یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک یازدهم

سلام همراهان عزیز. یاش‌گین ولی‌پور هستم و امروز در سایت بخون، مقاله جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک یازدهم را به صورت کامل در اختیارتان گذاشته‌ام. دوستان خوبم، مقاله پاسخ پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک یازدهم مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی سال 1401 می‌باشد. در نظر داشته باشید که مقاله حل پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک یازدهم بین دو گروه ریاضی و تجربی مشترک می‌باشد. پس با من همراه باشید و هر جا سوالی داشتید از طریق بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فصل اول فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 1 صفحه 36 فیزیک یازدهم تجربی و پرسش و مسئله 2 صفحه 41 فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش و مسئله 1 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

پاسخ پرسش و مسئله 2 فصل اول فیزیک صفحه 36 یازدهم تجربی

و سوال 3 صفحه 41 فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش و مسئله دوم فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 35

جواب مسئله 3 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 36 و پرسش و مسئله 4 فیزیک ریاضی صفحه 41

جواب پرسش و مسئله 3 فیزیک یازدهم صفحه 36

جواب پرسش و مسئله 4 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 36 و سوال 5 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 41

جواب پرسش 4 فصل یک فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 36 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی و مسئله 6 صفحه 41 فیزیک ریاضی

پاسخ پرسش و مسئله 5 صفحه 36 فصل اول فیزیک یازدهم

حل پرسش و مسئله 6 صفحه 36 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی و سوال 7 صفحه 41 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی

پاسخ پرسش و مسئله 6 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 36 فصل اول

جواب پرسش و مسئله 7 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 36 و سوال 8 فیزیک ریاضی فصل اول صفحه 41

پاسخ پرسش و مسئله 7 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 36

پاسخ سوال 7 فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 36:

با توجه به رابطه F=qE، نیروی الکتریکی در هر دو نقطه یکسان است.

جواب پرسش و مسئله 8 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 36 و

مسئله 9 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 41

حل پرسش و مسئله 8 صفحه 36 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 9 فیزیک یازدهم تجربی و سوال 10 فیزیک یازدهم ریاضی فصل اول

پاسخ پرسش و مسئله 9 فیزیک یازدهم فصل اول صفحه 36

جواب پرسش و مسئله 10 فصل یک فیزیک یازدهم تجربی صفحه 36

و مسئله 11 فصل یک فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 42

پاسخ پرسش و مسئله 10 فیزیک یازدهم فصل اول صفحه 36

جواب پرسش و مسئله 11 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول صفحه 36

و مسئله 13 فیزیک یازدهم ریاضی فصل اول صفحه 42

پاسخ پرسش و مسئله 11 صفحه 36 فیزیک یازدهم فصل اول

جواب پرسش و مسئله 12 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 37 و

جواب پرسش و مسئله 14 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 42

جواب پرسش و مسئله 12 فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 37

پاسخ سوال 12 فصل 1 فیزیک یازدهم صفحه 37:

الف) نادرست . خطوط میدان به سمت داخل بار منفی می‌شود.

ب) جهت خطوط درست است اما خطوط بین دو بار به‌طور کامل رسم نشده است.

پ) نادرست. جهت خطوط دزست رسم نشده است.

ت) صحیح است.

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 37

و مسئله 15 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 42

حل پرسش و مسئله فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 37
حل پرسش و مسئله 13 قسمت ب فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 37

جواب پرسش و مسئله 14 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول صفحه 37

و مسئله 26 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44

حل پرسش و مسئله 14 فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 37

حل سوال 14 فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 37:

در پدیده القا مولکول‌های آب قطبیده شده و جذب بادکنک می‌شوند.

پاسخ پرسش و مسئله 15 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول صفحه 37 و مسئله 16 فیزیک یازدهم ریاضی فصل اول صفحه 42

حل پرسش و مسئله 15 فصل 1 فیزیک 2 تجربی و ریاضی

سوال 15 صفحه 37 فیزیک یازدهم

جواب پرسش و مسئله 16 فصل 1 فیزیک 2 تجربی صفحه 37 و مسئله 17 فصل 1 فیزیک 2 ریاضی صفحه 42

پاسخ پرسش و مسئله 16 فیزیک یازدهم فصل اول

حل سوال 16 فصل 1 فیزیک یازدهم:

الف) کار نیروی الکتریکی منفی است. زیرا نیروی وارد بر بار مثبت به سمت راست است اما جابجایی به سمت چپ.

ب) تغییر انرژی پتانسل الکتریکی برابر با منفی کار نیروی الکتریکی است. کار منفی است پس انرژی پتانسل الکتریکی افزایش می‌یابد.

پتانسیل نقطه B بیشتر است. زیرا به کره با بار مثبت نزدیک‌تر است.

پاسخ پرسش و مسئله 17 فصل اول فیزیک 2 تجربی صفحه 37 و مسئله 18 فصل اول فیزیک 2 ریاضی صفحه 43

جواب پرسش و مسئله 17 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ سوال 17 فصل 1 فیزیک یازدهم صفحه 37:

در قسمت الف بیشتر می‌شود زیرا نیروی الکتریکی وارد بر ذره توسط میدان بیشتر و قوی‌تر است.

پاسخ پرسش و مسئله 18 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 38 و مسئله 19 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

پاسخ پرسش و مسئله 18 فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 38

حل پرسش و مسئله 19 فصل یک فیزیک یازدهم تجربی صفحه 38 و مسئله 20 فصل یک فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

پاسخ پرسش و مسئله 19 فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 38

جواب پرسش و مسئله 20 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 38

و مسئله 21 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

پاسخ پرسش و مسئله 20 فصل اول فیزیک یازدهم صفحه 38

حل پرسش و مسئله 21 صفحه 38 فیزیک 2 تجربی فصل اول و مسئله 24 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

پاسخ پرسش و مسئله 21 صفحه 38 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

پاسخ سوال 21 فیزیک 2 صفحه 38:

ظرفیت خازن فقط وابسته به ساختمان آن می‌باشد پس در هر دو حالت الف و ب ظرفیت خازن تغییری نمی‌کند.

در این صورت هم ظرفیت ثابت است و طبق رابطه‌ی Q=CV،

Q سه برابر می‌شود.

پاسخ پرسش و مسئله 22 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 38 و مسئله 25 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

حل پرسش و مسئله 22 صفحه 38 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب پرسش و مسئله 23 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 38

و مسئله 28 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44

پاسخ پرسش و مسئله 23 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 24 فصل اول فیزیک یازدهم تجربی صفحه 38 و مسئله 29 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44

پاسخ پرسش و مسئله 24 صفحه 38 فیزیک یازدهم فصل اول

پاسخ پرسش و مسئله 25 فصل 1 فیزیک 2 تجربی و مسئله 30 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44

پاسخ پرسش و مسئله 25 صفحه 38 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول

جواب پرسش و مسئله 26 صفحه 38 فیزیک یازدهم تجربی فصل 1 و مسئله 31 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44

جواب پرسش و مسئله 26 فصل اول فیزیک یازدهم

جواب سوال 26 فصل 1 فیزیک 2:

فرقی نمی‌کند؛ همان اندازه بار تخلیه می‌شود.

پاسخ پرسش و مسئله 27 فیزیک یازدهم تجربی فصل اول صفحه 38 و مسئله 32 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44

پاسخ پرسش و مسئله 27 فصل 1 فیزیک یازدهم تجربی

بسیار خرسند هستم که تا اینجا با من همراه بوده‌اید؛ برای قدردانی از همراهی شما مطالبی دیگر از فیزیک پایه یازدهم را برایتان در نظر گرفته‌ام که بتوانید بعد از اتمام این مطلب با کلیک بر روی لینک‌های گذاشته شده از آن مقالات هم دیدن بفرمایید:

پاسخ پرسش‌ها و مسئله‌های آخر فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی 1401

جواب پرسش و مسئله 1 صفحه 62 فیزیک یازدهم تجربی و صفحه 79 یازدهم ریاضی

جواب پرسش و مسئله 1 فصل دوم فیزیک یازدهم صفحه 62

حل سوال 1 فیزیک یازدهم صفحه 62:

فقط در (پ) لامپ روشن می‌شود در حالت کلی زمانی جریان الکتریکی از یک مقاومت عبور می‌کند که دو سر آن اختلاف پتانسیلی وجود داشته باشد. می‌دانیم که رساناهای به هم متصل هم پتانسیل اند بنابراین در شکل‌های الف و ب لامپ به یک نقطه از مدار و در نتیجه به یک پتانسیل متصل است.

جواب پرسش و مسئله 2 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 62 و ریاضی صفحه 79

پاسخ پرسش و مسئله 2 فیزیک یازدهم فصل 2 صفحه 62

پاسخ پرسش و مسئله 3 فصل 2 فیزیک 2 تجربی صفحه 62 و ریاضی صفحه 79

جواب پرسش و مسئله 3 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

حل سوال 3 صفحه 62 فیزیک یازدهم:

در شکل (الف) پس از اتصال دریل معیوب به پریز برق جریال الکتریکی از طریق بدنه دریل به دست شخص منتقل شده و مسیر خود را با عبور از بدن شخص و زمین می‌بندد و به این ترتیب شخص دچار برق گرفتگی می‌شود.

در شکل (ب) بدنه دریل با یک سیم جداگانه به زمین متصل شده است. در این وضعیت جریان الکتریکی از میر بوجود آمده با سیم سوم که اصطلاحاً سیم زمین نامیده می‌شود و شخص استفاده کننده آسیبی نمی‌بیند.

