تست فصل 1 زیست دهم | دنیای زنده

امروز در این سری از مقالات در سایت بخون  به بررسی تست فصل 1 زیست دهم می‌پردازیم. همان‌طور که می‌دانید درس زیست یکی از درس‌های بسیار مهم کنکور می‌باشد در این مقاله سعی کردم تمام نکات کنکوری، ترکیبی و پرتکرار کنکور را برای شما عزیزان  به طور مفصل بیاورم و همچنین با سری سوالات تستی هم آشنایی داشته باشید. و در پاسخگویی تست‌ها چه در آزمون‌های آزمایشی که شرکت می‌کنید و چه در کنکور مشکلی نداشته باشید. همچنین برای اینکه به سری مقالات تستی زیست دهم دسترسی داشته باشید لینک تست زیست دهم را دنبال کنید. و برای اینکه در پاسخگویی تست‌ها مشکلی نداشته باشید در سری مقالات قبلی به طور کامل و خط به خط آموزش داده‌ایم، برای تسلط کامل به فصل اول زیست دهم به لینک آموزش فصل اول زیست دهم مراجعه کنید.

تست فصل اول زیست دهم | همراه با جواب

تست 1: علم زیست‌شناسی در چند مورد زیر می‌تواند کمک کند؟

 • مبارزه با آفت‌های کشاورزی
 •  ایجاد تنوع زیستی به‌طور طبیعی
 •  بهبود طبیعت و زیست‌گاه‌ها 
 • ایجاد سوخت‌های جدید

1) 1          2) 2           3) 3            4) 4

پاسخ تست 1: به غیر از مورد دوم سایر موارد درست است در مورد دوم زیست‌شناسی در حفظ تنوع زیستی کمک می‌کند. گزینة «3» درست است.

تست 2: هر جانداری که …… دارد، قطعاً …… دارد.
1) نظم و ترتیب _ چندین نوع بافت
2) هومئوستازی _ دستگاه دفع ادرار
3) رشد و نمو _ فرایند جذب و استفاده از انرژی
4) سازش با محیط _ یاخته‌های عصبی

پاسخ تست 2: داشتن رشد و نمو و فرآیند جذب و استفاده از انرژی از ویژگی‌های جانداران است بنابراین گزینه « 3» پاسخ این تست است اما در مورد گزینه‌های 2 ،1و 4 جاندار، باکتری باشد ویژگی دوم یعنی داشتن بافت یا دستگاه ادرار و یا داشتن یاخته‌های عصبی صادق نیست.

تست 3: کدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
همه جانداران
……
1) می‌توانند گرما تولید کنند.
2) به هر محرک محیطی پاسخ دهند.
3) از طریق
DNA هستة خود، رشد و نمو کنند.
4) همه فعالیت‌های خود را بین اندامک‌های خود تقسیم کنند.

پاسخ تست 3: گزینة « 1»درست است. همه جانداران می‌توانند بخشی از انرژی خود را به صورت گرما از دست می‌دهند. دلیل نادرستی گزینة «2 » به‌دلیل تنوع محرک‌های محیطی است مثلاً انسان نمی‌تواند پرتوهای فرابنفش را درک کند ولی حشرات می‌توانند آن را دریافت و درک کنند. در مورد گزینه‌های 3و 4، باکتری‌ها فاقد هسته و اندامک هستند.

تست 4 : چند مورد درست است؟

 • DNAدر همه جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می‌دهد.
 •  کوچکترین واحدها در حیات نمی‌توانند یک جمعیت را به‌وجود آورند.
 •  گستره حیات از یاخته شروع می‌شود و با کل کره زمین پایان می‌یابد.
 • نورون در پروانه مونارک پایین‌ترین سطح ساختاری است که همه فعالیت‌های زیستی در آن انجام می‌شود.

1) 1                  2) 2             3) 3              4) 4

پاسخ تست 4: گزینه « 2» درست است. وارد اول و چهارم درست‌اند. در مورد 2 اگر جاندار تک‌سلولی باشد می‌تواند تشکیل جمعیت دهد. در مورد 3 هم کل کره زمین زیست‌کره نیست، مثلاً در درون آتشفشان‌ها حیات وجود ندارد.

تست 5: زیست‌شناسان امروزی …… زیست‌شناسان قدیم ……
1)1همانند _ توانستند تصویری جامع و کلی از جانداران نشان دهند.
2) برخلاف _ توانستند با جزءنگری بسیاری از ساختارها و فرایندهای زنده را بشناسند.
3) همانند _ برای بررسی یک موجود زنده به همه عوامل زنده و غیرزنده مؤثر بر حیات را توجه می‌کنند.
4) برخلاف _ به این نتیجه رسیده‌اند که برای درک سامانه‌های زنده جزءنگری را کنار بگذارند.

پاسخ تست 5: گزینة «4» درست است. زیست‌شناسان امروزی به این نتیجه رسیده‌اند که برای سامانه‌های زنده جزءنگری را کنار بگذارند. 

تست 6: کدام عبارت نادرست است؟
1) در هر بوم‌سازگان افراد چندین گونه با هم تعامل دارند.
2) در هر بیوم چندین اجتماع وجود دارد.
3) همه زیستگاه‌های موجودات زنده معادل یک زیست‌بوم‌اند.
4) هر نقطه از زمین که موجود زنده در آن زندگی می‌کند، جزو زیست‌کره است.

پاسخ تست 6: گزینة «3» درست است. همه زیست‌گاه‌های موجودات زنده معادل زیست کره است و یک زیست‌بوم معادل چند بوم‌سازگان است. 

تست 7: چند مورد درست است؟

 •  گازوئیل زیستی تجدیدپذیر است.
 • هر گیاهی که در گازوئیل زیستی استفاده می‌شود محصول انتخاب طبیعی‌اند.
 • سلولز ماده اصلی برای تولید گازوئیل زیستی است.
 •  حاصل سوختن گازوئیل زیستی تولید گازی است که موجب افزایش بازده فتوسنتز می‌شود.
  1) 1          2) 2          3) 3         4) 4

پاسخ تست 7: گزینه 2 درست است. مورد اول و چهارم درست است. مورد دوم می‌تواند محصول انتخاب مصنوعی باشد، مورد سوم از روغن گیاهان آفتابگردان، زیتون یا سویا استفاده می‌شود.

تست 8: محیط زندگی یاخته‌های ماهیچه‌ای بدن انسان ……
1) به طور دائم در حال تبادل با ماده زمینه‌ای نوعی بافت پیوندی است.
2) توسط ساختاری فاقد کربوهیدرات از محیط درون سلول جدا شده است.
3) دارای ساختاری به نام راکیزه است که از طریق تنفس سلولی
ATP تولید می‌کند.
4) شبیه خوناب بوده و جزو محیط داخلی سلول‌هاست.

پاسخ تست 8: گزینه «1»صحیح است. محیط زندگی یاخته‌های هر ماهیچه‌ای با خون (نوعی بافت پیوندی) در حال تبادل مواد است. 

تست 9: کدام عبارت در مورد تراوایی غشا درست است؟
1) هر ماده‌ای که از طریق پروتئین‌های غشا وارد سلول نمی‌تواند از بین فسفولیپدها عبور کند.
2) هر مادهای که با صرف ATPاز غشای سلول عبور کند برخلاف شیب غلظت خود عبور کرده است.
3) هر پروتئین انتقالی که در انتشار تسهیل شده شرکت دارد فقط به یک ماده خاص اجازه عبور می‌دهد.
4)4هر انتقال مولکول درشتی از میان یاخته به مایع بین یاخته و بالعکس با تغییر سطح غشا همراه است.

پاسخ تست 9: گزینة «4» صحیح است. هر انتقال مولکول درشتی یعنی آندوسیتوز یا اگزوسیتوز که با تغییر سطح غشا همراه است.

تست 10: از بین چهار نوع بافت بدن انسان می‌توان گفت یاخته …… و یاخته …… متعلق به یک نوع بافت اصلی بدن‌اند
1) دارای پروتئین هموگلوبین _ درون حلقة Cشکل نای
2)ترشح‌کننده گاسترین _ تولیدکنندة کلاژن
3)سازندة پادتن _ ترشح‌کننده گاسترین
4) تولیدکننده پیام در گره سینوسی دهلیزی قلب _ تولیدکننده پیام در بصل‌النخاع

پاسخ تست 10: گزینه 1 صحیح است. یاخته دارای پروتئین هموگلوبین (گلبول قرمز= بافت پیوندی) و یاخته درون حلقة C شکل نای (غضروف= بافت پیوندی) هر دو متعلق به یک نوع بافت اصلی‌اند.

تست 11: چند مورد صحیح درست است؟

 • غشای پایه تحت تأثیر آنزیم لیپاز تجزیه می‌شود.
 • هر یاخته بافت پوششی به غشای پایه چسبیده است.
 • عامل اتصال یاخته‌های بافت پوششی به یکدیگر می‌تواند ترکیبی از پروتئین و کربوهیدرات باشد.
 • ترشحات هر یاخته بافت پوششی از طریق مجرایی به بیرون بدن یا وارد حفره‌های بدن می‌شود.
  1)1       2) 2       3) صفر        4) 3

پاسخ تست 11: مورد سوم درست است. گزینة «1 »صحیح است. مورد اول نادرست است چون در ساختار غشای پایه لیپید وجود ندارد. مورد دوم برای بافت‌های پوششی چند لایه صدق نمی‌کند. مورد چهارم نادرست است مثلاً اگر هورمون گاسترین یا سکرتین باشد وارد خون می‌شود.

تست 12: بافتی که در رباط قرار دارد نسبت به بافتی که در زیر بافت پوششی مخاط معده قرار دارد …
1) کلاژن کمتری دارد.
2) کوچکترین واحد حیاتی بیشتری دارد.
3) دارای فضای بین‌یاخته‌ای اندکی است.
4) ماده زمینه‌ای کمتری دارد.

پاسخ تست 12: گزینه «4 » صحیح است. بافتی که در رباط قرار دارد بافت پیوندی متراکم است و بافتی که در زیر بافت پوششی مخاط معده قرار دارد پیوندی سست است، ماده زمینه‌ای بافت پیوندی متراکم کمتر از بافت پیوندی سست است.

تست 13: کدام مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟ بزرگترین بافت ذخیره‌کننده انرژی ……
1) همانند بافت متراکم در ساختار قلب شرکت دارد.
2) در هومئوستازی محیط داخلی بدن دخالت دارد.
3) ماده زمینه‌ای متفاوت با سایر بافت‌های پیوندی دارد.
4) دارای یاخته‌هایی است که همگی تری‌گلیسرید فراوان دارند.

پاسخ تست 13: گزینه «4» صحیح است. الزاماً همه یاخته‌های چربی، تری‌گلیسرید فراوان ندارد. در مورد گزینة «2» در فصل 5می‌خوانید که بافت چربی در هومئوستازی کلیه نقش دارد.در مورد گزینة «3 » در کتاب اشاره شده به ماده زمینه‌ای بافت‌های پیوندی مختلف با هم فرق دارند.

تست 14: چند مورد در ارتباط با همة یاخته‌های بافت عصبی درست است؟

 •  آکسون‌های آنها پیام عصبی را به بخش حاوی هسته هدایت می‌کند.
 •  دندریت‌های آنها می‌تواند منشعب و دارای راکیزه باشند.
 • علاوه بر سلول‌های ماهیچه‌ای می‌تواند دیگر سلول‌ها را نیز تحریک کنند.
 •  در جسم یاخته‌ای خود یک هسته دارند.
  1)2         2)1       3)3             4)صفر

پاسخ تست 14: گزینه «4»صحیح است. بافت عصبی دارای انواعی از یاخته‌های عصبی (نورون) و غیرعصبی (نوروگلیا) است بنابراین هر چهار موردی که مطرح شد فقط برای نورون‌ها صادق است اما برای نوروگلیا صدق نمی‌کند.

تست 15: با توجه به چرخۀ زندگی پروانۀ مونارک، چند مورد، صحیح نیست؟
الف) فقط در مکزیک، می‌توان نوزاد کرمی شکل پروانه را مشاهده کرد.
ب
) در هر مکان، فقط پروانه‌های بالغ تولیدمثل می‌کنند.
ج
) فقط پروانه‌های بالغ، می‌توانند به‌سمت مکزیک حرکت کنند.
د
) همۀ پروانه‌های مهاجر از مکزیک به سمت جنوب کانادا پرواز می‌کنند.
1 )۴      2 )3       3 )۲      4)1

پاسخ تست 15: گزینه 3 صحیح است.  فقط موارد ب و ج درست است.
الف) با توجه به اینکه تولیدمثل پروانه هم در مکزیک و هم در جنوب کانادا انجام می‌شود، در هر دو محل، می‌توان نوزاد کرم یشکل پروانه را مشاهده کرد. هر بچه‌ای که به دنیا میاد، اول باید مراحل چرخۀ زندگیشو طی کنه و بالغ بشه. بعد از اینکه بزرگ شد، می‌تونه به فکر سفر (مهاجرت) و بچه (تولیدمثل) باشه.
ب) فقط پروانه‌های بالغ توانایی تولیدمثل دارند و نوزاد پروانه، نمی‌تواند تولیدمثل کند.
ج) پروانه‌های نابالغ توانایی پرواز کردن ندارند و در نتیجه، فقط پروانۀ بالغ می‌تواند مهاجرت کند.
د) پروانه‌های مونارک، هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می‌پیمایند.

تست 16: کدام مورد، یکی از هفت ویژگی جانداران است و خصوصیت آن چیست؟
1) هم‌ایستایی ـ وضعیت درونی پیکر جاندار کاملاً ثابت است.
2) تولیدمثل ـ نمی‌تواند باعث تولید زاده‌هایی کاملاً مشابه با والد شود.
3) فرایند جذب و استفاده از انرژی ـ توسط اطلاعات موجود در دنا کنترل می‌شود.
4) سازش با محیط ـ در برابر محرک‌های محیطی، وضعیت جاندار تغییر می‌کند.

پاسخ تست 16: گزینه 3 صحیح است. جانداران، برای انجام فرایندهای مختلف خود، مانند هومئوستازی، رشد و نمو و ،… نیاز به انرژی دارند. در نتیجه، لازم است که انرژی را جذب کنند و آن را برای انجام فعالیت‌های زیستی خود مصرف کنند. فرایند جذب واستفاده از انرژی، همانند سایر فعالیت‌های سلول، توسط اطلاعات موجود در ( DNAدنا) کنترل می‌شود.

تست 17: چند مورد، دربارۀ تنوع زیستی، صحیح نیست؟
الف) همانند ،DNAدر بین زاده‌های هر جانداری مشاهده می‌شود.
ب) برخلاف هومئوستازی، جزء ویژگی‌های حیات محسوب نمی‌شود.
ج) برخلاف عوامل زندۀ مؤثر بر گیاهان زراعی، بیشتر در ارتباط با دنیای جانداران ذره‌بینی است.
د) همانند پدیده‌هایی که طبیعی محسوب نمی‌شوند، جزء موضوعات بررسی شده در زیست‌شناسی نیست.
1)1        2) 2       3) 3         4)صفر

پاسخ تست 17: هر چهار مورد نادرست می‌باشند.
الف) ،DNA در همۀ جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می‌دهد اما تنوع در بین زاده‌های هر جانداری وجود ندارد. اگر جانداری تولیدمثل غیرجنسی انجام دهد، همۀ زاده‌هایی که تولید می‌شوند، کاملاً یکسان هستند.
ب) تنوع، از ویژگی‌های حیات و یکی از شگفتی‌های آفرینش است. هومئوستازی (هم‌ایستایی) جزء هفت ویژگی مشترک حیات محسوب می‌شود. در کتاب از هر دو به عنوان ویژگی حیات نام برده ولی حواستون باشه که تنوع را با اون هفت ویژگی مشترک و اصلی حیات قاطی نکنین.
ج) دنیای جانداران ذره‌بینی را نمی‌توانیم با چشم غیرمسلح ببینیم؛ در حالیکه تنوع این جانداران، از جانداران دیگر بسیار بیشتر است. جانداران ذره‌بینی، مثل باکتری‌ها، جزء عوامل زندۀ مؤثر بر گیاهان زراعی هم هستند.
د) یکی از هدف‌های اصلی زیست‌شناسان، مشاهدۀ تنوع زیستی و در پی آن، یافتن ویژگی‌های مشترک گونه‌های مختلف است. پس قطعاً جزو محدودۀ این علم است ولی پدیده‌هایی که طبیعی محسوب نمی‌شوند، مانند خوبی و بدی و ،… در محدودۀ زیست‌شناسی بررسی نمی‌شوند.

تست 18: کدام عبارت در مورد گیاهان خودرو درست است؟
1) افزایش گیاهان خودرو در یک بوم‌سازگان، با افزایش تولیدکنندگی، خدمات آن را افزایش می‌دهد.
2) دلیل عمدۀ شناسایی گیاهان خودرو برای تأمین غذای انسان، کیفیت بالای محصولات این گیاهان است.
3) افزایش مقاومت گیاهان خودرو در برابر حشرات آفت، فقط با استفاده از اجتماعات میکروبی خاک امکان‌پذیر است.
4) برای اصلاح گیاهان، نمی‌توان با استفاده از روش‌های مهندسی ژنتیک، تغییری در
DNA
گیاهان زراعی ایجاد کرد.

پاسخ تست 18: گزینه 1 صحیح است. میزان خدمات بوم‌سازگان، به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد. گیاهان خودرو، میزان تولیدکنندگی زیادی دارند و در نتیجه، افزایش گیاهان خودرو یک بوم‌سازگان، خدمات بوم‌سازگان را افزایش می‌دهد.

تست 19:  فرایند ………… در ………… مؤثر ………… 
1) انتخاب مصنوعی ـ افزایش پلی‌ساکاریدهای رشته‌ای دیوارۀ سلولی گیاهان ـ نمی‌باشد.
2) جذب و استفاده از انرژی آوندها ـ انتقال شیرۀ خام در ساقه ـ می‌باشد.
3) اصلاح ژنتیکی گیاهان ـ افزایش توانایی جذب نیتروژن ـ نمی‌باشد.
4) جنگل زدایی ـ کاهش مواد معدنی قابل جذب خاک ـ می‌باشد

پاسخ تست 19: گزینه 4 صحیح است. جنگل‌زدایی، یعنی قطع درختان جنگل‌ها برای استفاده از چوب یا زمین جنگل. جنگل‌زدایی، پیامدهای بسیار بدی دارد که فرسایش خاک، از جمله مثال‌های آن می‌باشد. از آنجایی که گیاهان مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق خاک به‌دست می‌آورند، آسیب خاک می‌تواند منجر به کاهش مواد معدنی قابل‌جذب خاک و اختلال در رشد گیاهان شود.
خاک، ترکیبی از مواد آلی و غیرآلی و ریزاندامگانها (میکروارگانیسمها) است. عناصری مانند نیتروژن و فسفر، از طریق خاک واردگیاه می‌شوند. همچنین، آب مورد نیاز گیاهان از طریق خاک جذب می‌شود.
 در دیوارۀ نخستین و پسین، رشته‌های سلولز وجود دارند که در زمینه‌ای از پروتئین و انواعی از پلی‌ساکاریدهای غیررشته‌ای (خمیری‌شکل) قرار می‌گیرند.
هر چند سلول‌های آوند چوبی برای انتقال شیرۀ خام انرژی مصرف نمی‌کنند، ولی انتقال شیرۀ خام در گیاه نیازمند مصرف انرژی است. مثلاً یاخته‌های درونپوست و یاخته‌های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه، با انتقال فعال (همراه با مصرف انرژی،) یون‌های معدنی را به درون آوندهای چوبی انتقال می‌دهند و در ایجاد فشار ریشه‌ای مؤثر هستند.

تست 20:  در ارتباط با سطوح سازمان‌یابی حیات، کدام عبارت، صحیح است؟ 
1) تعداد انواع بافت‌های اصلی سازندۀ اندام‌ها، در انسان و آفتابگردان برابر است.
2) داشتن غشا و
DNA از ویژگی‌های مشترک سلول بالغ ریزوبیوم و اسکلرئید است.
3) بندپایان دارای غدد شاخکی و غدد پیشرانی، در تشکیل یک جمعیت زیستی مشترک نقش دارند.
4) دوزیستان آبشش‌دار و ماهی آب شیرین، می‌توانند بخشی از یک بومسازگان مشترک باشند.

پاسخ تست 20: گزینه 4 صحیح است. مجموعۀ جانداران یک اجتماع زیستی که با هم تعامل دارند، یک بوم‌سازگان را ایجاد می‌کند. دوزیستان آبشش‌دار و ماهیان آب شیرین، در آب شیرین زندگی می‌کنند و بنابراین، ممکن است بخشی از یک بوم‌سازگان مشترک باشند.

تست 21: سوخت های زیستی ………………. سوخت های فسیلی …………………. .
1) همانند به دلیل چرخه ای بودن فرآیند تولید تجدیدپذیرند.
2) برخلاف منشأ زیستی دارند.
3) همانند تنها از تجزیه پیکر جانوران به وجود آمده اند.
4) بر خلاف از جانداران امروزی به دست می آیند.

پاسخ تست 21: گزینه .4 صحیح است. اگرچه سوخت‌های فسیلی منشأ زیستی دارند ولی امروزه سوخت های زیستی جانداران امروزی به دست می آید.

تست 22: همه موارد زیر در مولکول دنا صدق می کند، به جز ………….. .
1) با استفاده از آن هویت انسان‌ها به آسانی شناسایی می‌شود.
2) با بررسی ژن‌های آن می توان بیماری‌های احتمالی فرد را در آینده پایش بینای کرد.
3) الگو های رشد و نمو در همه جانداران توسط آن تنظیم می‌شود.
4) در همه سطوح گستره حیات نقشی تنظیم کننده دارد.

پاسخ تست 22: گزینه 4 صحیح است. گستره حیات از اتم و مولکول شروع می‌شود و با زیست کره پایان می‌یابد. دنا مولکول است و در ابتدای این گستره وجود ندارد که بتواند  نقش تنظیمی داشه باشد.

 

تست 23: افزایش …………. نمی تواند ناشی از ……….. باشد.
1)وقوع سیل جنگل زدایی
2)مقدار تولید کنندگی – پایدار کردن بوم سازگان
3)تنوع زیستی جنگل زدایی
4)کیفیت زندگی انسان پایدار کردن بوم سازگان

پاسخ تست 23: گزینه 3 صحیح است. از پیامد های جنگل زدایی، می توان به وقوع سیل اشاره کرد. همچنین جنگل زدایی باعث کاهش تنوع زیستی می شود.

تست 24: در سطوح سازمان‌یابی حیات،………… نسبت به ……………… در ……………….. سطح ………………. قرار دارد.
1) بوم‌سازگان _ کبد _ چهار _ بالاتر
2)نورون _ انسان _ چهار _ بالاتر
3)بافت پوششی پوست _ دستگاه حرکتی _ دو _ پایین‌تر
4)یوزپلنگ ایرانی _ زیست‌کره _ هشت _ پایین‌تر

پاسخ تست 24: گزینه 3 صحیح است.

تست25: کدام گزینه از لحاظ علمی نادرست است؟
1)یاخته‌ها واحد ساختاری و عملی حیات هستند.
2) اندامک پایین‌ترین سطح سازمان‌یابی حیات هستند.
3) ویژگی‌های حیات در سطح یاخته پدیدار می‌شود.
4) همه یاخته‌های زنده دارای غشائ هستند.

پاسخ تست 25: گزینه 2 صحیح می‌باشد.

سخن پایانی

خب دانش‌آموزان و کنکوری‌های عزیز به پایان مقاله تست فصل 1 زیست دهم رسیدیم امیدوارم مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. برای اینکه به این تست‌ها تسلط داشته باشید چندین بار این مقاله را مرور کنید. تا تک تک تست‌ها ملکه ذهنتان شود و نکات کنکوری را فراموش نکنید. همچنین در قسمت ارسال نظرات، انتقاد و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید. و همچنین برای اطلاع از داغ‌ترین مقاله‌ها در قسمت خبرنامه سایت بخون ثبت‌نام کنید. در آخر برای دلگرمی‌ ما بخونی‌ها امتیاز دهید. همچنین برای مطالعه سایر فصل‌های دیگر زیست دهم، لینک زیست دهم را دنبال کنید و اگر می‌خواهید به سایر مقالات درس‌های دیگر دهم دسترسی داشته باشید حتما لینک دهم را دنبال کنید.

راستی ما در سایت بخون یک بانک از نمونه سوالات استاندارد برای زیست شناسی هم تدوین کرده و به‌صورت رایگان در اختیارتان قرار داده‌ایم، برای دسترسی می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

نمونه سوال زیست دهم نوبت دوم با جواب

سوالات متداول

 1. آیا می‌توانم pdf این آموزش را داشته باشم؟
  بله، شما می‌توانید از انتها مقاله، pdf قرار داده شده را دانلود کرده و همیشه دسترسی داشته باشید.
 2. آیا در سایت بخون گام به گام فصل اول زیست دهم را هم قرار داده‌اید؟
  بله با مراجعه به قسمت  لینک گام به گام فصل اول زیست دهم می‌توانید دسترسی داشته‌ باشید.
 3. چگونه می‌توانیم به سایر مقالات آموزشی دسترسی داشته باشیم؟
  کافیست وارد سایت بخون شوید و پایه تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
3.9/5 - (21 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
7 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا