جواب فعالیت‎‌های قرآن هفتم

دوستان خوبم سلام. من ستوده حیرانی هستم و امروز هم در کنار شما عزیزان هستم تا جواب فعالیت‌های قرآن هفتم را در بخون بررسی کنیم. در این مقاله به‌صورت کامل به بررسی پاسخ فعالیت‌های قرآن هفتم از درس اول تا آخر خواهیم پرداخت و با مطالعه این مقاله دیگر نیاز به هیچ منبع دیگری برای یافتن جواب فعالیت‌های قرآن پایه هفتم نخواهید داشت پس تا انتها با من همراه باشید.

جواب فعالیت‌های درس اول قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 16 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 16 قرآن هفتم

پاسخ:

1- به                                       2- نام                                       3- خدا

4- بخشنده                              5- مهربان                                   6- نشانه‌ها

7- کتاب                                   8- او                                         9- کسی که

10- خورشید                           11- ماه                                      12- روشنایی

13- آفرید                               14- جز                                       15- شب

16- روز                                 17- آسمان‌ها                               18- زمین

19- گروه                               20- درستی

جواب صفحه 16 قرآن هفتم | فعالیت سوم

پاسخ:

1- به‌نام خدا

2- بخشنده مهبریان

3- نشانه‌های کتاب

4- او کسی است که

5- شب و روز

6- در آسمان‌ها و زمین

جواب انس با قرآن پایه هفتم را همراه با کامل‌ترین پاسخ در لینک داده شده بدون نیاز به منابع دیگر و به صورت رایگان مطالعه کنید.

جواب فعالیت صفحه 20 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 20 قرآن هفتم

پاسخ:

1- قطعاً

5- وعده

6- لیکن

7- بیشتر

9- ای

10- مردم

13- هدایت

14- رحمت

پاسخ فعالیت صفحه 20 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- برای مومنان

2- للناس: برای مردم

جواب صفحه 20 قرآن هفتم | فعالیت سوم

جواب صفحه 20 قرآن هفتم

پاسخ:

1- آنچه در آسمان‌ها و زمین است.

2- وعده داد خداوند

3- بیشتر آن‌ها

4- ای مردم

5- موعظه و پندی از پروردگارتان

6- هدایت و رحمتی برای مومنان

جواب فعالیت‌های درس دوم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 24 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ صفحه 24 قرآن هفتم

پاسخ:

1- بگو

4- پروردگار

10- همه

11- چیز

12- توانا

جواب فعالیت‌های صفحه 24 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- بگو ای مردم

2- آمد برایتان

3- از سوی پروردگارتان

4- به سوی خدا

5- بر همه چیز

جواب صفحه 24 قرآن هفتم | فعالیت سوم

جواب صفحه 24 قرآن هفتم

پاسخ:

1- الیها: به سوی او

2- الیکم: به سوی شما

3- علیهم: بر آن‌ها

4- علیکم: بر شما

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنیدهای علوم هفتم را به صورت یکجا از درس اول تا آخر در لینک داده شده به صورت رایگان مطالعه کنید.

جواب فعالیت صفحه 28 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 28 قرآن هفتم

پاسخ:

1- برادر

2- گفت

4- خدا

6- عبادت کنید

7- پاداش

جواب فعالیت‌های صفحه 28 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- و به سوی قوم عاد

2- برادرشان

3- پروردگار شما

4- عبادت کنید خدا را

5- گفت ای قوم من

6- پس آیا اندیشه نمی‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس سوم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 33 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 33 قرآن هفتم

پاسخ:

1- نهان

2- دستور

3- عبادت کن

4- توکل کن

7- انجام می‌دهید

9- نازل کردیم

جواب فعالیت‌های مطالعات اجتماعی هفتم را از درس اول تا آخر به صورت یکجا که شامل پاسخ‌های کاملاً تشریحی می‌باشد را در لینک داده شده مطالعه کنید.

جواب فعالیت‌های صفحه 33 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- برای خدا

2- نهان آسمان‌ها و زمین

3- پس او را عبادت کن

4- توکل کن بر او

5- آنچه انجام می‌دهید

6- قطعاً نازل کردیم

7- قرآن عربی

8- شاید شما فکر کنید

جواب فعالیت صفحه 37 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 37 قرآن هفتم

پاسخ:

2- پدران

5- شکر نمی‌کند

7- یک

جواب فعالیت‌های صفحه 37 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- آیین پدرانم

2- این از لطف خدا است

3- بر ما و بر مردم

4- بیشتر مردم

5- خدای یگانه

جواب فعالیت‌های درس چهارم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 42 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 42 قرآن هفتم

پاسخ:

1- آیا

2- شما

3- نادان

4- تو

5- این

6- نیکوکار

7- بسیار آمرزنده

8- گفتند

جواب فعالیت‌های صفحه 42 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- با یوسف و برادرانش

2- قطعاً تو همان یوسف هستی؟

3- این برادر من است.

4- گفتند ای پدرمان

5- پاداش نیکوکاران

6- او آمرزنده و مهربان است.

کامل‌ترین جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هفتم را از درس اول تا آخر به صورت یکجا در لینک داده شده مطالعه کنید.

جواب فعالیت صفحه 43 قرآن هفتم | فعالیت سوم

پاسخ فعالیت صفحه 43 قرآن هفتم

پاسخ:

1- محسن: راستگو + ینَ > محسنین: نیکوکاران

2- مومن: مومن + ینَ > مومنین: مومنان

3- عالم: دانا + ینَ > عالمین: دانایان

4- کافر: کافر + ینَ > کافرین: کافران

جواب فعالیت‌های صفحه 43 قرآن هفتم | فعالیت چهارم

پاسخ:

1- مسلم: مسلمان + ونَ > مسلمون: مسلمانان

2- مهاجر: مهاجر + ونَ > مهاجرون: مهاجران

3- ظالم: ستمگر + ونَ > ظالمون: ستمگران

4- کافر: کافر + ونَ > کافرون: کافران، بی‌ایمانان

جواب فعالیت صفحه 46 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 46 قرآن هفتم

پاسخ:

1- دل‌ها

2- تاریکی‌ها

3- بی‌ایمان

8- سخت

جواب فعالیت‌های صفحه 46 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- کتابی که فرستادم

2- له سوی تو

3- از تاریکی‌ها

4- به سوی نور

5- وای بر کافران

6- از عذاب سخت

جواب فعالیت‌های درس پنجم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 51 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 51 قرآن هفتم

پاسخ:

1- آسمان

2- سپاس و ستایش

3- شنوا

5- نماز

7- دعا

8- روز

9- پدر و مادرم

10- با‌ایمان

کامل‌ترین جواب خودت را امتحان کن پیام‌های آسمان هفتم را در لینک مقاله داده شده مطالعه کنید تا مشکلی در پاسخ به سوال‌های این قسمت نداشته باشید.

جواب فعالیت‌های صفحه 51 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- سپاس وستایش مخصوص خداوند است.

2- شنوای دعاست

3- برپاکننده نماز

4- برای پدر و مادرم

5- برای مومنان

6- از فرزندانم

7- در آسمان

جواب فعالیت صفحه 54 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 54 قرآن هفتم

پاسخ:

1- بندگان

2- افراد با تقوا

3- بهشت‌ها

4- چشمه‌ها

5- کیفر

جواب فعالیت‌های صفحه 54 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- قطعاً بندگانم

2- قطعاً پرهیزگاران

3- در بهشت‌ها و چشمه‌ها

4- عذابی دردناک

جواب صفحه 54 قرآن هفتم | فعالیت سوم

جواب فعالیت صفحه 54 قرآن هفتم

 

جواب فعالیت‌های درس ششم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 59 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 59 قرآن هفتم

پاسخ:

1- کشت

2- زیتون

3- درختان خرما

5- میوه‌ها

6- فکر می‌کند

7- ستارگان

8- اندیشه می‌کنند

جواب فعالیت‌های صفحه 59 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- و درختان خرما و انگور

2- و از هر میوه‌ای

3- قطعاً در آن نشانه‌ای است

4- برای گروهی که فکر می‌کنند

5- برای گروهی که تعقل و اندیشه می‌کنند

جواب فعالیت صفحه 62 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 62 قرآن هفتم

پاسخ:

1- وحی کرد

2- زنبور عسل

3- کوه‌ها

4- خانه‌ها

5- درخت

8- درمان

جواب فعالیت‌های صفحه 62 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- وحی کرد پروردگارت

2- از زنبور عسل

3- از کوه‎‌ها

4- از درخت

5- گوناگون است رنگ‌هایش

6- در آن درمان برای مردم است.

کامل‌ترین جواب گفت‌و‌گو کنیدهای علوم هفتم را در به صورت تشریحی در لینک داده شده مطالعه کنید.

جواب فعالیت‌های درس هفتم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 67 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 67 قرآن هفتم

پاسخ:

1- هدایت می‌کند

2- کسانی که

3- عمل می‌کند

6- بزرگ

7- ایمان می‌آورند

8- آخرت

جواب فعالیت‌های صفحه 67 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- قطعاً این قرآن

2- کسانی که کارهای خوب و نیکو انجام می‌دهند

3- پاداشی بزرگ

4- ایمان نمی‌آورند به آخرت

5- عذابی دردناک

جواب فعالیت صفحه 70 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 70 قرآن هفتم

پاسخ:

1- بگو

2- پوچ و بیهوده

4- ستمکاران

5- دشمن

6- روشن

جواب فعالیت‌های صفحه 70 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- بگو آمد حق

2- شفا و رحمتی برای مومنان

3- قطعاً بخشنده

4- بر تو بزرگ است

5- فقطعاً شیطان

6- دشمن آشکار

جواب فعالیت‌های درس هشتم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 75 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 75 قرآن هفتم

پاسخ:

1- نازل کرد

3- زیبایی

4- بهتر

6- غار

جواب فعالیت‌های صفحه 75 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- سپاس و ستایش برای خداوند است کسی که

2- نازل کرد بر بنده‌هایش کتاب را

3- ما قرار دادیم

4- آنچه بر روی زمین است

5- زینتی برای آن

6- به سوی غار

7- پس گفتند پروردگارا

8- عطا کن از نزدت

جواب فعالیت صفحه 79 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 79 قرآن هفتم

پاسخ:

2- کوچک

4- عمل کردند

5- ظلم نمی‌کند

7- گفتیم

8- سجده کردند

جواب آزمایش کنیدهای علوم هفتم را به صورت کامل و بدون نیاز به منابع دیگر در لینک داده شده مطالعه کنید تا مشکلی در پاسخ به این قسمت از کتاب درسی نداشته بشید.

جواب فعالیت‌های صفحه 79 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- و یافتند آنچه را انجام دادند

2- پروردگارت ظلم نمی‌کند

3- و هنگامی‌که گفتیم به فرشتگان

4- پس سجده کردند جز ابلیس

5- این کتاب است

6- خلق کرد تو را

جواب فعالیت‌های درس نهم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 83 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 83 قرآن هفتم

پاسخ:

2- وحی می‌شود

3- ملاقات

4- کار

6- پرستش

7- انسان

جواب فعالیت‌های صفحه 83 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- بگو من فقط انسانی هستم مثل شما

2- وحی می‌شود به سوی من

3- پروردگار شما فقط خدای واحد است.

4- به دیدار پروردگارش

5- عمل شایسته

جواب فعالیت صفحه 86 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 86 قرآن هفتم

پاسخ:

1- میان

3- قرار داد

6- آب

جواب فعالیت‌های صفحه 86 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- میان آن دو

2- کسی قرار داد

3- در آن راه‌هایی را

جواب صفحه 86 قرآن هفتم | فعالیت سوم

جواب فعالیت صفحه 86 قرآن هفتم

پاسخ:

1- لهم: برای آن‌ها، برایشان

2- لها: برای آن، برایش

3- لها: برای آن، برایش

4- لکم: برای شما، برایتان

جواب فعالیت‌های درس دهم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 91 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 91 قرآن هفتم

پاسخ:

1- صبور و شکیبا باش

2- تسبیح گوی

3- پیش از

4- روزی

5- بهتر، بهترین

7- عاقبت

8- پرهیزگاری

جواب فعالیت‌های صفحه 91 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- پس صبور باش به آنچه می‌گویند

2- به ستایش پروردگارت

3- قبل از طلوع خورشید

4- قبل از غروب آن

5- روزی پروردگارت بهتر است

6- و عاقبت برای پرهیزگاران است

جواب فعالیت صفحه 94 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 94 قرآن هفتم

پاسخ:

4- دانا

5- پدر

7- گمراهی

جواب فعالیت‌های صفحه 94 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- قطعاً بخشیدیم به ابراهیم

2- گویا به او دانا بودیم

3- هنگامی که گفت به پدرش

4- گفت قطعاً بودید

5- شما و پدرانتان

6- در تاریکی آشکار

جواب فعالیت‌های درس یازدهم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 99 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 99 قرآن هفتم

پاسخ:

1- رفت

3- ندا کرد

6- نجات دادیم

7- اندوه و ناراحتی

جواب فعالیت‌های صفحه 99 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- هنگامی که رفت

2- پس گمان کرد

3- پس صدا زد او را در تاریکی

4- نیست خدایی جز تو

5- پاک و نمزه است خدا

6- پاک و بی‌عیب است او

7- تو پاک  بی‌عیب هستی و تو سرپرست هستی

8- او را از غم نجات دادیم

جواب فعالیت صفحه 102 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 102 قرآن هفتم

پاسخ:

1- فرمانروایی

2- آن روز

3- ایمان آوردند

4- پرنعمت

5- کافر شدند

6- تکذیب کردند

9- خوب

10- روزی‌دهنده

جواب فعالیت‌های صفحه 102 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- فرمانروایی آن روز برای خداست

2- پس کسانی که ایمان آوردند

3- و کارهای نیکو انجام دادند

4- در بهشت پرنعمت

5- و کسانی که کافر شدند

6- و تکذیب کردند به نشانه‌هایمان

7- عذاب خوارکننده

8- در راه خدا

9- روزی نیکو

10- بهترین روزی‌دهندگان

جواب فعالیت‌های درس دوازدهم قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه 107 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 107 قرآن هفتم

پاسخ:

1- رکوع کنید

2- سجده کنید

5- به پا دارید

6- بپردازید

7- سرپرست

8- یاور

جواب فعالیت‌های صفحه 107 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- رکوع کنید و سجده کنید

2- و عبادت کنید پروردگارتان را

3- و انجام دهید کارهای نیک

4- به پا دارید نماز را

5- بپردازید زکات را

6- او سرپرست شماست

7- پس چه خوب سرپرستی است

8- و چه خوب یاوری است

جواب فعالیت صفحه 110 قرآن هفتم | فعالیت اول

پاسخ فعالیت صفحه 110 قرآن هفتم

پاسخ:

1- خلق کردیم

5- رحم و مهربانی کن

6- مهربانان

جواب فعالیت‌های صفحه 110 قرآن هفتم | فعالیت دوم

پاسخ:

1- خلق کردیم شما را

2- فرمانروای حق

3- پروردگارا بیامرز

4- بهترین مهربانان

در لینک ریاضی هفتم همه مطالب مربوط به این پایه که شامل آموزش، گام به گام و نمونه سوال می‌باشد را می‌توانید بیابید.

دوستان خوبم به انتهای مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هفتم رسیدیم. امیدوارم نهایت استفاده را از آن برده باشید و برای شما عزیران مفید بوده باشد. همانطور که قول داده بودم کامل‌ترین جواب فعالیت‌های قرآن هفتم را در اختیار شما قرار دادم. برای اطلاع از آخرین مقالات آموزشی و آپدیت سایت بخون، پیشنهاد می‌کنم حتما در خبرنامه سایت عضو شوید. هر سوالی راجب مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هفتم برایتان پیش آمد، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا سریعا پاسخگو باشیم.

درضمن از طریق لینک‌های زیر به سایر محتواهای مرتبط هم می‌توانید دسترسی داشته باشید:

دانلود PDF جواب فعالیت‎‌های قرآن هفتم

سوالات متداول

  • آبا مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هفتم شامل جواب انس با قرآن، قرآن هفتم می‌باشد؟
    خیر. مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هفتم، فقط شامل جواب فعالیت‌های درس 1 تا 12 قرآن هفتم می‌باشد.
  • آیا می‌توانم PDF مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هفتم را داشته باشم؟
    بله. در انتهای مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هفتم، می‌توانید PDF مقاله را به صورت رایگان دانلود کنید.
3/5 - (2 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
2 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا