گام به گام فصل اول ریاضی سوم | الگوها

همراهان عزیز سایت بخون، در این مطلب به پاسخ سوالات کتاب درسی یا همان گام به گام فصل اول ریاضی سوم ابتدایی پرداخته‌ایم. در این مقاله من تانیا عزیزی پاسخ تمامی تمرینات کتاب درسی که شامل: حل مسئله، فعالیت، کار در کلاس، تمرینات و مرور پایانی هر فصل را خدمت شما دانش آموزان عزیز ارائه خواهم داد.

پاسخ سوالات همراه با شماره صفحه و عکس تمرینات کتاب درسی را به صورت کامل و همراه با توضیح در این مطلب مشاهده خواهید کرد. در مقاله قبلی که خدمت شما ارائه دادم، آموزش فصل اول ریاضی سوم دبستان، این فصل را به صورت کامل آموختید. در این مقاله نیز خط به خط کتاب درسی به صورت کامل بررسی شده، تا انتهای مقاله با من همراه باشید.

حل مسئله ریاضی سوم ابتدایی صفحه 8 فصل اول

حل مسئله ریاضی سوم ابتدایی صفحه 8 فصل اول

 

سوال1) در این سوال الگو به صورتی یکی یکی اضافه می‌شود، به شکل اول 2 عدد مربع اضافه شده، به شکل دوم به ترتیب 3 عدد مربع اضافه شده، به شکل سوم 4 عدد مربع اضافه شده، بنابراین جای خالی اول عدد 10، و به 10 عدد مربع طبق الگو 5 عدد مربع دیگر اضافه شده و تعداد مربع‌های شکل آخر 15 عدد خواهد بود.

الف) 1،3،6،10،15 ب) 0،1،4،9،16

مثال2: در این مثال الگو 2 تا، 2 تا افزایش داشته، به عدد 1، 3 تا اضافه شده، و به عدد بعدی 5 تا اضافه شده، فاصله بین 3 و 5، عدد دو می‌باشد، بنابراین، به عدد 5، دو تا اضافه کرده، بنابراین به عدد 9، 7 تا اضافه می‌کنیم و پاسخ عدد 16 می‌باشد.

سوال2)

الف)

 • خانه مریم در هر طبقه 4 واحد دارد، بنابراین دو طبقه یعنی 8 واحد 8=4+4
 • در 3 طبقه 12واحد 12=4+4+4
 • در 7 طبقه 28 واحد 28=4+4+4+4+4+4+4

ب) بین تعداد واحدها و شکل های زیر چه رابطه ای وجود دارد؟ توضیح دهید. 12→8→4

توضیح: الگو این سوال عدد 4 است، اگر تعداد 10 شکل بکشیم، شکل اول یا همان طبقه اول 4 واحد یا 4 مربع دارد، شکل دوم و یا طبقه دوم، 4 مربع به مربع‌های شکل اول اضافه می‌شود، و به همین ترتیب تا شکل 10 ادامه می‌دهیم که به 40 تا مربع می‌رسیم.

حل مسئله ریاضی سوم ابتدای صفحه 9

حل مسئله ریاضی سوم ابتدای صفحه 9

سوال3) ابتدا سود را به دست می‌آوریم که می‌شود اختلاف دو عدد 450 و 400 ریال که می‌شود 50 ریال. پس به ازای فروش هر بسته 50 ریال سود می‌کند. پاسخ را داخل عکس قرار دادیم.

بهتر است برای حل این مسئله از شکل استفاده کنیم، در طبقه آخر دو واحد داریم، داخل هر واحد 3 اتاق خواب داریم، بنابراین تعداد 6 اتاق خواب خواهیم داشت. بنابراین در طبقه چهارم 4 واحد داریم که هر کدام سه اتاق خواب دارد، در واقع 12 اتاق خواب.

طبقه سوم، 6 واحد داریم که هر کدام 3 تاق خواب دارند و جمعا 18 تاق خواب خواهیم داشت. در طبقه دوم 8 واحد و 24 تاق خواب داریم و در طبقه اول 10 واحد و 30 اتاق خواب.

حل مسئله ریاضی سوم ابتدای صفحه 9

چه الگویی بین تعداد واحدها در طبقه‌های این ساختمان وجود دارد؟ هر طبقه که پایین می‌آییم 2 واحد به تعداد واحدها اضافه می‌شود،پ.

چه رابطه ای بین تعداد اتاق خواب‌های طبقه ها وجود دارد؟ در هر طبقه 6 تاق خواب به تعداد اتاق خواب‌های طبقه قبلی اضافه می‌شود.

گام به گام فصل اول ریاضی سوم صفحه 10

گام به گام فصل اول ریاضی سوم صفحه 10

سوال1) تعداد مربع‌ها را می‌توان به چند صورت شمارد. ابتدا مربع‌ها را سه تا سه تا جدا می‌کنیم، چند دسته سه تایی داریم که جمعش میشه 12. و اگر 4 تا 4 تا بشماریم، سه دسته 4 تایی را می‌شماریم.

در شکل‌های پایین‌تر که خود کتاب جدا کرده، دو دسته 5 تایی داریم و 2 عدد یکی مانده، که اگر جمع کنیم برابر با 12 خواهد بود. در شکل مشابه نیز کتاب 6 دسته دو تایی جدا کرده که برابر با 12 خواهد بود.

سوال2)

 • 3 دسته 4 تایی برابر با 12 خواهد بود که الگوی اعداد آن را نیز نوشتیم.
 •  3 دسته 5 تایی جمعشان برابر با 15 است. الگوی اعداد را در داخل عکس مشاهده می‌کنید.
 •  دو دسته 6 تایی جمعشان برابر با 12 است که شمارش چندتا چندتا آن را نیز قرار داده‌ایم.
 •  در این شکل 3 تا 3 تا مربع‌ها را جدا می‌کنیم و 6 دسته 3 تایی خواهیم داشت که جمعشان برابر با 18 است.

حل تمرین صفحه 11 کتاب ریاضی سوم ابتدایی

سوال1) در این سوال یک شکل را به 3 روش می‌شماریم.

حل تمرین صفحه 11 کتاب ریاضی سوم ابتدایی

 • روش اول:ابتدا به صورت دسته‌های 4 تایی مربع‌ها را جدا می‌کنیم. که در این صورت 8 دسته 4 تایی خواهیم داشت.
 • روش دوم: 6 دسته 5 تایی را جدا می‌کنیم و 2 عدد مربع باقی‌ می‌ماند.
 • روش سوم: 6 تا 6 تا جدا می‌کنیم که در این صورت 5 دسته 6 تایی خواهیم داشتو دو عدد مربع نیز باقی‌ می‌ماند.

سوال2:

24=4+4+4+4+4+4  (1        4،8،12،16،20،24 :شمارش چندتا چندتا

30=5+5+5+5+5+5 (2      5،10،15،20،25،30 :شمارش چندتا چندتا

32=4+4+4+4+4+4+4+4 (3  4،8،12،16،20،24،28،32 :شمارش چندتا چندتا

24=4+4+4+4+4+4 (4      4،8،12،16،20،24 :شمارش چندتا چندتا

33=5+5+5+5+5+3 (5        5،10،15،20،25،30،33 :شمارش چندتا چندتا

29=5+5+5+5+5+4 (6        5،10،15،20،25،29 :شمارش چندتا چندتا

حل تمرین صفحه 12ریاضی سوم دبستان

practice5

سوال1)

مورد اول: عدد 200 تا 200 تا اضافه می‌شود. عدد بعدی 700.

مورد دوم: عدد 100 تا 100 تا اضافه می‌شود. عدد بعدی 750

سوال2)

 •  52،65،78 عددها 13 تا 13 تا اضافه می‌شود.
 • 36،45،54 عددها 9 تا 9 تا اضافه می‌شود.
 • 45،56،67 عددها 11 تا 11 تا اضافه می‌شود.

سوال3) الگوی 7 تا 7 تا داریم، یعنی اگر به تاریخ هر شنبه 7 روز اضافه شود.تاریخ شنبه هفته بعد به دست می‌آید. 1،8،15،22،29

جواب خلاق باش صفحه 12 ریاضی سوم ابتدایی

سوال1) جواب هر 4 مورد برابر 19 است. ابتدا عددهای کوچکتر را با هم جمع می‌زنیم تا عدد 9 و عدد 10 را به دست آوریم. سپس عدد 9 و 10 را با هم جمع می‌زنیم.

با دیدن حاصل جمع ها چه نتیجه ای می گیرید؟ نتیجه می‌گیریم با جا به جایی حاصل جمع تغییر نمی‌کند.

سوال2) 20=2+5+8+5 |  20=4+6+7+1+2  |  25=7+8+3+2+5 |  30=1+2+3+7+8+9

جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی سوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی سوم ابتدایی 

سوال1) قسمت الف: عددهای 3 و 5 را با هم جمع می‌کنیم. 8=5+3

قسمت ب: پاسخ عدد 10 است.

سوال2) هر عدد رو به روی عدد ورودی خودش قرار می‌گیرد.

الف: 17=10+7  جای خالی ورودی

ب: به ترتیب : 30،22،16

جواب فعالیت صفحه 13 ریاضی سوم ابتدایی 

داخل عکس اشکال را مشخص کردیم.

پاسخ کار در کلاس صفحه 14 ریاضی سوم دبستان

پاسخ کار در کلاس صفحه 14 ریاضی سوم دبستان

انجام بده صفحه 14 ریاضی سوم ابتدایی

یک مکعّب را از چند طرف می توانید روی کاغذ قرار دهید و دور آن خط بکشید؟ از 6 طرف

جواب تمرین صفحه 15 ریاضی سوم دبستان

جواب تمرین صفحه 15 ریاضی سوم دبستان

سوال1) 60→55→50→45→40→35→30→25→20→15، 10 روز طول می‌کشد و ورزشکار روز یازدهم می‌تواند در تمرین تیم شرکت کند.

سوال2) 

الف)                       

 • 35=25+10   و   25=10-35
 • 55=30+25   و   45=10-55
 • 40=15+25   و   30=10-40

ب)

 • 40=10+30    و  35=5-40
 • 35=5+30      و  30=5-35
 • 45=15+30    و  40=5-45

جواب فعالیت صفحه 16 ریاضی کلاس سومجواب فعالیت صفحه 16 ریاضی کلاس سوم

الف) 

علی در مجموع چند ساعت خوابیده است؟  8=2+6
علی در مدرسه چند ساعت درس خوانده است؟  5=4+1
چند ساعت در راه مدرسه یا خانه بوده است؟  2=1+1
در مجموع، او چند ساعت به نماز خواندن، خوردن، استراحت و تماشای تلویزیون پرداخته است؟  5=1+1+1+2   

یک شبانه روز چند ساعت است؟ 24 ساعت

ب)

علی چه ساعتی به خانه رسیده است؟ 3 بعدازظهر یا 15

علی درس خواندن در خانه را چه ساعتی شروع کرده است؟ 4 بعدازظهر یا 16

علی چه ساعتی به خواب رفته است؟ 10 بعدازظهر یا 22

کار در کلاس صفحه 17 ریاضی سوم دبستان

کار در کلاس صفحه 17 ریاضی سوم دبستان

عددهای مناسب برای ساعت های بعدازظهر را بنویسید. به ترتیب ساعت 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24.

زهرا در مجموع چند ساعت در خانه درس خوانده است؟ 4 ساعت
زهرا چه ساعتی به مهمانی رسیده است؟ 4 بعدازظهر یا 16
زهرا چه ساعتی از مهمانی برگشته و به خانه رسیده است؟ 9 بعدازظهر یا 21

حل تمرین صفحه 18 ریاضی سوم ابتدایی

حل تمرین صفحه 18 ریاضی سوم ابتدایی

1) کارهایی را که در یک روز پنجشنبه انجام داده اید، روی ساعت های زیر مشخّص کنید.

12 تا 7 خواب

7 تا 8 قبل از ظهر صبحانه

8 الی 9 قبل از ظهر حمام

9 تا 12 کلاس آنلاین

12 تا13 نماز و ناهار

13 تا 14 استراحت

14 تا 17 مطالعه

17 تا 21 مهمانی

21 تا 22 شام

22 تا 24 استراحت.

2) با مراجعه به کار در کلاس صفحه 17 کارهای زهرا  در روز  جمعه را با توجه به ساعات رنگ می‌کنیم. ساعت 8تا 10 صبح در کار در کلاس صفحه 17 به درس خواندن اختصاص داده شده است. در اینجا نیز ساعت 8 تا 10 قبل از ظهر را آبی رنگ می‌کنیم. 

3)برنامه ی کودک تلویزیون ساعت 16 پخش می شود.زمان شروع این برنامه ساعت چند بعد از ظهر است؟4=16-12 و 4 بعد از ظهر و یا 16
4)
اتوبوسی ساعت 7 صبح از تهران به سوی تبریز حرکت کرد و بعد از 10 ساعت به تبریز رسید. این اتوبوس چه زمانی به تبریز رسیده است؟ به دو صورت بیان کنید.  10=10+7 و 5 بعد از ظهر یا 17

بشمار و بساز:

هر شکل از چند مکعّب کوچک درست شده است؟ با استفاده از مکعّب های چینه آن ها را بسازید.

الف) 27=9+9+9 و 27→18→9

ب) 7=1+2+2+2 یا 7=5+2  و 7→5→3

ج)  8=4+4 و 8→4

فعالیت صفحه 19 ریاضی سوم ابتدایی

فعالیت صفحه 19 ریاضی سوم ابتدایی

سوال1) خط‌های تقارن را داخل تصویر نشان دادیم. همانند مثالی که رنگ کردیم سایر شکل‌ها را نیز رنگ کنید. دو طرف خط تقارن باید عین هم رنگ شوند.

سوال2) تعداد مربع‌های یک طرف خط تقارن را می‌شماریم و با خودش جمع می‌کنیم.

شکل پروانه:38=19+19

طرح فرش:28=7+7+7+7

حدس بزن: یک سیب زمینی را برش بدهید و یک مکعّب درست کنید. اگر این مکعّب را از محلّی که خط کشیده شده است ببریم، سطح برش خورده چه شکلی خواهد داشت؟ مستطیل

جواب کار در کلاس صفحه 20 ریاضی سوم

جواب کار در کلاس صفحه 20 ریاضی سوم 

سوال1) تعداد 28 تا مثلث در یک طرف خط تقارن دیده می‌شود، پس 56=28+28

سوال2) 10→6→3→1

در هر طرف خط تقارن 10 عدد مربع وجود دارد، بنابراین: 40=10+10+10+10

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی سوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی سوم ابتدایی

سوال2)

الف)بله خط تقارن دارد. ب) هر شکلی بکشیم و دو بار تا بزنیم، 4 عدد خواهد شد.

سوال3)   1) 12   2) 8   3) 16  4) 27  5) 28  6)  22  7) 20

حل تمرین صفحه ۲۲ ریاضی سوم دبستان

حل تمرین صفحه ۲۲ ریاضی سوم دبستان

فرهنگ نوشتن:

1) چون یک شبانه روز 24 ساعت است، پس ساعت 4 و 30 دقیقه بعد از ظهر برابر است با 16 و 30 دقیقه.

2) این ماشین ورودیو خروجی است، هر عددی که وارد آن شود به اضافه 5 می‌شود و سپس حاصل 4- می‌شود.

تمرین:

1) الف: 4،8،12،16،20،24،28،32،36،40،44  ب: 6،12،18،24،30،36،42،48،54،60،66

اعداد مشترک: 12، 24، 36

2) 50،45،40،35،30،25،20،15،10،5،0

30،28،26،24،22،20،18،16،14،12،10،8،6،4،2،0

30،27،24،21،18،15،12،9،6،3،0

56،49،42،35،28،21،14،7،0

3)

5+7+3+4+6= 10+10+5=25

1+8+2+9=20

8+9+2+1+5 = 10+10+5=25

3+8+5+7+5 = 10+10+8= 28

حل تمرین صفحه 23 ریاضی سوم

حل تمرین صفحه 23 ریاضی سوم

4) 15 یا 3 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر یا 19، 2:15 یا 14:15، 13:18 یا 1:18 بعد از ظهر، 19:25 یا 7:25 بعد از ظهر، بیست و ربع یا 8:15 بعد از ظهر، 9و نیم یا 21:30.

5) 4 بعد از ظهر

6) 17

7)

14 20 18 15 24،22،20،17

2،8،6،3،12،10،8،5

14،20،18،15،24،22،20،17

8)شکل آخر

answer math24

سرگرمی و معما ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۲۴

سرگرمی و معما ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۲۴

سرگرمی و معما: دقیقا از روی خط چین‌ها تا می‌زنیم، یک شکل چند ضلعی در فضا به وجود خواهد آمد که به آن مکعب گسترده نیز می‌گویند. برای تمیزی بیشتر حتما از مقوا استفاده کنید.

فرهنگ خواندن: راه حل مهسا، چون به دنبال جمع ده تایی‌ها بود.

راه حلّ پیشنهادی خود را هم توضیح دهید. در جمع به دنبال اعدادی هستیم که جمع‌شان برابر 10،5،15 باشد را که درصد خطا کم خواهد شد.

همراهان گرامی سایت بخون، مقاله گام به گام فصل اول ریاضی سوم در اینجا به پایان می‌رسد. در این مقاله سعی کردم پاسخ سوالات کتاب درسی را به صورت کامل و زبانی ساده در اختیار شما عزیزان قرار دهم. برای دیدن پاسخ سایر فصل‌های ریاضی سوم ابتدایی به صفحه گام به گام ریاضی سوم مراجعه کنید. همچنین برای مشاهده آموزش‌های کل دروس پایه سوم به صفحه آموزش سوم ابتدایی مراجعه کنید. سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات برای ما بنویسید.

همراهان عزیز سایت بخون، می‌توانید برای مطالعه جدیدترین مقالات سایت بخون در خبرنامه سایت ثبت نام کنید.

2.8/5 - (11 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا