پرسش های فیزیک یازدهم وجود دارد؟
    بله، کافی است بر روی PDF موجود در زیر مطلب کلیک بفرمایید.
  • آیا این مقاله جواب پرسش های فیزیک یازدهم مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی است؟
    بله، جواب همه پرسش های فیزیک یازدهم مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشد.
4/5 - (4 امتیاز)