قبل از ادامه از شما عزیزان دعوت می‌کنم برای دسترسی به سایر نمونه سوالات فیزیک یازدهم از لینک‌های زیر استفاده کنید:

جواب پرسش و مسئله 4 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی

پاسخ پرسش و مسئله 4 فیزیک یازدهم تجربی فصل دو

جواب پرسش و مسئله 5 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی

حل پرسش و مسئله 5 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ سوال 6 فصل 2 فیزیک 2 تجربی صفحه 62 و ریاضی صفحه 79

پاسخ پرسش 6 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 62

پاسخ پرسش و مسئله 7 فصل دوم فیزیک یازدهم

جواب پرسش و پاسخ 7 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 62

حل پرسش و مسئله 8 صفحه 62 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 70 فیزیک یازدهم ریاضی

پاسخ پرسش و مسئله 8 فصل دو فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ پرسش و مسئله 9 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 63 و مسئله 10 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 80

جواب پرسش و مسئله 9 فصل 2 فیزیک یازدهم صفحه 63

حل سوال 9 فصل 2 فیزیک 2 صفحه 63:

در این مشابهت‌سازی اختلاف ارتفاع ایجاد شده توسط سطح شیبدار که سبب ایجاد اختلاف پتانسیل گرانشی بین پایین و بالای سطح شیبدار می‌شود جایگزین منبع نیروی محرکه الکتریکی می‌شود و میخ‌ها جایگزین اتم‌ها و مولکول‌های قرار گرفته سر راه حرکت الکترون‌های آزاد شده‌اند.

به این ترتیب تیله‌ها با رها شدن از سطح شیبدار بخاطر وجود اختلاف پتانسیل رو به پایین حرکت می‌کنند ولی در بین راه با برخورد به میخ‌ها بخشی از انرژی خود را از دست می‌دهند و این کاملا‌ مشابه وضعیت حرکت الکترون‌های آزاد درون یک سیم تحت تاثیر اختلاف پتانسیل الکتریکی است.

جواب پرسش و مسئله 10 فصل 2 فیزیک 2 تجربی صفحه 63 و مسئله 12 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی صفحه 80

پاسخ پرسش و مسئله 10 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 11 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 63

پاسخ پرسش و مسئله 11 فصل دوم فیزیک یازدهم

پاسخ پرسش و مسئله 12 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 63 و مسئله 15 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی صفحه 80

پاسخ پرسش و مسئله 12 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 13 فصل 2 فیزیک یازدهم صفحه 63 و مسئله 16 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 80

جواب پرسش و مسئله 13 صفحه 63 فصل 2 فیزیک یازدهم

حل پرسش و پاسخ 14 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 63 و مسئله 19 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 81

جواب پرسش و مسئله 14 صفحه 63 فصل 2 فیزیک یازدهم

جواب مسئله 15 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 63 و مسئله 20 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 81

جواب مسئله 15 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 63

پاسخ سوال 15 فصل 2 فیزیک 2

جواب مسئله 16 فصل 2 فیزیک 2 تجربی صفحه 64 و مسئله 21 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 81

پاسخ مسئله 16 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64

جواب سوال 16 فصل 2 فیزیک 2 صفحه 64:

اگر یکی از لامپ‌های متوالی بسوزد مسیر عبور جریان نمی‌تواند از بقیه لامپ‌ها نیز عبور کند بنابراین همگی خاموش می‌شوند به همین دلیل در خودروها و منازل ، وسایل بصورت موازی به منبع نیروی محرکه الکتریکی متصل می‌شوند تا با از کار افتادن یکی، بقیه نیز از کار نیفتد.

پاسخ مسئله 17 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی فصل 64 و مسئله 22 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 81

پاسخ مسئله 17 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64

جواب سوال 17 فصل 2 فیزیک 2 صفحه 64:

چون آمپرسنج بصورت سری در مدار قرار می‌کیرد باید در حالت ایده‌آل دارای مقاومت صفر باشد و در حالت واقعی کمترین مقدار ممکن را دارا باشد. زیرا اگر آمپرسنج دارای مقاومت زیاد باشد، چون بصورت سری در مدار قرار گرفته، مقاومت آن با سایر مقاومت آن با سایر مقاومت‌ها جمع شده و سبب کاهش جریان عبوری از مدار می‌شود و خطا در اندازه‌گیری به شدت افزایش می‌یابد.

جواب مسئله 18 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64 و مسئله 24 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 81

جواب مسئله 18 فصل 2 فیزیک 2 تجربی

جواب مسئله 18 فصل 2 فیزیک 2 تجربی

جواب مسئله 18 فصل 2 فیزیک 2 تجربی

پاسخ مسئله 19 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64 و مسئله 25 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 81

پاسخ مسئله 19 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64

جواب پرسش و مسئله 20 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64

پاسخ مسئله 20 فصل دوم فیزیک یازدهم صفحه 64

پاسخ سوال 20 فصل دوم فیزیک یازدهم صفحه 64:

در شکل (الف) مقاومت‌ها پشت سر هم و دارای یک جریان هستند پس سری‌اند.

در شکل (ب) اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت‌ها یکسان است به عبارتی سر اول هر دو یک پتانسیل و سر دوم هر دو هم یک پتانسیل دارد، پس موازی‌اند.

در شکل (پ) شبیه شکل (ب) سرهای متناظر هم‌پتانسیل هستند، پس این دو مقاومت نیز موازی‌اند.

جواب مسئله 21 فصل دوم فیزیک 2 تجربی صفحه 64 و پرسش و مسئله 28 فصل دوم فیزیک 2 ریاضی صفحه 82

پاسخ مسئله 21 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب مسئله 22 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64 و پرسش و مسئله 29 فصل دوم فیزیک 2 ریاضی صفحه 82

حل مسئله 22 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64

حل مسئله 22 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64

پاسخ مسئله 23 فصل دوم فیزیک یازدهم صفحه 64 و پرسش و مسئله 30 فصل دوم فیزیک 2 ریاضی صفحه 82

جواب مسئله 23 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب مسئله 23 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب مسئله 24 صفحه 64 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی و پرسش و مسئله 32 فصل دوم فیزیک 2 ریاضی صفحه 82

جواب مسئله 24 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی
جواب مسئله 24 فصل 2 فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ مسئله 25 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 64 و پرسش و مسئله 33 فصل دوم فیزیک 2 ریاضی صفحه 82

پاسخ مسئله 25 صفحه 64 فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی

دوستانی که در مورد سایر دروس پایه یازدهم به دنبال منابعی معتبر هستند و توانایی رفتن به کلاس‌های خصوصی را ندارند و می‌خواهند مشکلاتشان را از پایه رفع کنند یک فرصت فو‌ق‌العاده برای شما در نظر گرفته شده و شما می‌توانید تنها با کلیک بر روی لینک‌های زیر از محتواهایی رایگان بهره‌مند شوید:

پاسخ سوالات آخر فصل سوم فیزیک یازدهم 1401

جواب پرسش و مسئله 1 صفحه 100 فیزیک یازدهم تجربی و صفحه 104 ریاضی فصل 3

جواب مسئله 1 صفحه 100 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی

حل پرسش و مسئله 2 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 100 و مسئله 3 فصل 3 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 104

جواب مسئله 2 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 3 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم صفحه 100 و مسئله 4 فصل 3 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 104

پاسخ تمرین 3 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 100
پاسخ تمرین 3 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 100

جواب سوال 3 فصل 3 فیزیک 2 صفحه 100:

الف) در اثر القای مغناطیسی، نوک ثابت آهنی، آهن‌ربا می‌شود.

ب) نوک ثابت از جنس آهنی، با نزدیک کردن آهن‌ربای دائمی به آن سریعاً خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کند و با دور کردن آهن‌ربای دائمی خاصیت آهن‌ربایی خود را به سرعت از دست می‌دهد.

پ) چون مجرای گوارشی انحنا دارد، این غلاف باید بتواند بدون آسیب به این مجرا وارد آن شود، در نتیجه باید انعطافپذیر باشد.

ت) گیره آهنی کاغذ از جنس فرومغناطیس نرم است، زود آهن‌ربا شده و جذب نوک ثابت آهنی می‌شود و بیرون کشیده می‌شود ولی آلومینیم پارامغناطیس است و نمی‌توان به سهولت خاصیت مغناطیسی در آن القا کرد و به میدان مغناطیسی بسیار قوی نیاز است پس با این روش جذب نوک ثابت نخواهد شد.

حل مسئله 4 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 100 و مسئله 5 فصل 3 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 105

جواب مسئله 4 فصل سوم فیزیک 2 تجربی

پاسخ سوال 4 صفحه 100 فیزیک 2:

با توجه به قانون دست راست نوع بار ذره 1 مثبت، نوع بار ذره 2 منفی، چون ذره 3 انحرافی ندارد خنثی است و نوع بار ذره 4 منفی است.

پاسخ مسئله 5 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 100 و مسئله 6 فصل 3 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 105

جواب مسئله 5 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 100

حل پرسش و مسئله 6 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی و پرسش و مسئله 8 فصل سوم یازدهم ریاضی 1401

جواب مسئله 6 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 101

جواب مسئله 7 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 101 و پرسش و مسئله 9 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 105

جواب مسئله 7 صفحه 101 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 8 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 101

و مسئله 11 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 105

حل پرسش و مسئله 8 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ مسئله و پرسش 9 فصل سوم فیزیک 2 تجربی صفحه 101 و مسئله 12 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 106

جواب پرسش و مسئله 9 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 101

جواب مسئله 10 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 101 و پرسش و مسئله 15 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 106

جواب مسئله 10 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 101

حل پرسش و مسئله 11 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3 صفحه 101 و پرسش و مسئله 16 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 106

پاسخ مسئله 11 فصل 3 فیزیک 2 تجربی

حل سوال 11 فصل 3 فیزیک 2:

با وصل شدن کلید جریان ایجاد شده در سیم‌لوله به سمت چپ بوده و با توجه به قانون دست راست قطب‌های ناهم‌نام سیم‌لوله مجاور قطب‌های آهن‌ربای میله‌ای قرار می‌گیرد، که در این وضعیت قطب N آهن‌ربای میله‌ای به سمت پایین کشیده می‌شود.

پاسخ مسئله 12 صفحه 102 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3 و پرسش و مسئله 19 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 107

جواب مسئله 12 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش و مسئله 13 صفحه 102 فیزیک یازدهم فصل سوم 1401

و مسئله 20 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 107

پاسخ مسئله 13 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی

پاسخ مسئله 14 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 102 و پرسش و مسئله 21 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 107

جواب مسئله 14 فصل 3 فیزیک 2 تجربی صفحه 102

پاسخ مسئله 15 فصل 3 فیزیک 2 تجربی صفحه 102 و پرسش و مسئله 22 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 107

جواب پرسش و مسئله 15 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 102

حل سوال 15 فصل 2 فیزیک 2:

شکل الف و ب، ماده مغناطیسی نرم

زیرا بلافاصله بعد از حذف میدان خارجی علاوه بر کاهش حجم حوزه‌ها، جهت میدان حوزه‌ها به حالت کاتوره‌ای خود برمی‌گردند در نتیجه برآیند میدان‌ها در این مواد صفر شده و دیگر خاصیت آهنربایی ندارند.

جواب پرسش و مسئله 16 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 102 و مسئله 15 فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 108

پاسخ مسئله 16 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 102

جواب مسئله 17 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 102 و پرسش و مسئله 1 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 128

جواب مسئله 17 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 102

حل سوال 17 صفحه 102 فیزیک 2:

شکل الف و ب، با ورود آهن‌ربا به پیچه نیرو محرکه و جریانی در آن القا شده است با این تفاوت که در شکل ب که تعداد دورهای پیجه بیشتر از الف است نیرو محرکه و جریان بزرگتری القا می‌شود.

جواب مسئله 18 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم صفحه 103 و پرسش و مسئله 2 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 128

پاسخ مسئله 18 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 103

حل سوال 18 فصل 2 فیزیک یازدهم:

در شکل (ب) سرعت حرکت آهن‌ربا و در نتیجه آهنگ تغییر شار بیشتر از شکل الف است بنابراین نیروی محرکه القایی بیشتر است.

حل پرسش و مسئله 19 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 103 و مسئله 3 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 128

پاسخ مسئله 19 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 103

حل سوال 19 صفحه 103 فیزیک 2:

الف) با چرخش میله، آهن‌ربای متصل به آن نیز می‌چرخد و سبب تغییر شار مغناطیسی در فضای اطراف خود می‌شود. این امر سبب القای جریانی در سیم پیچ می‌شود.

ب) با افزایش سرعت، آهنگ تغییر شار مغناطیسی نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه جریان بزرگتری در سیم پیچ القا می‌شود.

پ) استفاده از سیم‌پیچی با تعداد دور بیشتر و آهنربای قوی‌تر با روغن‌کاری دستگاه و کاهش اصطکاک همچنین استفاده از ولت‌سنج دقیق‌تر می‌تواند سبب بهبود و افزایش دقت دستگاه شود.

جواب مسئله 20 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 103 و پرسش و مسئله 4 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 128

پاسخ مسئله 20 فیزیک یازدهم تجربی فصل سوم صفحه 103

پاسخ پرسش و مسئله 21 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 103 و مسئله 6 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 128

پاسخ مسئله 21 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 103

حل سوال 21 صفحه 103 فیزیک یازدهم:

چون آهن‌ربا در حال نزدیک شدن به حلقه است شار مغناطیسی افزایش می‌یابد در نتیجه میدان مغناطیسی حلقه خلاف جهت میدان مغناطیسی آهن‌ربا خواهد بود با استفاده از قاعده دست راست برای حلقه، جهت جریان در خلقه ساعتگرد خواهد بود.

جواب مسئله 22 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 103 و پرسش و مسئله 7 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 128

پاسخ مسئله 22 فصل 3 فیزیک 2 تجربی صفحه 103

حل سوال 22 صفحه 103 فیزیک 2:

آهنربا هنگام عبور از حلقه رسانا، با مخالفتی روبرو می‌شود که منشا آن به جریان القایی در حلقه مربوط است. بنابراین، آهنربایی که از حلقه می‌گذرد، کمتر در زمین فرو می‌رود.

حل پرسش و مسئله 23 صفحه 103 فصل سوم فیزیک یازدهم و مسئله 8 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 129

پاسخ مسئله 23 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 103

جواب سوال 23 فصل 3 فیزیک 2:

الف) شار مغناطیسی سیم بلند در درون حلقه برون‌سو و در حال افزایش است طبق قانون لنز، شار مغناطیسی حلقه باید با افزایش شار مخالفت کند با توجه به قاعده دست راست جهت جریان القایی، ساعتگرد را بوجود می‌آورد.

ب) شار مغناطیسی سیم بلند در درون حلقه برون‌سو و در حال کاهش است طبق قانون لنز، شار مغناطیسی حلقه باید با کاهش شار مخالفت کند با توجه به قاعده دست راست جهت جریان القایی، پادساعتگرد را بوجود می‌آورد.

پ) چون جریان ثابت است شار مغناطیسی سیم‌بلند در درون حلقه ثابت بوده و جریان القایی صفر می‌شود.

پاسخ مسئله 24 فصل سوم فیزیک یازدهم صفحه 104 و پرسش و مسئله 9 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 129

پاسخ مسئله 24 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

حل سوال 24 صفحه 104 فیزیک دو:

با دور شدن سیم‌لوله شار مغناطیسی کاهش می‌یابد. در نتیجه میدان مغناطیسی حلقه هم‌جهت با میدان مغناطیسی سیم لوله (به سمت راست) خواهد بود. با توجه به قاعده دست راست برای حلقه جریان القایی (برای ناظر در سمت سیم‌لوله) در جهت پادساعنگرد می‌شود.

جواب مسئله 25 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104 و پرسش و مسئله 11 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 129

پاسخ پرسش و مسئله 25 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

حل سوال 25 فصل 2 فیزیک دو:

در حلقه سمت چپ، چون به موازات سیم دراز حامل جریان ثابت I حرکت می‌کند، جریانی القا نمی‌شود. شار عبوری از حلقه در هر لحظه از زمان ثابت است و تغییری نمی‌کند. در حلقه سمت راست، جریان در جهت ساعتگرد القا می‌شود تا کاهش شار عبوری از آن جبران شود.

پاسخ مسئله 26 فصل سه فیزیک 2 تجربی صفحه 104 و پرسش و مسئله 13 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 129

جواب مسئله 26 فصل سه فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

جواب سوال 26 فصل 3 فیزیک یازدهم:

برای حرکت میله فلزی به سمت راست میدان عبوری از مساحت عبوری از مساحت قاب افزایش و شار افزایش می‌یابد طبق قانون لنز برای مخالفت با افزایش شار جریان پادساعتگرد در قاب ایجاد می‌شود.

جواب مسئله 27 فیزیک یازدهم تجربی فصل 3 صفحه 104 و پرسش و مسئله 14 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 129

پاسخ پرسش و مسئله 27 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

حل سوال 27 فصل 3 فیزیک یازدهم:

الف) با بستن کلید شار مغناطیسی ازایش می‌یابد میدان سیم لوله‌ها خلاف جهت هم می‌شود. در نتیجه جریان در مقاومت R از b به a می‌باشد.

ب) با باز کردن کلید شار مغناطیسی کاهش می‌یابد میدان سیم لوله‌ها هم جهت هم می‌شود. در نتیجه جریان در مقاومت R از a به b می‌باشد.

جواب مسئله 28 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104 و پرسش و مسئله 15 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 130

جواب مسئله 28 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

جواب مسئله 28 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

جواب مسئله 29 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104 و پرسش و مسئله 16 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 130

پاسخ مسئله 29 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

حل سوال 29 فصل 2:

حالت 1- با نزدیک شدن حلقه به آهن ربا شار مغناطیسی افزایش می‌یابد در نتیجه میدان مغناطیسی حلقه خلاف جهت میدان آهن‌ربا است بنابراین جریان مطابق شکل است.

حالت 2- تغییرات شار مغناطیسی در این حالت نداریم، بنابراین جریان هم در حلقه القا نمی‌شود.

حالت 3- با دور شدن حلقه از آهن ربا شار مغناطیسی کاهش می‌یابد در نتیجه میدان مغناطیسی حلقه هم جهت میدان آهن‌ربا است بنابراین مطابق شکل است.

پاسخ پرسش و مسئله 30 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

و مسئله 17 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 130

حل مسئله 30 فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104

حل سوال 30 فصل دو فیزیک دو:

1- حرکت لغزنده رئوستا به سمت راست که باعث کاهش مقاومت و افزایش جریان الکتریکی مداری می‌شود.

2- افزایش تعداد حلقه‌های القاگر

جواب مسئله 31 فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی صفحه 104 و پرسش و مسئله 19 فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 130

جواب مسئله 31 فصل 3 فیزیک 2 تجربی صفحه 104

بخونی‌های عزیز امیدوارم تا اینجا از مقاله جواب پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک یازدهم بهره کافی را برده باشید. اما از آنجا که برای یادگیری بهتر دروس همگی شما نیاز به نمونه سوال دارید؛ من و همکارانم یک بانک کامل از دروس مختلف پایه یازدهم آماده کرده ایم که با یک کلیک ساده می‌توانید بصورت رایگان به آنها دسترسی داشته باشید:

اما دوستان خوب یازدهمی، در نظر داشته باشید که تا اینجا مقاله حل پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک یازدهم شامل هر دو گروه ریاضی و تجربی می‌باشد؛ از اینجا به بعد سوالات همگی مربوط به پرسش‌ها و مسئله‌های کتاب گروه ریاضی فیزیک است. امیدوارم بچه‌های گروه ریاضی با خواندن این مقاله بهترین نمرات را کسب کنند.

پاسخ پرسش‌ها و مسئله‌های فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک سال 1401

جواب پرسش و مسئله 1 فصل 1 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 41

پاسخ سوال 1 فصل 1 فیزیک دو ریاضی

حل سوال 1 فیزیک دو ریاضی صفحه 41:

الف) اگر با نزدیک کردن میله به الکتروسکوپ، تیغه‌ی متحرک از میله‌ی الکتروسکوپ فاصله گرفت متوجه می‌شویم میله باردار بوده است.

ب) اگر با برخورد دادن میله‌ی باردار به کلاهک الکتروسکوپ و سپس جدا کردن آن از کلاهک، الکتروسکوپ باردار ماند یعنی تیغه همچنان از میله‌ی الکتروسکوپ فاصله داشت، معلوم می‌شود میله‌ی باردار رسانا بوده و اگر پس از دور کردن میله‌ی باردار، تیغه‌ی الکتروسکوپ دوباره افتاد، میله‌ی باردار نارسانا بوده است.

پ) باید ابتدا نوع بار الکتریکی الکتروسکوپ معلوم باشد. مثلا! اگر با مالش یک میله‌ی شیشه‌ای باردار شده با پارچه2ی ابریشمی، به کلاهک الکتروسکوپ، آن را باردار کرده باشیم (بار مثبت) و اکنون با نزدیک کردن میله‌ای باردار زاویه‌ی تیغه‌ی الکتروسکوپ کاهش یابد معلوم می‌شود میله‌ی باردار دارای بار منفی بوده و بالعکس.

جواب پرسش و مسئله 12 فصل 1 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 42

جواب سوال 12 فصل 1 فیزیک ریاضی صفحه 42

جواب پرسش و مسئله 22 فصل 1 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

جواب سوال 22 فصل 1 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

حل سوال 22 فصل 1 فیزیک دو ریاضی:

وقتی صفحه باردار را نزدیک به براده‌های فلز می‌کنیم (شبیه به آنچه در سوال قبل اتفاق افتاد) به الکترون‌های آزاد براده‌ها در خلاف جهت میدان الکتریکی نیرو وارد شده و سمتی از براده‌ها که نزدیک صفحه‌ پلاستیکی است دارای بار مثبت می‌شوند. به این ترتیب نیروی الکتریکی جاذبه‌ای بین براده‌ها و صفحه پلاستیکی ایجاد می‌شود که چون براده‌ها سبک هستند به راحتی جذب صفحه پلاستیکی می‌شوند.

پاسخ پرسش و مسئله 23 فصل 1 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

جواب سوال 23 فصل 1 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 43

دوستان عزیز به پایان پاسخ پرسش‌ها و مسئله‌های آخر فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی رسیدیم. امید است به جواب همه پرسش ها و مسئله‌های فیزیک یازدهم خود رسیده باشید و این مطلب برای شما مفید واقع شود. اگر هر گونه سوالی دارید در رابطه با این مقاله می‌توانید در قسمت کامنت برای من یادداشت بفرمایید.

پاسخ پرسش و مسئله 26 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44

پاسخ سوال 26 فصل 1 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44 سال 1401

حل سوال 26 صفحه 44 فیزیک یازدهم ریاضی:

چون این میدان یکنواخت است. اندازه میدان الکتریکی در نقاط A و B یکسان است پس رابطه F=E-q اندازه نیروی وارد شده بر بار q در نقطه A و B با هم برابر است.

پاسخ پرسش و مسئله 27 فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 44

پاسخ سوال 27 فصل اول فیزیک 2 ریاضی صفحه 44 سال 1401

حل سوال 27 صفحه 44 فیزیک دو ریاضی:

با نزدیک کردن یک میله‌ی باردار به خرده‌های کاغذ مولکول‌های کاغذ قطبیده می‌شوند یعنی مرکز موثر بارهای مثبت و منفی آنها از هم جدا شده و به این ترتیب به دلیل کمتر بودن فاصله بارهای میله شیشه‌ای (یعنی بارهای مثبت) با قطب منفی منفی دو قطبی‌های تولید شده، نیروی جاذبه قوی‌تر از نیروی دافعه خواهد شد و خرده‌های کاغذ جذب میله باردار می‌شود.

پاسخ پرسش و مسئله 9 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 80

پاسخ سوال 9 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 80

پاسخ پرسش و مسئله 11 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 80

پاسخ پرسش و مسئله 11 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 80

حل سوال 11 فصل 2 فیزیک دو صفحه 80:

باتری‌های قلمی آمپر ساعت پایینی دارند یعنی مقدار بار الکتریکی که می‌تواند تحت ولتاژ 1.5V را در مدار به گردش درآورند معمولاً در حد میلی‌آمپر ساعت است و اگرچه هشت باتری قلمی متوالی، ولتاژی معادل 12V در اختیار ما قرار می‌دهند ولی نمی‌توانند جریان موردنیاز برای استارت اتومبیل (چیزی در حدود 100 تا 150 آمپر) را تامین کنند.

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 80

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 80 1401

حل پرسش و مسئله 17 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 81

حل پرسش و مسئله 17 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 81 1401

حل پرسش و مسئله 18 فصل 2 فیزیک دو ریاضی صفحه 81

حل پرسش و مسئله 18 فصل 2 فیزیک دو ریاضی صفحه 81 1401

حل پرسش و مسئله 18 فصل 2 فیزیک دو ریاضی صفحه 81

پاسخ پرسش و مسئله 23 فصل 2 فیزیک دو ریاضی صفحه 81

پاسخ پرسش و مسئله 23 فصل 2 فیزیک دو ریاضی صفحه 81 1401

پاسخ پرسش و مسئله 26 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 81

پاسخ پرسش و مسئله 26 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 81 1401

حل سوال 26 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 81:

در شکل (الف) مقاومت‌ها پشت سر هم و دارای یک جریان هستند پس سری‌اند.

در شکل (ب) اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت‌ها یکسان است به عبارتی سر اول هر دو یک پتانسیل و سر دوم هر دو هم یک پتانسیل دارد، پس موازی‌اند.

در شکل (پ) شبیه شکل (ب) سرهای متناظر هم‌پتانسیل هستند، پس این دو مقاومت نیز موازی‌اند.

در شکل (ت) اگر مقاومت‌ها مشابه نباشند نه حالت موازی داریم و نه حالت سری ولی اگر مشابه باشند از مقاومت وسط جریانی عبور نمی‌کند و قابل حذف است. (چون شکل کاملاً متقارن است و پتانسیل سربالائی و پائینی آن حتماً یکسان خواهد شد) به این ترتیب دو مقاومت بالایی با هم سری‌اند و دو مقاومت پایینی هم با هم سری‌اند و مقاومت حاصل در شاخه بالایی و پایینی موازی خواهند بود.

پاسخ پرسش و مسئله 27 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 82

پاسخ پرسش و مسئله 27 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 82

حل پرسش و مسئله 31 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 82

پاسخ پرسش و مسئله 31 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 82
پاسخ پرسش و مسئله 31 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 82

پاسخ پرسش و مسئله 2 فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 104

حل پرسش و مسئله 2 فصل 3 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 104

پاسخ پرسش و مسئله هفتم فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 105

پاسخ پرسش و مسئله هفتم فصل 2 فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 105

پاسخ پرسش و مسئله دهم فصل دوم فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 105

پاسخ پرسش و مسئله دهم فصل دوم فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 105

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک صفحه 106

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل دوم فیزیک 2 ریاضی فیزیک صفحه 106

پاسخ پرسش و مسئله 14 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 106

پاسخ پرسش و مسئله 13 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی فیزیک صفحه 106

پاسخ پرسش و مسئله 17 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 107

پاسخ پرسش و مسئله 17 فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 107

حل سوال 17 صفحه 107 فیزیک یازدهم ریاضی:

با قرار دادن باتری A درون مدار، جهت خطوط میدان حاصل از سیم حامل جریان سبب انحراف عقربه مغناطیسی به طرف چپ می‌شود.

پاسخ پرسش و مسئله 18 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 107

پاسخ پرسش و مسئله 18 فصل 2 فیزیک یازدهم ریاضی صفحه 107

حل سوال 18 صفحه 107 فیزیک یازدهم ریاضی:

باتری ‌A، با توجه به جهت جریان در سیملوله، سمت راست سیملوله قطب S می‌شود و آهنربای آویزان را به سمت خود جذب می‌کند.

حل سوال 5 صفحه 128 فیزیک یازدهم ریاضی

حل سوال 5 صفحه 128 فیزیک یازدهم ریاضی

حل سوال 10 صفحه 129 فیزیک یازدهم ریاضی 1401

حل سوال 10 صفحه 129 فیزیک یازدهم ریاضی

حل سوال 10 صفحه 129 فیزیک دو ریاضی:

چون نیروی محرکه باتری ثابت است، با افزایش مقاومت رئوستا، جریان عبوری از مدار کاهش می‌یابد، با توجه به تعیین جهت میدان مغناطیسی در محله حلقه رسانا، و همچنینی کاهش جریان در مدار، جهت جریان القایی در حلقه رسانا پادساعتگرد است.

پاسخ پرسش و مسئله 12 فیزیک یازدهم ریاضی فصل 4

سوال 12 فصل 4 فیزیک دو ریاضی

جواب سوال 18 فصل 4 فیزیک دو صفحه 130

حل سوال 18 فصل 4 فیزیک دو ریاضی

جواب پرسش و مسئله 19 فصل 4 فیزیک دو ریاضی

حل سوال 19 صفحه 130 فیزیک دو ریاضی

جواب پرسش و مسئله 20 فصل 4 فیزیک دو ریاضی صفحه 130

answer questions and issues physics11 124
 •  
 • آیا این مقاله پاسخ پرسش و مسئله‌های فیزیک یازدهم برای رشته‌ ریاضی قابل استفاده است؟
  بله، شما می‌توانید از این مقاله برای پاسخ به پرسش و مسئله‌های فیزیک یازدهم ریاضی نیز استفاده کنید.
 • آیا امکان دانلود این مقاله جواب پرسش و مسئله‌های فیزیک یازدهم وجود دارد؟
  بله، کافی است بر روی PDF موجود در زیر مطلب کلیک بفرمایید.
 • آیا این مقاله جواب پرسش و مسئله‌های فیزیک یازدهم مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی است؟
  بله، جواب همه پرسش و مسئله‌های فیزیک یازدهم مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشد.
 • آیا در این مقاله جواب فعالیت‌ها و پرسش‌های فیزیک یازدهم تجربی وجود دارد؟
  شما دوستان می‌توانید با مراجعه به سایت بر روی لینک قسمت مورد نظر خود کلیک کرده و به جواب برسید.
4/5 - (11 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
20 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا