گام به گام فیزیک دوازدهمدوازدهمفیزیک دوازدهم

گام به گام فصل یک فیزیک دوازدهم | حرکت بر خط راست

منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی 1400

همان‌طور که می‌دانید هر پرسشی، پاسخی دارد و هر مسئله، راهی! اما ممکن است به دلیل سطح پایین آموزش کتاب درسی نتوانید به بسیاری از پرسش‌های کتاب درسی پاسخ دهید. هیچ جای نگرانی نیست؛ چون شما یک بخونی هستید و امروز با سورپرایز ویژه سایت بخون در خدمت شما بخونی‌ها هستیم. من پوریا فانی هستم و امروز با گام‌ به‌ گام فصل یک فیزیک دوازدهم تجربی با شما همراهان عزیز همراه خواهم بود.

امروز با کمک یکدیگر به پاسخ پرسش‌ها و تمارین کتاب درسی می‌پردازیم. اما صبر کنید! شما باید ابتدا آموزش فصل اول فیزیک دوازدهم را به خوبی مطالعه کرده باشید. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به لینک دوازدهم به کلی آموزش، گام‌ به‌ گام و نمونه سوال مرتبط با دروس پایه دوازدهم دسترسی پیدا کنید. آیا میدانستید اگر تا انتها این جلسه همراه ما باشید، می‌توانید کل گام‌ به‌ گام فصل اول فیزیک دوازدهم را به صورت PDF دریافت کنید؟ پس تا انتها مطلب همراه ما بمانید ..

جواب پرسش 1-1 صفحه 2 فیزیک دوازدهم

پرسش 1-1 صفحه 2 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب پرسش 1-1 صفحه 2 فیزیک دوازدهم

جواب پرسش 1-2 صفحه 4 فیزیک دوازدهم

پرسش 1-2 صفحه 4 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب پرسش 1-2 صفحه 4 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-1 صفحه 5 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-1 صفحه 5 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب تمرین 1-1 صفحه 5 فیزیک دوازدهم

جواب پرسش 1-3 صفحه 8 فیزیک دوازدهم

پرسش 1-3 صفحه 8 فیزیک دوازدهم

جواب:

الف) در زمان‌های T2 و T4
ب) در بازه‌های (صفر تا T1)، (T2 تا T3) و (T4 تا T6)
پ) در بازه‌های (T1 تا T2) و (T3 تا T4)
ت) دو بار – T1 و T3
ث) در جهت محور x

جواب تمرین 1-2 صفحه 9 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-2 صفحه 9 فیزیک دوازدهم

جواب: 

الف) در لحظه 8s
ب) در بازه صفر تا 4s و 6s تا 8s
پ) در بازه 8s تا 14s
ت) 4s تا 6s

ث) جواب تمرین 1-2 صفحه 9 فیزیک دوازدهم

جواب پرسش 1-4 صفحه 9 فیزیک دوازدهم

پرسش 1-4 صفحه 9 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب پرسش 1-4 صفحه 9 فیزیک دوازدهم

با توجه به شکل، ثابت بودن شیب نمودار مکان-زمان برای هر بازه زمانی دلخواه ثابت است. و هم‌چنین در هر لحظه خط مماس بر نمودار برابر با سرعت متوسط می‌باشد، پس می‌توان نتیجه گرفت سرعت لحظه‌ای متحرک با سرعت متوسط برابر است.

جواب پرسش 1-5 صفحه 10 فیزیک دوازدهم

پرسش 1-5 صفحه 10 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب پرسش 1-5 صفحه 10 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-3 صفحه 10 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-3 صفحه 10 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب تمرین 1-3 صفحه 10 فیزیک دوازدهم

جواب پرسش 1-6 صفحه 12 فیزیک دوازدهم

پرسش صفحه 12 فیزیک 12

جواب: 

جواب پرسش 1-6 صفحه 12 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-4 صفحه 12 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-4 صفحه 12 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب تمرین 1-4 صفحه 12 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-5 صفحه 13 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-5 صفحه 13 فیزیک دوازدهم

جواب:

پاسخ تمرین صفحه 13 فیزیک 12

جواب تمرین 1-6 صفحه 14 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-6 صفحه 14 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب تمرین 1-6 صفحه 14 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-7 صفحه 14 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-7 صفحه 14 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب تمرین 1-7 صفحه 14 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-8 صفحه 16 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-8 صفحه 16 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب تمرین 1-8 صفحه 16 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-9 صفحه 18 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-9 صفحه 18 فیزیک دوازدهم

جواب: 

جواب تمرین 1-9 صفحه 18 فیزیک دوازدهم

جواب پرسش 1-7 صفحه 21 فیزیک دوازدهم

پرسش 1-7 صفحه 21 فیزیک دوازدهم

جواب:

 • در تمام شکل‌های الف، ب و پ در بازه صفر تا t1 سرعت ثابت است و شتاب صفر است.
 • در تمام شکل‌های الف، ب و پ در بازه t1 تا t2 سرعت با زمان تغییر می‌کند و شیب خط منفی می‌باشد و شتاب منفی است.
 • در تمام شکل‌ها الف، ب و پ در بازه t2 تا t3 سرعت ثابت است و شتاب صفر است.

جواب تمرین 1-10 صفحه 21 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-10 صفحه 21 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب تمرین 1-10 صفحه 21 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین 1-11 صفحه 21 فیزیک دوازدهم

تمرین 1-11 صفحه 21 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب تمرین 1-11 صفحه 21 فیزیک دوازدهم

جواب تمرین‌های آخر فصل 1 فیزیک دوازدهم تجربی

حل تمرین سوال 1 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 1 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب حل تمرین سوال 1 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 2 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

 

حل تمرین سوال 2 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب حل تمرین سوال 2 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 3 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 3 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب حل تمرین سوال 3 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 4 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 4 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب حل تمرین سوال 4 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 5 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 5 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب حل تمرین سوال 5 صفحه 22 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 6 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 6 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب حل تمرین سوال 6 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 7 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 7 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

جواب:

جواب حل تمرین سوال 7 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 8 صفحه 23 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 8 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 8 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 8 صفحه 23 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 8 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 8 صفحه 23 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 10 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 10 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 10 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 11 صفحه 24 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 11 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 11 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 12 صفحه 24 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 12 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 12 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 13 صفحه 24 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 13 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 13 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 14 صفحه 24 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 14 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 14 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 15 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 15 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 15 صفحه 24 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 16 صفحه 25 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 16 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 16 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 17 صفحه 25 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 17 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 17 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 18 صفحه 25 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 18 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 18 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 19 صفحه 25 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 19 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 19 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 20 صفحه 25 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 20 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 20 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 21 صفحه 25 فیزیک دوازدهمحل تمرین سوال 21 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

 • پاسخ سوال 21 صفحه 25 فیزیک دوازدهم
  جواب حل تمرین سوال 21 صفحه 25 فیزیک دوازدهم

جواب حل تمرین سوال 22 صفحه 26 فیزیک دوازدهم

حل تمرین سوال 22 صفحه 26 فیزیک دوازدهم

جواب:
جواب حل تمرین سوال 22 صفحه 26 فیزیک دوازدهم

کلام آخر

خب عزیزان بخونی مقاله گام به گام فیزیک دوازدهم تجربی فصل اول در این جا به پایان رسید. ممنون از این که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید. شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به لینک فیزیک دوازدهم از تمامی آموزش‌ها، گام به گام‌ها و نمونه سوالات مرتبط با فیزیک دوازدهم بهره‌مند شوید. همچنین می‌توانید با مراجعه به لینک آموزش فیزیک دوازدهم آموزش کامل این فصل و فصل‌های دیگر فیزیک دوازدهم را مطالعه نمایید.

برای مطالعه سایر دروس مرتبط با کلاس دوازدهم، لینک دوازدهم را دنبال کنید. البته خالی از لطف نیست که لینک گام به گام فیزیک دوازدهم را نیز دنبال کنید و به گام سایر دروس فیزیک پایه دوازدهم متوسطه دسترسی داشته باشید. راستی می‌توانید با عضویت در خبرنامه از جدیدترین مقالات منتشر شده با خبر شوید و اولین نفری باشید که آموزش‌های ما را مطالعه می‌کنید. لطفأ نظرات و پیشنهاداتتان را در بخش نظرات برایمان بنویسید و با دادن 5 ستاره ما را در بهبود کیفیت آموزش‌ها و دیگر مقالاتمان یاری کنید.

سوالات متداول

 • آیا مقاله گام به گام فصل یک فیزیک دوازدهم، شامل تمارین آخر فصل نیز می‌شود؟ 
  بله، این مقاله شامل پاسخ تمامی پرسش‌ها، تمارین و تمرین‌های آخر فصل را شامل می‌شود. 
 • آیا می‌توانیم در مورد قسمت‌هایی که متوجه نشدیم سوال بپرسم؟
  بله تیم ما به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می‌باشند.
 • چگونه می‌توانیم جزوه مقاله گام به گام فصل 1 فیزیک پایه دوازدهم را تهیه کنیم؟
  شما همراهان عزیز می‌توانید با مراجعه به قسمت چاپ و دانلود،  PDF مطلب را به صورت کاملأ رایگان دریافت نمایید.
امتیاز بدهید!

پوریا فانی

با سلام و عرض ادب. پوریا فانی هستم، دانشجوی دبیری ادبیات فارسی. بالغ بر 5 سال است که به‌صورت حرفه‌ای در زمینه گرافیک درحال فعالیت هستم و در سایت بخون کنار شما عزیزان خواهم بود با تولید مقالات آموزشی.
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا