گام به گام فصل اول ریاضی ششم | عدد و الگوهای عددی

در مقاله قبلی به صورت مفصل و کامل آموزش فصل اول ریاضی ششم را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم. امروز در سایت بخون به صورت تخصصی به سراغ گام به گام فصل اول ریاضی ششم خواهیم رفت. در این فصل ما با چندین تمرین، فعالیت و سوالات مرور فصل سر و کار داریم. در این مقاله پاسخ تک تک سوالات در فصل اول ریاضی ششم را در اختیار شما عزیزان قرار خواهم داد و با تسلط بر روی آن به شدت برای گرفتن نمره بیست آماده خواهید شد.

در فصل اول ریاضی ششم با چهار مبحث اصلی آشنا شدیم که عبارتند از:

 • الگوهای عددی
 • یادآوری عددنویسی
 • بخش‌پذیری
 • معرفی اعداد صحیح

هر کدام از این مباحث در کتاب درسی، تمرینات و فعالیت‌هایی دارند. اصلا ترس به دل خود راه ندهید!!! در این مقاله تمامی تمرینات و فعالیت‌های کتاب درسی مورد بررسی قرار گرفته است. این اطمینان را به شما می‌دهیم که در گام به گام فصل اول ریاضی ششم همه آن چیزی که برای تسلط شما بر تمرینات این فصل نیاز است‌، آورده شده است. همچنین برای دسترسی به سوالات بیشتر می‌توانید از مقاله نمونه سوال فصل اول ریاضی ششم استفاده کنید. حال وقت آن است که قدم به قدم به حل تمرینات و فعالیت‌های این فصل بپردازیم. (شما نیز کاغذ و خودکار بیاورید تا با هم از درس شیرین ریاضی لذت ببریم).

گام به گام فصل اول ریاضی ششم | مبحث الگوهای عددی

مبحث الگوهای عددی صفحه 2 تا 6 کتاب درسی را به خود اختصاص می‌دهد. برای مبحث الگوهای عددی تمرینات و فعالیت‌هایی در کتاب آورده شده است. اکنون از اولین فعالیت کتاب شروع می‌کنیم و قدم به قدم با هم جلو می‌رویم. کاغذ و خودکار خود را آماده کنید تا گام به گام فصل اول ریاضی ششم را شروع کنیم.

پاسخ فعالیت صفحه 2 ریاضی ششم

فعالیت صفحه 2 ریاضی ششم سوال اولخب به پاسخ سوالات فصل اول ریاضی ششم رسیدیم. از اولین فعالیت کتاب درسی شروع می‌کنیم و به تمام قسمت‌های آن پاسخ خواهیم داد. هر کدام از شما که آموزش فصل اول ریاضی ششم را مطالعه کرده باشید به راحتی جواب این سوال را می‌نویسید. با هم جواب این سوال را بنویسیم.

سوال 1)  

8 …. 4 3 2 1 تعداد دوچرخه‌ها
16 8 6 4 2 تعداد چرخ‌ها
2×8 2×4 2×3 2×2 2×1 رابطه بین تعداد چرخ‌ها و تعداد دوچرخه‌ها

 

برای تولید 10 عدد دوچرخه به 20= 2 × 10 عدد چرخ نیاز است.

28 عدد چرخ برای تولید 14= 2 ÷ 28 عدد دوچرخه مورد نیاز است.

خیر، زیرا عدد 19، از ضرب هیچ عددی در 2 بدست نمی‌آید.

رابطه بین تعداد چرخ‌ها و تعداد دوچرخه‌ها بصورت مقابل است:                2 × تعداد دوچرخه‌ها = تعداد چرخ‌ها 

اگر تعداد دوچرخه‌ها را با مربع و تعداد چرخ‌ها را با دایره نشان دهیم، رابطه عبارت است از:                       2 × مربع = دایره

سوال دوم فعالیت کتاب ریاضی ششم

سوال 2) 

 

9 …. 4 3 2 1 شماره شکل
17 7 5 3 1 تعداد مربع‌ها
1 – (2 × 9) 1 – (2 × 4) 1 – (2 × 3) 1 – (2 × 2) 1 – (2 × 1) رابطه‌ی بین تعداد مربع‌ها و شماره شکل‌ها

 

دوازدهمین شکل با 23 مربع ساخته می‌شود:  12= 2 ÷ 24 = شماره شکل ⇒ 24= 2 × شماره شکل ⇒ 23= 1 – (2 × شماره شکل)

خیر، زیرا همانطور که از الگوی بدست آمده از جدول مشخص است، تعداد مربع‌های هر شکل، عددی زوج نیست در حالی که 28 عددی زوج است.

رابطه بصورت مقابل است:       1 – (2 × شماره شکل)= تعداد مربع‌ها

اگر تعداد مربع‌ها را با مربع و شماره شکل را با دایره نشان دهیم، خواهیم داشت:   1 – (2 × دایره)= مربع

پاسخ فعالیت صفحه 4 ریاضی ششم

سوال اول فعالیت ریاضی ششم

سوال 1)

الف) 19= 11 + 8     

خیر این حالت امکان‌پذیر نیست.

در صورتی که مسیرها به صورت (زوج، زوج) یا (فرد، فرد) باشد، مجموع توپ‌ها زوج می‌شود. در صورتی که مسیرها به صورت (زوج، فرد) یا (فرد، زوج) باشد، مجموع توپ‌ها فرد می‌شود.

ب) حاصل جمع دو عدد زوج، عددی زوج است.                 حاصل جمع دو عدد فرد، عددی فرد است.

حاصل جمع دو عدد که یکی از آنها زوج و دیگری فرد است، فرد است.

پ) در یک کیسه، تعدادی کارت که روی آنها شماره‌های 1، 2، 3، ….، 11 نوشته شده است، قرار دارد. یک دانش‌آموز بدون نگاه کردن به داخل کیسه، یک کارت از آن خارج می‌کند و شماره آن را یادداشت نموده و مجددا آن را به داخل کیسه برمی‌گرداند و این کار را یک مرتبه دیگر تکرار می‌کند. سپس مجموع دو شماره یادداشت شده را حساب می‌کند. هر دانش‌آموز که این بازی را انجام می‌دهد، در مورد زوج یا فرد بودن شماره کارت‌ها و همچنین زوج یا فرد بودن مجموع شماره‌های این کارت‌ها، نتیجه را یادداشت کند.

سوال دو فعالیت صفحه 4 ریاضی ششم

سوال 2)

4 3 2 1 شماره شکل
12 9 6 3 تعداد چوب کبریت‌ها
3×4 3×3 3×2 3×1 رابطه بین تعداد چوب کبریت‌ها و شماره شکل‌ها

 

3 × شماره شکل = تعداد چوب کبریت‌ها                      ،                      3 × دایره = مربع

بله زیرا نسبت شماره شکل به تعداد چوب کبریت‌ها در آن شکل، همواره برابر 1/3 است.

برای بدست آوردن مضرب‌های عدد 3، کافیست عددهای طبیعی ….، 5، 4، 3، 2، 1 را در عدد 3 ضرب کنیم.

چند مضرب دیگر از عدد 3 ⇐   ….، 33، 30، 27، 24، 21

پاسخ تمرین صفحه 6 ریاضی ششم

تمرین صفحه 6 ریاضی ششم سوال 1)

اعداد فرد را نشان می‌دهند.

رقم یکان اعداد زوج 0, 2 , 4, 6, 8 می‌باشد.

خیر، رقم دهگان اعداد زوج همیشه زوج نیست.

خیر، رقم دهکان اعداد فرد همیشه فرد نیست.

از روی یکان اعداد زوج یا فرد بودن آنها مشخص می‌شود. اگر یکان زوج باشد، عدد زوج است و اگر یکان فرد باشد، عدد فرد است.

سوال 2)

اعدادی که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد، مضرب 5 هستند.

مضرب‌های عدد 3 هم عبارتند از: 99، …….، 15، 12، 9، 6، 3 می‌باشد.

سوال 3)

6 5 4 3 2 1 شماره شکل
20 17 14 11 8 5 تعداد مربع‌ها
2 + (3 × 6) 2 + (3 × 5) 2 + (3 × 4) 2 + (3 × 3) 2 + (3 × 2) 2 + (3 × 1) رابطه‌ی بین تعداد مربع‌ها و شماره شکل‌ها

2 + (3 × شماره شکل) = تعداد مربع‌ها                            ،         2 + (3 × دایره) = مربع

 سوال 4)

4 3 2 1 شماره شکل
13 10 7 4 تعداد مربع‌ها
1 + (3 × 4) 1 + (3 × 3) 1 + (3 × 2) 1 + (3 × 1) رابطه بین تعداد مربع‌ها و شماره شکل‌ها

 

13= 1 + 12= 1 + (3 × 4) = تعداد مکعب‌های شکل چهارم ⇒ 1 + (3 × شماره شکل) = تعداد مکعب‌ها

8 = 3 ÷ 24 = شماره شکل ⇒ 24 = 3 × شماره شکل ⇒ 1 + (3 × شماره شکل) = 25

1 + (3 × شماره شکل) = تعداد مکعب‌ها

سوال 5)

نادرست، زیرا اگر فاطمه نفر پانزدهم باشد، قبل از او 14 نفر و بعد از او 16 نفر ایستاده‌اند. پس فاطمه در وسط صف نیست.

درست، زیرا در این حالت فاطمه در وسط صف است. 15 نفر قبل و 15 نفر بعد از او ایستاده‌اند و تعداد افراد 31 نفر است.

نادرست، زیرا در این حالت فاطمه در وسط صف نیست و مجموع افراد حاضر در صف 32 نفر است.

درست، زیرا در این حالت 15 نفر قبل از او و 15 نفر بعد از او ایستاده‌اند. این یعنی فاطمه در وسط صف قرار دارد.

سوال 6)

عدد 12 می‌تواند مضرب اعداد 12، 6، 4، 3، 2، 1 باشد.

عدد 15 می‌تواند مضرب اعداد 15، 5، 3، 1 باشد.

گام به گام فصل اول ریاضی ششم | مبحث عددنویسی

خب به مبحث جذاب عددنویسی رسیدیم. در اینجا نیز قدم به قدم با حل تمرینات و فعالیت‌های کتاب جلو می‌رویم. با گام به گام ریاضی ششم هیچ تمرینی بدون جواب برای شما وجود نخواهد داشت. پس شما نیز سعی کنید جواب هر سوال را بدست آورید. سپس با پاسخی که ما در اختیارتان می‌گذاریم، مقایسه کنید.

پاسخ فعالیت صفحه 7 ریاضی ششم

فعالیت عددنویسی ریاضی ششم سوال 1)

گسترده: 0/007 + 0/01 + 9 + 80 + 400 + 1000 ،  به حروف: هزار و چهارصد و هشتاد و نه و هفده هزارم  ،  به رقم: 1489/017

به حروف: چهارصد میلیون و هفتصد هزار و شصت ،  به رقم: 400700060

37067910542 > 400700060 > 1489/017

سوال 2 و 3 فعالیت صفحه 7 سوال 2)

دانش‌آموزی که عدد 534216977 را نوشته، عدد مربوط به طبقه یکی‌ها و میلیون را اشتباه نوشته است. در واقع صفرهای آن را ننوشته است.

دانش‌آموزی که عدد 5304216977 را نوشته، عدد مربوط به طبقه یکی را اشتباه نوشته است. در واقع، صفر (رقم صدگان) آن را ننوشته است.

دانش‌آموزی که عدد 53042169077 را نوشته، عدد را کاملا درست نوشته است.

سوال 3)

به رقم به حروف
کوچک‌ترین عدد ده رقمی 1023456789 یک میلیارد و بیست و سه میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و هشتاد و نه
بزرگ‌ترین عدد ده رقمی فرد 9876543201 نه میلیارد و هشتصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و دویست و یک
کوچک‌ترین عدد شش رقمی زوج 102346 صد و دو هزار و سیصد و چهل و شش

 

پاسخ فعالیت صفحه 8 ریاضی ششم

سوال فعالیت صفحه 8 ریاضی ششم

پاسخ:

رقم 6 دارای ارزش مکانی دهگان میلیون است.

رقم 8 دارای ارزش مکانی صدگان هزار است.

از چپ به راست؛ ارزش مکانی اولین رقم 3، یکان میلیون است. ارزش مکانی دومین رقم 3، دهگان هزار است.

این عدد به حروف: شصت و سه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و پانصد و شصت و هشت

ارزش مکانی رقم 1، از یکان هزار به صدگان هزار افزایش می‌یابد.

پاسخ تمرین صفحه 10 ریاضی ششم

تمرین صفحه 10 ریاضی ششم سوالات 1 و 2 سوال 1)

به رقم به حروف
بزرگ‌ترین عدد زوج سه رقمی بین 400 و 600 472 چهارصد و هفتاد و دو
کوچک‌ترین عدد 6 رقمی و فرد با رقم دهگان هزار 3 و رقم دهگان یک 230017 دویست و سی هزار و هفده
بزرگ‌ترین عددی که در عبارت رو به رو می‌توان قرار داد: 264 > ….. + 258 4 چهار

 

سوال 2)

اعدادی که به رقم وسط نزدیک‌تر هستند: 40000000000 ، 19000000 ، 21/05

تمرین صفحه 10 ریاضی ششم سوالات 3 و 4 و 5 سوال 3)

وقتی به جای 6452 عدد 6482 را وارد می‌کند، یعنی 30 واحد بیشتر به مجموع مورد نظر اضافه کرده است. پس کافسیت با انجام عمل ریاضی منهای 30، حاصل را درست کند.

سوال 4)

حدس: 29600000 = 4000 × 20 × 370         ، مقدار دقیق: 31536000 = 3600 × 24 × 365

سوال 5)

454500 < 4545000 ،    735117493111 > 678239175346 ،   100000000 > 99411569    ،  125/83 > 125/38

گام به گام فصل اول ریاضی ششم | مبحث بخش‌پذیری

در گام به گام فصل اول ریاضی ششم از چهار نکته طلایی برای حل سوالات بخش‌پذیری استفاده می‌کنیم. این نکات را در آموزش فصل اول ریاضی ششم می‌توانید مشاهده کنید. اگر می‌خواهید در مبحث بخش‌پذیری به تسلط برسید، سوالات را یک بار خودتان حل کنید. سپس با جواب‌های درست آن را مقایسه کنید.

پاسخ فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم

فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم سوالات 1 و 2 سوال 1)

شکل سمت راست: خیر، پس 100 بر 2 بخش‌پذیر است.

بله باقی مانده صفر است.

در این حالت هم، باقی‌مانده صفر است. 10 بر 2 بخش‌پذیر است. در تقسیم هر تعداد بسته ده تایی بر 2 نیز باقی‌مانده صفر است.

شکل سمت چپ: خیر، پس 100 بر 5 بخش‌پذیر است.

بله باقی‌مانده صفر است.

در این حالت هم باقی‌مانده صفر است. 10 بر 5 بخش‌پذیر است. در تقسیم هر تعداد بسته ده تایی بر 5 نیز باقی‌مانده صفر است.

سوال 2)

378 یعنی 3 تا صدتایی، 7 تا ده‌تایی و 8 تا یکی.

فعالیت صفحه 11 ریاضی ششم بخش‌پذیریشکل سمت راست: خیر، در تقسیم صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها بر 2 چیزی باقی نمی‌ماند.

چون رقم یکان عدد 378، 8 است پس بر 2 بخش‌پذیر است.

بله، چون رقم یکان 370، صفر است و صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها همیشه بر 2 بخش‌پذیرند پس 370 بر 2 بخش‌پذیر است.

عدد 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
باقی‌مانده تقسیم بر 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

 

باقی‌مانده تقسیم اعداد بر 2 می‎‌تواند اعداد 0 و 1 باشد.

شکل سمت چپ: خیر، در تقسیم صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها بر 5 چیزی باقی نمی‌ماند.

چون رقم یکان عدد 378، 5 است پس بر 5 بخش‌پذیر نیست.

زیرا با کاری که حسین انجام داده است، رقم یکان عدد را به صفر تبدیل کرده و چون صدگان و دهگان همیشه بر 5 بخش‌پذیرند، پس در تقسیم 370 بر 5 هیچ باقی‌مانده‌ای نداریم و در نتیجه 370 بر 5 بخش‌پذیر خواهد بود.

عدد 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
باقی‌مانده تقسیم بر 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

 

باقی‌مانده تقسیم اعداد بر 5 می‌تواند 0 و 1 و 2 و 3 و 4 باشد.

پاسخ فعالیت صفحه 13 ریاضی ششم

فعالیت صفحه 13 ریاضی ششم سوال اول سوال 1)

شکل سمت راست: در تقسیم‌بندی صدتایی و ده‌تایی به 3 قسمت مساوی 1 کلوچه باقی می‌ماند.

بنابراین در تقسیم هر بسته صدتایی و ده‌تایی بر 3، باقی‌مانده 1 است.

در تقسیم 2 بسته صدتایی بر 3، باقی‌مانده 2 است. در تقسیم 2 بسته ده‌تایی بر 3، باقیمانده 2 است.

شکل سمت چپ: در تقسیم‌بندی صدتایی و ده‌تایی به 9 قسمت مساوی 1 کلوچه باقی می‌ماند.

بنابراین در تقسیم هر بسته صدتایی و ده‌تایی بر 9، باقی‌مانده 1 است.

در تقسیم 2 بسته صدتایی بر 9، باقی‌مانده 2 است. در تقسیم 2 بسته ده‌تایی بر 9، باقی‌مانده 2 است.

در تقسیم 3 بسته صدتایی بر 9، باقی‌مانده 3 است. در تقسیم 3 بسته ده‌تایی بر 9، باقی‌مانده 3 است.

سوال 2 فعالیت بخش‌پذیری ریاضی ششم سوال 2)

282 یعنی 2 تا صدتایی، 8 تا ده‌تایی و 2 تا یکی.

در قسمت ده‌تایی‌ها به سه قسمت مساوی 8  کتاب باقی می‌ماند.

2 + 8 + 2 مجموع رقم‌های عدد 282 است.

می‌توانیم رقم‌های عدد 282 را با هم جمع کنیم و مجموع آنها را بر 3 تقسیم کنیم.

چون جمع رقم‌های عدد 282 بر 3 بخش‌پذیر است، پس عدد 282 نیز بر 3 بخش‌پذیر است.

خیر، در تقسیم کتاب‌ها بین 3 نفر برای صحافی، کتابی باقی نمی‌ماند.

ادامه سوال 2 فعالیت صفحه 13 ریاضی ششم بله، 3 کتاب باقی می‌ماند.

از تقسیم صدتایی‌ها به 9 قسمت مساوی، 2 کتاب و از تقسیم ده‌تایی‌ها به 9 قسمت مساوی، 8 کتاب باقی می‌ماند.

همه کتاب‌ها به طور مساوی بین 9 کارتن تقسیم می‌شوند به غیر از: 12 = 2 + 8 + 2

که اگر 12 را بر 9 تقسیم کنیم، باقی‌مانده 3 می‌شود. پس 3 کتاب باقی می‌ماند.

بله، از همان روش بخش‌پذیری بر 3 برای بخش‌پذیری بر 9 هم می‌توان استفاده کرد.

پاسخ تمرین صفحه 15 ریاضی ششم

تمرین صفحه 15 فصل اول ریاضی ششم

سوال 1)

در گروه‌های 5 نفری گروه‌بندی کند، چون 25 بر 5 بخش‌پذیر است.

2، 3، 5، 6، 10، 15 نفره گروه‌بندی کند، چون 30 بر هر یک از این اعداد بخش‌پذیر است.

در صورتی که تعداد دانش‌آموزان 23 یا 29 نفر باشد، زیرا 23 و 29 بر هیچ یک از اعداد 2، 3، 5 و 9 بخش‌پذیر نیست.

سوال 2)

اعدادی که بر 2 بخش‌پذیر هستند، عبارتند از: 232 ، 7000 ، 58 ، 96

سوال 3)

اعدادی که بر 9 بخش‌پذیر هستند، عبارتند از: 50112 ، 225 ، 207 ، 36

سوال 4)

الف) 315 یا 310       ب) 42 یا 45 یا 48 یا 51 یا 54 یا 57     ج) 21 یا 24 یا 27        د) 71 یا 73 یا 79

سوال 5)

با پیمانه 5 لیتری، زیرا عدد 35 بر 5 بخش‌پذیر است ولی بر 2 بخش‌پذیر نیست.

گام به گام فصل اول ریاضی ششم | مبحث معرفی اعداد صحیح

آخرین مبحثی که در گام به گام فصل اول ریاضی ششم به بررسی تمرینات آن می‌پردازیم، مبحث اعداد صحیح است. مبحث اعداد صحیح را در آموزش ریاضی فصل اول ریاضی ششم به طور کامل توضیح دادیم. اما برای تسلط و تکمیل یادگیری باید تمرینات زیادی در درس ریاضی حل کنید. حال با هم به سراغ فعالیت و تمرین مبحث اعداد صحیح خواهیم رفت.

پاسخ فعالیت صفحه 16 ریاضی ششم

فعالیت صفحه 16 فصل اول ریاضی ششم شکل بالا: خورشت قرمه‌سبزی = 20 درجه بالای صفر یا 20+(اولین جای خالی در دماسنج) ، یخچال = 3 درجه بالای صفر یا 3+(دومین جای خالی در دماسنج)

، لیوان آب = صفر درجه(سومین جای خالی در دماسنج) ، یخ = 7 درجه زیر صفر یا 7-(چهارمین جای خالی در دماسنج) ، بستنی = 18 درجه زیر صفر یا 18- (آخرین جای خالی در دماسنج).

شکل پایین: خورشت قرمه‌سبزی = ↑20 ، یخچال = ↑3 ، لیوان آب = 0 ، یخ = ↓7 ، بستنی = ↓18

ادامه فعالیت صفحه 16 ریاضی ششم دمای هر یک از شکل‌ها عبارت است از: خورشت قرمه‌سبزی = 20+ ، یخ = 7- ، لیوان آب = 0 ، یخچال = 3+ ، بستنی = 18-

پاسخ تمرین صفحه 19 ریاضی ششم

تمرین فصل اول ریاضی ششم سوال 1 تا 3 سوال 1)

3 ساعت قبل از ظهر = 3-                 ،   7 ساعت بعد از ظهر = 7+               ،  11 ساعت بعد از ظهر = 11+

ساعت 12 ظهر = 0                        ،    5 ساعت قبل از ظهر = 5-               ، 3 ساعت بعد از ظهر = 3+

سوال 2)

اکنون در طبقه سوم هستیم.

3+ = یک طبقه بالا ⇒ 2+ = یک طبقه پایین ⇒ 4+ = دو طبقه بالا ⇒ 2+ = چهار طبقه بالا ⇒ 2- = دو طبقه پایین ⇒ 0

سوال 3)

اعداد روی محور از چپ به راست عبارتند از: 130- ، 60- ، 25- ، 75+ ، 125+

تمرین فصل اول ریاضی ششم سوالات 4 تا 6 سوال 4)

15- < 0   ،       1+ > 1-      ،   5- < 3-       ،  150 > 100      ،   0 < 15+      ،   2+ > 120-     ،  40+ > 40-     ، 2+ > 1340-

سوال 5)

80+ > 30+ > 1+ > 0 > 1- > 5- > 12- > 80-

سوال 6)

6- ، 4- ، 2- ، 0 ، 2+ ، 4+ ، 6+ ، 8+ ، 10+                                                                    10+ ، 5+ ، 0 ، 5- ، 10- ، 15- ، 20- ، 25-

گام به گام فصل اول ریاضی ششم | مرور فصل

در آخرین بخش مربوط به گام به گام فصل اول ریاضی ششم به تمرینات مرور فصل خواهیم پرداخت. همانطور که از ابتدا به شما قول دادم در این مقاله تمامی تمرینات و فعالیت‌های کتاب درسی به طور کامل بررسی می‌شود. پس اصلا جای نگرانی نیست و با خیال راحت به حل تمرینات فصل اول ریاضی ششم بپردازید. اگر آماده هستید به سراغ تمرینات مرور فصل اول ریاضی ششم برویم.

پاسخ فرهنگ نوشتن صفحه 20 ریاضی ششم

فرهنگ نوشتن صفحه 20 ریاضی ششم

سوال 1)

کافی است عددهای طبیعی ….، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 را در آن عدد ضرب کنیم تا مضرب‌هایش بدست آید. برای مثال مضرب‌های عدد 7 عبارتند از:

1 × 7 = 7  ,  2 × 7 = 14  ,  3 × 7 = 21  , 4 × 7 = 28  , 5 × 7 = 35 , …..

سوال 2)

محل تقریبی دو عدد صحیح را روی محور نمایش می‌دهیم، هر کدام که سمت راست دیگری بود، بزرگ‌تر است.

سوال 3)

همانطور که قبلا اشاره کردیم، عددی بر 3 بخش‌پذیر است که مجموع ارقام آن عدد بر 3 بخش‌پذیر باشد. برای مثال عدد 9852 را در نظر بگیرید. مجموع ارقام این عدد برابر 24 = 2 + 5 + 8 + 9 می‌باشد. پس عدد 9852 بر 3 بخش‌پذیر است، چون مجموع ارقام آن بر 3 بخش‌پذیر است.

سوال 4)

خیر، به عنوان مثال عدد 1020 بر 3 بخش‌پذیر است اما بر 9 بخش‌پذیر نیست. چون مجموع ارقام عدد 1020 بر 9 بخش‌پذیر نیست.

پاسخ تمرین صفحه 20 و 21 ریاضی ششم

تمرین صفحه 20 ریاضی ششم سوالات 1 و 2 سوال 1)

الف) رابطه بین شماره شکل و تعداد چوب کبریت‌ها به صورت مقابل است:                 6 × شماره شکل = تعداد چوب کبریت‌ها

پس شکل چهارم 24 = 6 × 4 چوب کبریت دارد.

ب) در شکل زیر مثالی آورده‌ایم که رابطه بین شماره شکل و تعداد چوب کبریت بصورت زیر است:

2 – (3 × شماره شکل) = تعداد چوب کبریت‌ها

جواب تمرین یک قسمت ب صفحه 20 ریاضی ششم

سوال 2)

الف) 3030 ، 7689 ، 153   ب) 80 ، 1720   پ) 41 ، 31 ، 17   ت) بله، چون مجموع ارقام عدد 675 بر 9 بخش‌پذیر است.

تمرین صفحه 21 ریاضی ششم سوالات 3 و 4 و 5

سوال 3)

الف) نادرست، زیرا عددی بر 2 بخش‌پذیر است که یکان آن 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 باشد.

ب) نادرست، زیرا عددی بر 3 بخش‌پذیر است که مجموع ارقام آن بر 3 بخش‌پذیر باشد.

پ) درست، زیرا مجموع ارقام عدد 108 بر 9 بخش‌پذیر است و عدد سه رقمی کوچک‌تر از آن نداریم که بر 9 بخش‌پذیر باشد.

سوال 4)

فاصله بین اعداد بخش‌پذیر بر 2، دو تا دو تا است و فاصله بین اعداد بخش‌پذیر بر 3، سه تا سه تا است. همچنین فاصله بین اعداد بخش‌پذیر بر 5، پنج تا پنج تا و بخش‌پذیر بر 9، نه تا نه تا است. اعدادی که بر 2 و 3 بخش‌پذیر هستند، فاصله آنها شش تا شش است. اعدادی که بر 2 و 5 بخش‌پذیر هستند، فاصله آنها ده تا ده تا است و اعدادی که بر 3 و 5 بخش‌پذیر هستند، فاصله آنها پانزده تا پانزده تا است.

سوال 5)

عدد به رقم : 49000807     ،    شکل گسترده عدد : 7 + 800 + 9000000 + 40000000    ، رقم دهگان هزار این عدد، صفر است.

ارزش مکانی رقم 9 از یکان میلیون به صدگان میلیون تغییر می‌کند.

تمرین صفحه 21 ریاضی ششم سوالات 6 و 7 و 8 سوال 6)

جمعیت یک شهر، 6703400 می‌باشد. اگر از میان آنها 921000 نفر افراد کم‌توان باشند، چه تعداد از افراد این شهر، از توانایی کافی برای زندگی برخوردار هستند؟                                                  نفر 5782400 = 921000 – 6703400

سوال 7)

به ترتیب از راست به چپ: شکل اول = 8-   ،  شکل دوم = 325-  ،    شکل سوم = 20+   ، شکل چهارم = 16-

سوال 8)

13/95 < 130/7          ،                               9882399 < 15677399      ،                           4+ > 8-

32- < 18-     ،                                         500007 > 70005     ،                              120+ > 45+

خب دانش‌آموزان عزیز به پایان مقاله گام به گام ریاضی ششم رسیدیم. تمام تلاش بنده بر این بود که در این مقاله با زبانی ساده بهترین پاسخ را به سوالات فصل اول ریاضی ششم بدهم. امیدوارم که این مقاله رضایت شما را به دنبال داشته باشد و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. با نظرات (پیشنهادات یا انتقادات) خود باعث دل‌گرمی ما باشید و در هرچه بهتر نوشتن مقالات ما را یاری کنید. برای مشاهده سایر آموزش‌ها برای ریاضی پایه ششم، کافیست وارد بخش آموزش ریاضی ششم شوید.

سوالات متداول

 • آیا در این مقاله کلیه تمرینات کتاب درسی ریاضی ششم بررسی شده است؟
  بله، در گام به گام ریاضی ششم پاسخ کلیه تمرینات را در اختیارتان گذاشته‌ایم.
 • آیا در این مقاله به آموزش مباحث فصل اول ریاضی ششم نیز پرداخته شده است؟
  خیر، این مقاله صرفا به حل تمرینات و فعالیت‌های کتاب درسی پرداخته است. برای آموزش به مقاله آموزش فصل اول ریاضی ششم مراجعه کنید.
 • چگونه می‌توانیم به سایر مقالات آموزشی دسترسی داشته باشیم؟
  کافیست وارد سایت بخون شوید و پایه تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
4.7/5 - (12 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
8 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا