نمونه سوال ریاضی دوازدهمدوازدهمریاضی دوازدهم

نمونه سوال فصل اول ریاضی دوازدهم | تابع

سلام به دوستان دوازدهمی و سال آخری، اگر می‌خواهید در امتحان نهایی خود نمره کامل این فصل را کسب کنید، این مقاله از سایت بخون یعنی نمونه سوال فصل اول ریاضی دوازدهم را از دست ندهید. حتما می‌دانید که امتحانات آخر سال شما دوازدهمی‌ها نهایی می‌باشد، که تاثیر مستقیمی بر روی نتیجه کنکور شما خواهد داشت. برای نوبت اول امتحانات این فصل 7 نمره را به خود اختصاص می‌دهد، و برای نوبت دوم و نهایی هم 2 نمره برای این فصل در نظر گرفته شده است. من ناصر گاگمی اینجا هستم تا به شما کمک کنم که حتی نیم نمره از این فصل را از دست ندهید. پس شروع کنیم به حل نمونه سوالات نهایی دوازدهم تجربی.

ضمنا اگر مقاله آموزش فصل اول ریاضی دوازدهم را مطالعه کرده‌اید، باز هم آنرا یک بار دیگر دوره کنید. اما اگر این آموزش را مطالعه نکرده‌اید، حتما به شما پیشنهاد می‌کنم ابتدا آموزش این فصل را مطالعه کنید سپس سراغ حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی دوازدهم بیاید. هم‌چنین برای مشاهده آموزش کل فصل های ریاضی دوازدهم می‌توانید از لینک آموزش ریاضی دوازدهم اقدام کنید

در فصل اول ریاضی دوازدهم چه چیزی را یاد گرفتیم؟

ابتدا یک یادآوری کوچک در مورد فصل اول ریاضی دوازدهم داشته باشیم. فصل اول با عنوان تابع می‌باشد که شامل مبحاث: توابع چند جمله‌ای، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع و تابع وارون می‌باشد، این فصل را می‌توان تکمیل شده فصل پنجم سال دهم و فصل دوم سال یازدهم دانست. خب حالا برویم سراغ حل امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی.

نمونه سوال امتحان فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی| توابع چند جمله‌ای

1_ درست یا نادرست بودن عبارت زیر را مشخص کنید.

اگر تابعی صعودی باشد، آنگاه آهنگ تغییرات متوسط آن همواره منفی است.

2_اگر ضابطه تابع f بصورت x≤3 و f(x)=x2-6x+7 باشد، ضابطه تابع وارون f را بدست‌آورید.

3_ اگر f(g(x))=3x2-6x+14 و f(x)=3x-4 باشد، ضابطه تابع g(x) را بدست‌آورید.

4_ اگر f(x+5)=x2-3x باشد، f(x) را حساب کنید.

5_ علی می‌خواهد یک دوچرخه با قیمت بیش از 4 میلیون از فروشگاهی بخرد. این فروشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو در خرید‌های بیش از 4 میلیون، 200 هزار تومان تخفیف نقدی می‌دهد. همچنین علی یک کارت تخفیف 20 درصدی نیز برای خرید دارد. با استفاده از تابع مرکب مشخص کنید کدام یک از راه‌های زیر به نفع علی است؟

الف) اول از کارت تخفیف 20 درصدی و بعد تخفیف نقدی استفاده کند.

ب) اول از تخفیف نقدی و بعد کارت تخفیف استفاده کند.

پاسخ نمونه سوال امتحان نهایی فصل اول ریاضی دوازدهم | توابع چند جمله‌ای

پاسخ سوال شماره 1: نادرست

پاسخ سوال شماره 2: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال تابع دوازدهم

پاسخ سوال شماره 3: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

ضوابط تابع دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوال امتحان نهایی فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 5: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

امتحان نهایی فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

سوالات امتحانی فصل یک ریاضی دوازدهم | ترکیب توابع

1_ اگر f(x) و g(x) مطابق تصویر زیر باشند، دامنه gof را بدست آورید.

نمونه سوال تابع دواردهم

2_ اگر f(x) و g(x) مطابق تصویر زیر باشند، دامنه gof را با استفاده از تعریف بدست آورید.

3_ اگر f(x)=x2-11x+30 و g(x)=2x2+7x+11 باشد، تمام ریشه های معادله fog(x)=0 را بنویسید.

4_ اگر f(x)=x2+4x+3 و g(x)=x2+7x+9، آنگاه تمام ریشه های حقیقی معادله fog(x)=0 را بنویسید.

5_ اگر fog(x)=x2-2x و g(x)=x-1 باشد، f(x) را محاسبه کنید.

6_ اگر fog(x)=x2-6x+8 و f(x)=x2+2x باشند، g(x) را محاسبه کنید.

7_برای دو تابع زیر، بدون نوشتن ضابطه، دامنه fog را بیابید.

نمونه سوال ترکیب توابع

8_ دو تابع زیر برای شما نمایش داده شده است.

نمونه سوال فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

 

 

 • الف: دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف محاسبه کنید.
 • ب: ضابطه تابع fog را تشکیل دهید.
 • پ: حاصل عبارت (2f/g)(5) را محاسبه کنید.

9_ اگر f={(-1,1),(1,2),(2,3),(4,5)} و g={(-1,0),(1,2),(2,4),(5,3)} دو تابع باشند:

 • الف: مقدار (1-)(3f-g) را حساب کنید.
 • ب: تابع fog را بصورت زوج مرتب نشان دهید.

پاسخ سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی فصل اول | ترکیب توابع

پاسخ سوال شماره 1: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال تابع ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 2: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال ترکیب توابع دوازدهم

پاسخ سوال شماره 3: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال ترکیب توابع دوازدهم

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال ترکیب توابع دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 5: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 6: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوالات امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 7: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال امتحانی فصل 1 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 8: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال امتحانی فصل اول ریاضی دوازدهم

پاسخ سوال شماره 9: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوالات امتحان نهایی فصل یک دوازدهم ریاضی

نمونه سوالات ریاضی دوازدهم تجربی فصل اول | تابع وارون

1_ درست یا نادرست بودن عبارت زیر را مشخص کنید.

هر تابع یک به یک، اکیدا یکنوا است.

2_ در مورد هر یک از قسمت‌های زیر نشان دهید که f و g وارون یکدیگرند.

نمونه سوال وارون تابع ریاضی دوازدهم تجربی

3_ ضابطه تابع وارون، توابع یک به یک زیر را بدست آورید.

سوال ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

4_ اگر تابع خطی f از نقاط (1و2) و (5و4) عبور کند، ضابطه تابع وارون آن ا بدست آورید.

5_ تابع f={(m4+2,5),(n3+1,4)} مفروض است. m و n را طوری تعیین کنید که برد وارون تابع {7-, 18} باشد.

6_ اگر f(x) و g(x) مطابق تصویر زیر باشد، h(x) را محاسبه کنید.

وارون تابع فصل 1 ریاضی دوازدهم تجربی

7_  اگر تابع خطی f دارای شیب k باشد، به ازای چه مقدار k، شیب تابع f-1 برابر 19k است.

8_ یک به یک بودن توابع زیر را بررسی کنید.

پاسخ نمونه سوالات ریاضی دوازدهم تجربی فصل اول | تابع وارون

پاسخ سوال شماره 1: نادرست

پاسخ سوال شماره 2: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

نمونه سوال وارون تابع ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 3: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوال امتحانی وارون تابع فصل اول ریاضی دوازدهم

پاسخ سوال شماره 4: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

ترکیب توابع ریاضی دوازدهم فصل اول

پاسخ سوال شماره 5: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل سوال امتحانی فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 6: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

سوالات فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ سوال شماره 7: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی دوازدهم

پاسخ سوال شماره 8: پاسخ سوال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

حل نمونه سوال فصل اول ریاضی دوازدهم

خب به پایان حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی رسیدیم. شما دانش‌آموزان عزیز با مطالعه کامل آموزش‌ها و حل کردن سوالات، به راحتی می‌توانید در امتحان خود 20 بگیرید. شما دانش‌آموزان عزیز برای پاسخ به سوالات کتاب درسی خود هم می‌توانید از گام به گام فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی استفاده کنید. امیدوارم این مقاله از سایت بخون برای شما مفید باشد، با نظر دادن در مورد این نمونه سوالات مارا را خوشحال می‌کنید. در ضمن از طریق لینک نمونه سوال ریاضی دوازدهم می‌توانید به سوالات کل فصل ها دسترسی داشته باشید.

سوالات متداول

   • آیا در مقاله نمونه سوالات فصل اول ریاضی دوازدهم تجریی، سوالات با کتاب درسی منطبق است؟
    بله، همه سوالات با توجه به آموزش‌ها و کتاب می‌باشد.
   • آیا حل نمونه سوالات فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی برای 20 گرفتن کافی است؟
    بله شما با مطالعه و حل این سوالات به نمره بیست نزدیک خواهید شد.
   • آیا نمونه سوالات سایر درس‌های پایه نهم در سایت قرار دارد؟
    بله نمونه سوالات همه پایه‌ها و همه دروس در سایت بخون قرار دارد.
امتیاز بدهید!

ناصر گاگمی

سلام. من ناصر گاگمی هستم؛ عضوی کوچک از خانواده بزرگ بخون. در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته کامپیوتر شاخه نرم افزار هستم و در زمینه نویسندگی، سئو و طراحی سایت فعالیت می‌کنم. مفتخرم که درکنار تیم بخون، تجربیات خود را در زمینه آموزش تقدیم شما عزیزان کنم.
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا