نمونه سوال فصل دو ریاضی نهم | عددهای حقیقی

قطعا تنها راه حل کسب مهارت و تسلط در درس ریاضی حل کردن و آشنا شدن با نمونه سوالات مختلف و زیاد می‌باشد. من ناصر گاگمی در مقاله نمونه سوال فصل دو ریاضی نهم سعی می‌کنم تا شما دوستان عزیز را با نمونه سوال فصل دوم ریاضی نهم آشنا سازم. در این مقاله نمونه سوالات از سایت بخون سعی شده است بهترین نمونه سوالات ریاضی نهم فصل دوم را جمع‌آوری کرده و به آن‌ها بهترین پاسخ را دهیم. شما دوستان و همراهان گرامی با حل کردن چند باره این سوالات می‌توانید تسلط کاملی بر این فصل داشته باشید، و نمره خوبی را در امتحان کسب کنید. همچنین به شما توصیه می‌کنم اگر آموزش این فصل را به خوبی یاد نگرفته‌اید، حتما آموزش فصل دو ریاضی نهم را مطالعه کنید، سپس سراغ حل نمونه سوالات این فصل بیاید.

در فصل دوم ریاضی چه چیزی را یاد گرفتیم؟ در فصل دوم ریاضی نهم یاد گرفتیم که چگونه اعداد گویا و حقیقی را تشخیص دهیم، بین اعداد گویا اعداد دیگری پیدا کنیم و قدر و مطلق و کاربرد‌های آن را بررسی کردیم. شما دوستان عزیز همچنین می‌توانید با مراجعه به لینک قرار داده شده، تمامی مقالات آموزش‌ ریاضی نهم را بصورت رایگان در اختیار داشته باشید. حالا که یک یادآوری کوچک داشتیم، با هم بریم سراغ حل سوالات و سوالات این فصل هم شکست دهیم.

نمونه سوال عبارت‌های گویا نهم با جواب

1_ درست یا نادرست یودن عبارات زیر را مشخص کنید.

 • الف: هر عدد گویا یک عدد صحیح است.
 • ب: مجموعه اعداد گویا را نمی‌توان با نوشتن عضوهایش نشان داد.
 • پ: عدد 0/12221112212 عددی گویا است.
 • ت: نمایش کسری عدد 1/2 بصورت 12 تقسیم بر 10 است.
 • ث: عددی وجود دارد که گویا و طبیعی باشد.

2_جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

 • الف: اجتماع مجموعه اعداد گویا را با اعداد ………مجموعه اعداد حقیقی می‌نامند.
 • ب: عدد 3 رادیکال 2 بین دو عدد طبیعی متوالی ….. و ….. قرار دارد.
 • پ: بین هر دو عدد گویا می‌توان تعداد ……… عدد گویای دیگر پیدا کرد.

3_ حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.

نمونه سوال عبارت‌های گویا ریاضی نهم متوسطه

4_ میانگین سه عدد زیر را بدست آورید.

نمونه سوال میانگین بین دو عدد ریاضی کلاس نهم

5_ کدام یک از اعداد زیر گویا هستند.

نمونه سوال فصل دو ریاضی نهم

6_ بین دو عدد زیر، دو عدد گویا بنویسید.

نمونه سوال عدد گویا ریاضی نهم

7_ دو مجموعه A و B زیر را با نماد ریاضی نشان دهید.

 • A={20,24,28,32}
 • B={-7,-6,-5,…}

جواب نمونه سوال عبارت‌های گویا نهم با جواب

پاسخ سوال شماره 1:

 • الف: نادرست
 • ب: درست
 • پ: نادرست
 • ت: نادرست
 • ث: درست

پاسخ سوال شماره 2:

 • الف: گنگ
 • ب: 4 و 5
 • پ: بیشمار

پاسخ سوال شماره 3 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نمونه سوال فصل دوم ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 4 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

امتحان نهایی ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 5 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

سوالات امتحانی فصل دو ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 6 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

سوال امتحانی فصل دو ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 7 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نمونه سوالات فصل دو ریاضی نهم

نمونه سوالات ریاضی نهم فصل دوم | عددهای حقیقی با جواب

1_ درست یا نادرست یودن عبارات زیر را مشخص کنید.

 • الف: عددی وجود دارد که طبیعی و گنگ باشد.
 • ب: مجموعه {x∈W|x≤0} دارای یک زیر مجموعه است.

2_جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

 • الف: اجتماع عددهای گویا و عددها اصم را مجموعه عددهای ……… می‌نامیم.
 • ب: یک مجموعه …… عضوی دارای 4 به توان 12 زیر مجموعه است.
 • پ: مجموعه اعداد صحیح منهای مجموعه عددهای گویا برابر …….. است.

3_دو عدد گنگ بین 2/2 و رادیکال 5 بنویسید.

4_ بین دو عدد 5 و 4 دو گنگ بنویسید.

5_ بین دو عدد 3 و رادیکال 5 دو عدد گنگ بنویسید.

6_ علامت ∈ یا ∉ را در جای درست خود قرار دهید.

سوالات امتحان فصل دوم ریاضی نهم

جواب نمونه سوالات ریاضی نهم فصل دوم | عددهای حقیقی با جواب

پاسخ سوال شماره 1:

 • الف: نادرست
 • ب: نادرست

پاسخ سوال شماره 2:

 • الف: حقیقی
 • ب: 24
 • پ: تهی

پاسخ سوال شماره 3 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

عددهای حقیقی فصل دو ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 4 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

امتحان نهایی فصل دو ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 5 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

سوالات فصل دو ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 6 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نمونه سوال ریاضی نهم فصل دوم

نمونه سوال، قدر مطلق ریاضی نهم با جواب

1_ درست یا نادرست یودن عبارات زیر را مشخص کنید.

 • الف: اگر 0>a و 0<b باشد، آنگاه |a-b|=a-b .
 • ب: اگر a عدد حقیقی باشد رابطه a|≥a| همواره درست است.
 • پ: اگر x عددی مثبت باشد، آنگاه 2x|=-2x-| .

2_جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

 • الف: اگر a<0 باشد، آنگاه a| + a| برابر با …… می‌باشد.
 • ب: اگر x-3|=x-3| باشد، آنگاه …….. .

3_ حاصل قدر مطلق‌های زیر را بدست آورید.

قدر مطلق ریاضی نهم

4_ عبارت |ab|=|a|+|b| را بصورت کلامی بنویسید.

5_ عبارت ( قدر مطلق تفاضل دو عدد از مجموع قدر مطلق آن دو عدد کوچکتر یا مساوی است.)

6_ اگر b=-4 و a=-3 باشد، حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

نمونه سوال فصل دو از کتاب ریاضی نهم

7_ اگر a=-5 و b=6 و c برابر رادیکال 25 باشد، حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

نمونه سوال درس دو ریاضی نهم

جواب نمونه سوال، قدر مطلق ریاضی نهم با جواب

پاسخ سوال شماره 1:

 • الف: نادرست
 • ب: درست
 • پ: نادرست

پاسخ سوال شماره 2:

 • الف: صفر
 • ب: x≥3

پاسخ سوال شماره 3 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نمونه سوالات قدر مطلق ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 4: قدر مطلق حاصلضرب دو عدد، مساوی با حاصلضرب قدر مطلق آنهاست.

پاسخ سوال شماره 5: |a-b|≤|a|+|b|

پاسخ سوال شماره 6 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

حل سوالات قدر مطلق ریاضی نهم

پاسخ سوال شماره 7 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

قدر مطلق ریاضی نهم فصل دوم

سخن پایانی

خب به پایان حل نمونه سوال فصل دو ریاضی پنجم رسیدیم. امیدوارم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد. سعی کنید نمونه سوالات را چند بار با دقت مطالعه و حل کنید تا تسلط کامل را بر انواع تیپ و مدل مختلف سوالات داشته باشید. همچنین شما همراهان عزیر می‌توانید سایر نمونه سوال ریاضی نهم را مشاهده کنید. برای مطالعه سایر مقالات از قبیل آموزش، گام به گام و نمونه سوال پایه نهم متوسطه اول، به لینک نهم مراجعه فرمایید. اما شما دوستان عزیز چنان چه در درسی ریاضی کلاس نهم مشکل دارید، می‌توانید با مراجعه به لینک ریاضی نهم، تمام مقالات را رایگان مطالعه کنید.

برای اطلاع از تازه‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، حتمأ در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید و از قسمت ارسال دیدگاه‌های سایت، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. همچنین در صورت تمایل و رضایت خاطر، جهت ارتقا سطح کیفیت مقالات، با رنگی کردن ستاره‌ها، به ما امتیاز داده و موجب قوت قلب و دل‌گرمی ما بخونی‌ها باشید.

سوالات متداول

 • آیا در مقاله نمونه سوال فصل دوم ریاضی نهم، سوالات با کتاب درسی منطبق است؟
  بله، همه سوالات با توجه به آموزش‌ها و کتاب می‌باشند.
 • آیا نمونه سوالات سایر درس‌های پایه نهم در سایت قرار دارد؟
  بله نمونه سوالات همه پایه‌ها و همه دروس در سایت بخون قرار دارد.
 • فصل دوم ریاضی نهم، شامل چه مباحثی می‌باشد؟
  عددهای گویا، عددهای حقیقی و قدر مطلق و کاربرد آن
4.2/5 - (5 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا