گام به گام فصل دوم ریاضی سوم | عدد‌های چهار رقمی

در مقاله قبل عنوان آموزش فصل دوم ریاضی سوم عدد‌های چهار رقمی را به طور کامل و مفهومی بررسی کردم. در این مقاله نیز به بررسی گام به گام فصل دوم ریاضی سوم عدد‌های چهار رقمی می‌پردازم. این فصل به بررسی عدد‌های چهار رقمیتبدیل واحد‌های پولارزش مکانی اعداد و تقریب گیری پرداخته است و اعداد چهار رقمی بخش عظیمی را از علم ریاضی در بر می‌گیرند لذا درک و یادگیری مفهومی این فصل برای تکمیل و تقویت پایه دانش‌آموزان بسیار مهم است. تقریب گیری و تبدیل واحد‌های پول مباحثی پر کاربرد در زندگی روزمره ما هستند از این جهت یادگیری این مباحث باید به طور جدی پیگیری شود.
من سالار احمدی در این مقاله به بررسی پاسخ تمامی فعالیتکار در کلاسحل مسئلهتمرین‌های کتاب و تمرینات فصل با بیانی گیرا و ساده همراه با تصاویر آموزشی جذاب خواهم پرداخت پس برای یادگیری تمرینات کتاب درسی به صورت کامل با من تا آخر این مقاله در سایت بخون همراه باشید.

پاسخ حل مسئله صفحه ۲۶ ریاضی سوم دبستان

سوال ۱

پاسخ حل مسئله ریاضی سوم ابتدایی صفحه بیست و ششبرای نوشتن اعداد از ترتیب ارزش مکانی در نمودار درختی بهره می‌بریم، بدین صورت که از ارزش مکانی صدگان شروع خواهیم کرد و به ارزش‌های مکانی دهگان و یکان ختم می‌شود. ترتیب نوشتن اعداد بدین شیوه است : یکان-دهگان-صدگان و اعداد در جایگاه ارزش مکانی خود قرار می‌گیرند.

 سوال ۲

جواب حل مسئله ریاضی سوم صفحه ۲۶
سوال ۳

جواب مسئله ریاضی صفحه ۲۶به ۱۳ حالت می‌توانیم بنویسیم.

سوال ۴

جواب جل مسئله صفحه ۲۶ ریاضی سوم دبستان

سوال ۵

پاسخ حل مسئله صفحه بیست و شش ریاضی مقطع سوم ابتدایی

این ۳ دانش آموز در کل ۹ عدد مداد رنگی زرد دارند.

سوال ۶

جواب حل مسئله ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۲۶به ۳ حالت می‌توانیم درست کنیم.

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی سوم ابتدایی

سوال ۱

جواب ریاضی سوم صفحه ۲۸

 

سوال ۲

جواب صفحه بیشت و هشت ریاضی سوم ابتدایی

 

پاسخ بشمار و بگو صفحه ۲۸ ریاضی سوم دبستان

پاسخ بشمار و بگو ریاضی سوم دبستان صفحه ۲۸

گام به گام فصل دوم ریاضی سوم عدد‌های چهار رقمی

خب همراهان گرامی تا به این بخش از گام به گام فصل دوم ریاضی سوم مباحث  الگو سازی و معرفی عددهای چهار رقمی را بررسی کردیم که یکی از مهم ترین مباحث ریاضی سال سوم ابتدایی است و یادگیری آن نیازمند دقت قابل توجه‌ای است. در ادامه به بررسی ارزش مکانی اعداد و ارزش پول در مقاله گام به گام فصل دوم ریاضی سوم عدد‌های چهار رقمی خواهیم رسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

سوال ۱

جواب کار در کلاس ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۲۹

 

 

سوال ۲

گام به گام فصل دوم ریاضی سوم عدد‌های چهار رقمی

 

پاسخ تمرین صفحه ۳۰ فصل دوم ریاضی سوم عدد‌های چهار رقمی

پاسخ تمرین صفحه ریاضی سوم
پاسخ تمرین ریاضی سوم صفحه ۳۰

سوال ۴
پاسخ تمرین ریاضی سوم ابتدایی صفحه سی

پاسخ دلیل بیاور ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۳۰

پاسخ دلیل بیار و بگو ریاضی سوم دبستان صفحه ۳۰

 

جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی سوم ابتدایی

سوال ۱

جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی سوم دبستان

سوال ۲-۳

پاسخ ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم صفحه ۳۱

پاسخ اندازه‌گیری کنید صفحه ۳۱ ریاضی سوم ابتدایی

جواب اندازه‌گیری کنید صفحه ۳۱ ریاضی سوم ابتدایی

گام به گام فصل دوم ریاضی سوم اعداد تقریبی

خب همراهان گرامی سایت بخون تا به این بخش از مقاله به بررسی ارزش پول و ارزش مکانی اعداد همراه با معرفی اعداد هزار پرداختیم و این مباحث را بسیار جدی بگیرید زیرا در زندگی روزمره بسیار پر کاربرد هستند. در ادامه مقاله به حل سوالات کتاب بخش اعداد تقریبی خواهیم رسید پس سراغ تکمیل حل سوالات کتاب در مقاله گام به گام ریاضی سوم ابتدایی اعداد تقریبی خواهیم رفت.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۲ ریاضی سوم دبستان

سوال ۱

جواب کار در کلاس ریاضی سوم فصل دوم صفحه ۳۲

سوال ۲-۳

جواب کار در کلاس صفحه ۳۲ ریاضی سوم دبستان

 

 

پاسخ تمرین صفحه ۳۳ فصل دوم ریاضی مقطع سوم ابتدایی

سوال ۱-2

جواب تمرین ریاضی سوم صفحه ۳۳

سوال ۳-۴

 

پاسخ تمرین صفحه ۳۳ فصل دوم ریاضی سوم

سوال ۵

پاسخ تمرین ریاضی سوم ابتدایی فصل ۲ صفحه سی و سه

 

جواب فعالیت صفحه ۳۴ فصل دوم ریاضی سوم

سوال ۱

جواب فعالیت ریاضیی سوم فصل دوم صفحه ۳۴

سوال ۲

پاسخ فعالیت ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم صفحه ۳۴

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۵ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ کار در کلاس ریاضی سوم دبستان صفحه ۳۵

 

جواب تمرین صفحه ۳۶ ریاضی سوم دبستان

جواب تمرین صفحه ۳۶ ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم

جواب تمرین صفحه ۳۶ ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ کامل کن صفحه ۳۶ فصل دوم ریاضی سوم دبستان

جواب کامل کن ریاضی سوم صفحه ۳۶

 

جواب فعالیت صفحه ۳۷ فصل دوم ریاضی سوم دبستان

جواب فعالیت ریاضی سوم صفحه ۳۷

جواب فعالیت ریاضی مقطع سوم ابتدایی صفحه ۳۷

 

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۸ فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۳۸ ریاضی سوم

 

پاسخ کار در کلاس سال ۳ ابتدایی صفحه ۳۸

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی سوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه صفحه ۳۹ ریاضی سوم دبستان

جواب تمرین ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۳۹

پاسخ انجام بده ریاضی سال سوم ابتدایی صفحه ۳۹

جواب انجام بده ریاضی سال سوم صفحه ۳۹

پاسخ تمرینات مرور فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی صفحه ۴۰ تا ۴۲

تمرینات فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

 

تمرینات فصل دوم ریاضی سوم صفحه ۴۰

پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی سوم دبستان

با ارقام ۲-۳-۴ می‌توان اعداد: ۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۳۲۴-۳۲۳-۳۲۲-۲۴۴-۲۴۳-۲۴۲-۳۴۴-۳۴۴-۳۴۳-۳۴۲-۳۳۴-۳۳۳-۳۳۲-۴۳۴-۴۳۳-۴۳۲-۴۲۴-۴۲۳-۴۲۲-۴۴۴-۴۴۳-۴۴۳ را نوشت.

پاسخ سرگرمی و معما ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم

پاسخ سرگی و معا ریاضی سوم ابتدایی فصل ۲

خب همراهان گرامی سایت بخون به پایان این مقاله از سری مقالات گام ب گام ریاضی سوم ابتدایی رسیدیم و امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید در این مقاله سعی کردم با بیانی ساده و گیرت به بررسی تمامی فعالیت‌ها و تمرینات کتاب درسی بپردازم و پیشنهاد ‌می‌کنم حتما برای تسلط بهتر بر مبحث اعداد چهار رقمی نمونه سوالات ریاضی سوم را بررسی کنید. همچنین می‌توانید نظرات خود را با در میان بگذارید و سوالات خود را کامنت کنید.

سوالات متداول

 • تغییرات کتابب درسی اعمال شده است؟
  بله در گام به گام ریاضی سوم فصل دوم عدد‌های چهار رقمی تغییرات کتاب درسی اعمال شده است.
 • فقط تمرینات در گام به گام ریاضی سال سوم بررسی شده است؟
  خیر پاسخ تمامی فعالیت‌های کتاب در گام ب گام ریاضی سوم دبستان بررسی شده است.
 • از کدام قسمت می ‌توانیم سوالات خود را بپرسیم ؟
  می توانید سوالات خود را به صورت کامنت بپرسید، در اسرع وقت پاسخگو خواهم بود.
 • تمرینات مرور فصل نیز بررسی شده است؟
  بله تمرینات آخر فصل عدد‌های چهار رقمی ریاضی سال سوم نیز بررسی شده است.
4.3/5 - (6 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
7 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا