گام به گام فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی | ضرب و تقسیم

در مقاله قبل تحت عنوان آموزش فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم به بررسی صفر تا صد مباحث ضرب و تقسیم همراه با تصاویر‌ و فایل صوتی آموزشی پرداختیم. امروز در این مقاله قصد داریم به بررسی گام به گام فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم بپردازیم.

فصل چهارم شامل مباحث ضرب و تقسیم می‌باشد، ضرب و تقسیم مهم‌ترین مباحث ریاضی سال سوم ابتدایی هستند. عمل ضرب و تقسیم به عنوان دو عمل اصلی و پیش نیاز محاسبات طی سال‌های آینده می‌باشد.

در فصل ضرب و تقسیم ریاضی سال سوم ابتدایی تمرینات کتاب درسی اهمیت بسیار ویژه‌ای دارند، زیرا یکی از منابع اصل سوالات امتحانی و نکته‌های آموزشی هستند. لذا باید عناوین و تمرینات این فصل را بسیار جدی بگیرید و با دقت کامل به بررسی و یادگیری ‌آنها بپردازید. همچنین مرور فصل چهارم ریاضی سوم نیز با بررسی سوالات فصل 4 ضرب و تقسیم سوم ابتدایی با جواب امکان‌پذیر خواهد شد.

دست‌یابی به پاسخ سوالات کتاب درسی منطبق با آخرین تغییرات نیز یکی از دغدغه‌های اصلی والدین و دانش‌آموزان است. اما نیازی به نگرانی نیست زیرا من سالار احمدی قصد دارم در این مقاله به بررسی جواب تمامی تمرینات کتاب درسی صل چهارم ریاضی سوم دبستان مباحث ضرب و تقسیم بپردازم پس تا آخر این مقاله در سایت بخون همراه من باشید.

ریاضی سوم دبستان فصل چهارم با جواب

جواب حل مسئله صفحه ۶۲ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ حل مسئله صفحه ۶۲ ریاضی سوم ابتدایی
فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی
پاسخ حل مسئله ریاضی سوم دبستان صفحه ۶۲
فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی

اگر به عددی مقدار ثابتی را اضافه کنیم سپس همان مقدار را از حاصل کم کنیم هیچ تغییر نخواهد کرد زیرا مقدار عدد اضافه شده و کم شده یکسان است.

جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ فعالیت ریاضی سوم دبستان صفحه ۶۴

جواب خلاق باش صفحه ۶۴ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ خلاق باش ریاضی سوم ابتدای صفحه ۶۴

جواب کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس ریاضی سوم صفحه ۶۵

پاسخ کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی سوم دبستان

جواب کار با ماشین حساب صفحه ۶۵ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ کار با ماشین حساب ریاضی سوم دبستان صفحه ۶۵

جواب تمرین صفحه ۶۶ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ تمرین ریاضی صفحه ۶۶ سوم دبستان

پاسخ تمرین صفحه ۶۶ ریاضی سوم ابتدایی صفحه شصت و شش

پاسخ ریاضی سوم دبستان صفحه ۶۶

جواب کار با ماشین حساب صفحه ۶۶ ریاضی سوم ابتدایی

کار با ماشین حساب صفحه ۶۶ ریاضی سوم

 

جواب فعالیت صفحه ۶۷ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ فعالیت ریاضی صفحه ۶۷ سوم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه ۶۷ ریاضی سوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۶۸ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس صفحه ۶۸ ریاضی سوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۸ ریاضی سوم ابتدایی

به ازای هر مرتبه از ضرب یک عدد، یک مقدار ثابت به عدد مورد نظر اضافه می‌شود.به طور مثال در ضرب اعداد ۵ در مرتبه از ضرب ۵ واحد به عدد بعد اضافه خواهد شد.

جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی سوم ابتدایی

جواب تمرین ریاضی صفحه ۶۹ سوم ابتدایی

جواب تمرین ریاضی صفحه ۶۹ ریاضی سوم دبستان

پاسخ تمرین صفحه ۶۹ ریاضی سوم ابتدایی

جواب کار با ماشین حساب صفحه ۶۹ ریاضی سوم ابتدایی

جواب کار با ماشین حساب صفحه ۶۹ ریاضی سوم ابتدایی

قسمت اول گام به گام فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی

تا به این نقطه از مقاله نیمی از تمرینات کتاب درسی فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی را همگام با آخرین تغییرات کتاب درسی بررسی کردیم. همچنین پیشنهاد می شود پس از بررسی گام ب گام فصل ضرب و تقسیم ریاضی سوم ابتدایی سراغ نمونه سوالات فصل ضرب و تقسیم ریاضی سوم ابتدایی بروید تا روند آموزشی شما تکمیل شود. در ادامه به بررسی قسمت دوم و نهایی گام به گام فصل چهارم ریاضی سال سوم ابتدایی خواهیم پرداخت.

جواب فعالیت صفحه ۷۰ ریاضی سوم ابتدایی

 

پاسخ فعالیت صفحه ۷۰ ریاضی سوم دبستان

پاسخ تمرین صفحه ۷۰ فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۷۰ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۷۰

جواب فعالیت صفحه ۷۱ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه ۷۱ ریاضی سوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۷۱

پاسخ کار در کلاس ریاضی مقطع سوم دبستان صفحه ۷۱

جواب تمرین صفحه ۷۲ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ تمرین ریاضی صفحه ۷۲ سوم ابتدایی

پاسخ جدول ضرب ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۷۲

جواب محاسبه کن صفحه ۷۲ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ محاسبه کن صفحه ۷۲ ریاضی سوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ۷۳ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه ۷۳ ریاضی سوم ابتدایی

جواب انجام بده صفحه ۷۳ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ انجام بده ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۷۳

جواب کار در کلاس صفحه ۷۴ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس صفحه ۷۴ ریاضی سوم دبستان
ریاضی سوم صفحه ۷۴
پاسخ کار در کلاس ریاضی سوم ابتدایی
ریاضی سوم صفحه ۷۴
پاسخ کار در کلاس مقطع سوم ابتدایی صفحه ۷۴
ریاضی سوم صفحه ۷۴

جواب تمرین صفحه ۷۵ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ تمرین صفحه ۷۵ فصل ضرب و تقسیم ریاضی سوم ابتدایی

سوال ۵)
می‌خواهیم ۱۴ نفر بازیکن  را در ۷ تیم بگذاریم، هر تیم چند بازیکن خواهد داشت؟
(۲=۷÷۱۴) هر تیم ۲ بازیکن خواهد داشت.

سوال ۶)
مریم ۳ گلدان خود را با ۵ عدد گل پر می‌کند، او چند گل دارد؟
(۱۵=۵×۳) مریم ۱۵ عدد گل دارد.

جواب خلاق باش صفحه ۷۵ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ خلاق باش ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۷۵

در مستطیل ضلع‌های رو‌به‌رو به هم باهم برابرند و برای بدست آوردن اندازه ضلع قرمز رنگ کافی است طول اضلاع رو‌به‌رو آن را باهم جمع کنیم.

جواب مرور فصل صفحه ۷۶ تا ۷۸ ریاضی سوم ابتدایی

در ادامه به بررسی تمرینات ریاضی سوم صفحه ۷۶ و مرور فصل ضرب و تقسیم می‌پردازیم و به پاسخ سرگرمی و معما ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۷۸ خواهیم پرداخت پس پر انرژی به سراغ قسمت مرور فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی خواهیم رفت.

جواب مرور فصل صفحه ۷۶ تا ۷۸ ریاضی سوم دبستان

جواب فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۷۶ تا ۷۸ ریاضی سوم ابتدایی

جواب تمرین مرور فصل صفحه ۷۶ تا ۷۸ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ تمرین مرور فصل صفحه ۷۶ تا ۷۸ ریاضی سوم ابتدایی
گام به گام ریاضی سوم
جواب معما مرور فصل صفحه ۷۶ تا ۷۸ ریاضی سوم ابتدایی
ریاضی سوم صفحه ۷۶
حل و جواب فرهنگ خواندن مرور فصل صفحه ۷۶ تا ۷۸ ریاضی سوم ابتدایی
ریاضی سوم صفحه ۷۶

همراهان گرامی سایت بخون به انتها این مقاله از سری مقالات گام به گام ریاضی سوم ابتدایی رسیدیم. در این مقاله به بررسی جواب تمرینات کتاب درسی فصل ضرب و تقسیم ریاضی سال سوم ابتدایی پرداختیم. از قسمت سال سوم ابتدایی نیز می‌توانید به بخش‌های زیر دسترسی پیدا کنید.

منتظر نظرات گران‌بهای شما همراهان عزیز سایت بخون هستم.

سوالات متداول گام به گام فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی

  • گام به گام فصل چهارم ریاضی سوم همگام با آخرین تغییرات کتاب درسی می‌باشد؟
    بله گام ب گام فصل چهارم ریاضی سال سوم دبستان همگام با آخرین تغییرات کتاب درسی است.
  • سرگرمی و معما ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۷۸ بررسی شده است؟
    بله سرگرمی و معما ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۷۸  پاسخ داده شده است.
  • می‌توانیم گام به گام فصل ضرب و تقیبم ریاضی سال سوم را به صورت PDF دانلود کنیم؟
    بله در انتها مقاله می‌توانید گام به گام فصل ضرب و تقسیم سوم ابتدایی  را به صورت PDF دانلود کنید.
4.1/5 - (16 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا