جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی

سلام  دوستان عزیز سالار احمدی هستم  از سایت بخون، در این مقاله قصد دارم به بررسی جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی بر اساس آخرین تغییرات کتاب بپردازم، می‌توانید در انتها پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی را به صورت رایگان در قالب PDF دانلود کنید.

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۱

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۳۱

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون دهم فصل اول صفحه ۳۱
جواب سوال ۱ کارگاه تحلیل علوم و فنون فصل فصل ۱ صفحه ۳۱

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۳۲

پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون فصل ۱ دهم
پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون فصل ۱ دهم صفحه ۳۲

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۳۳

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم انسانی فصل ۱
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم انسانی فصل ۱ صفحه ۳۳
 • فضای حاکم بر شعر غم‌انگیز است و وزن و آهنگ با محتوا تناسب دارد .
 • ادبیات غنایی، عاطفی فضای حاکم بر شعر شاد و شورانگیز است محتوا با وزن و آهنگ تناسب دارد.
 • غنایی، اگر با لحن عاطفی خوانده شود بیشتر می‌توان با فضای شعر ارتباط برقرار کرد وزن شعر نرم، آرام و لطیف است.
 • تعلیمی، وزن به کار رفته در این شعر سنگین است. حس و حال متفکرانه و آمیخته به حسرت و اندوه دارد.
 • نوع شعر حماسی است وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه است بار عاطفی حاکم بر این سروده پهلوانی-دلاوری و جسورانه است. نوع آن تعلیمی است. فضای عاطفی حاکم بر شعر ملایم و اندرزی است.
 • نصیحت گرایانه و پندآموز است .

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۳۴

پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل یک
پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل یک صفحه۳۴
 • واج آرایی صامت «گ» وش» – واژه آرایی «گوشه»
 • واج آرایی مصوت «ای» ،صامت «م» – واج آرایی صامت «ش – ک – د»، واژه آرایی کشیدیم ، بریدیم، پریدیم
 • واژه آرایی «بند،دل،داد،ما» ، واج آرایی صامت «د» ، مصوت «-ِ»
 • واج آرایی «ل- م-ع» ،واژه آرایی «بی عمل»
 • واج آرایی صامت «نخ» مصوت «آ»

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۲

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۵۶

جواب کارگاه علوم وفنون ادبی سال دهم فصل ۲
جواب کارگاه علوم وفنون ادبی سال دهم فصل ۲ صفحه ۵۶
 • سادگی زبان شعر
 • کهنه و مهجور بودن بخشی از لغات
 • وجود واژگان عربی
 • به‌کار گیری افعال پیشوندی مانند: فروهل و فرو شد
 • -استفاده از شبکه معنایی ماه و خورشید و آفتاب
 • فراوانی ساخت‌های ترکیبی به نسبت شعر رودکی مانند پیشاهنگ و شتربانان

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۵۶

پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۲
پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۲ صفحه ۵۶

الف:

 • به کار گیری شعر در میان نثر
 • مراعات نظیر :درزی و جولاه قسمت
 • کاربرد کنایه مانند: در پای کسی افتادن: کنایه از عذر خواهی کردن و اظهار پشیمانی کردن
 • به کار گیری سجع در سخن: ندوزد و نبافد

ب:

 • رواج نثر داستانی
 • استفاده از آرایه‌های ادبی: بار سفر بستن کنایه از آماده‌ی سفر شدن، دیوار فراغت: تشبیه، مراعات نظیر: بحر، سفینه، کشتی

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۵۸

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۵۸ سوال ۳

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۲
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۲ صفحه ۵۸
 • شعر با طنز و انتقاد اجتماعی همراه است.
 • نکوهش بی توجهی به مردم و نشنیدن صدای آنان

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۵۸ سوال ۴

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۲
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۲ صفحه ۵۸

زیرا ترتیب و تعداد هجاها در هر دو مصرع یکی است یعنی هجاهای کوتاه و بلند آن‌ها در مقابل هم قرار می‌گیرند.

پایه‌های آواییوزننشانه‌های هجایی
بش نَ وز نی از جُ دا یی فاعلاتن- U - -
چُن حِ کا یت ها شِ کا یتفاعلاتن- U - -
می کُ ند می کُ ندفاعلن-U-

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۵۸ سوال ۵

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۲
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۲ صفحه ۵۸
 • چراغ و داغ: مطرف
 • عزیز و ذلیل: متوازن
 • رسیده و کشیده: متوازی
 • مرقع و مرصع: متوازی
 • شب خیز و پرهیز: متوازی

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۵۸ سوال ۶

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل دو
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل دو صفحه ۵۸

یاد و نام سجع متوازن دارند . باد و یاد که سجع متوازی می سازد و بالاترین ارزش موسیقایی را دارد بام و نام سجع متوازی می سازد و بالاترین ارزش موسیقایی را دارد.

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی

خب دوستان عزیز سایت بخون به قسمت اول جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی رسیدیم و در ادامه به بررسی جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۳ و ۴ خواهیم پرداخت.

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۳

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۷۷

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۳
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۳ صفحه ۷۷
 • سادگی و کوتاهی جملات
 • ساده بودن زبان
 • استفاده از همی به جای می
 • دارا بودن واژگان عربی
 • استفاد از کلمات  کهنه و قدیمی مانند «خنگ»

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه 77

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل سه
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل سه صفحه ۷۷
 • تلمیح به آفرینش
 • تکرار یا واژه آرایی: خواست
 • تضمین اول ما خلق الله

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۷۸

پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۳
پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل ۳ صفحه ۷۸
 • ترصیع دارد، چون همه‌ی سجع‌های آن متوازی است.
 • موازنه دارد
 • ترصیع دارد
 • ترصیع دارد زیرا واژه ها دو به دو سجع متوازی دارند.
 • طبق تعریف کتاب دو واژه کوهیم و ناییم سجع متوازی و آرایه ترصیع و اما اگر تنها کوه و نای را در نظر بگیریم سجع متوازن و ترصیع دارد.

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۷۸ سوال ۴

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۳
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۳ صفحه ۷۸
پایه‌های آواییوزننشانه‌های هجایی
دا ن با شی غن چ با شی فاعلاتن- U - -
مر غَ کا نت کو د کا نتفاعلاتن- U - -
بر چ نند بر ک نندفاعلن-U-

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۴

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۱۰۲

پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل۴
پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل۴ صفحه ۱۰۲
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل۴
پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل۴ صفحه ۱۰۲
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل۴
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل۴ صفحه ۱۰۲
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل۴
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل۴ صفحه ۱۰۲
 • پایه‌های آوایینشانه‌های هجایی
  چش م دل با آن چ نا دی- U - -
  ز کن ک جان دَ نی ست آنU - U-
  بی نی بی نی- -
 • پایه‌های آوایینشانه‌های هجایی
  ای مه ر وی شو ر--U
  تُ در دل ها تُ در سر ها U---
  وی مُه ر وی سر ر--U
  تُ بر لب ها تُ در جان هاU---
 • پایه‌های آوایینشانه‌های هجایی
  آ مَ دی جا بی وَ فا حا-- U-
  نم ب قر با لا ک من اف-- U-
  نت وَ لی حا تا د ام از-- U-
  لا چ را پا چ ر- U-
 • پایه‌های آوایینشانه‌های هجایی
  ب یا تا قد ک تا نا گهU ---
  ر یک دی گر ز یک دی گرU ---
  ب دا نیم نَ ما نیمU--
 • پایه‌های آوایینشانه‌های هجایی
  کی رف ت کی بو د-- U
  ی ز دل ک ای نَ هُف ت-U-U
  تَ من نا کُ ک پی دا کُU-- U
  نم تُ را م تُ را-U-
 • پایه‌های آوایینشانه‌های هجایی
  آ ی ن ار خُد ش کَ نا- U U-
  نق ش تُ بن یی ن ش کس- U U-
  مو د راست تن خَ طاست- U-
 • پایه‌های آوایینشانه‌های هجایی
  ا گر پا سَ رت زاU --
  ی در دا س مان بگU --
  مَ نا ری ذَ رد درU --
  چُ کوه ش کوهU --

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۱۰۳

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون فصل ۴
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون فصل ۴ صفحه ۱۰۳
 • بیت سوم استفاده از شیوه بلاغی
 • به کار گیری اندر به جای «در»
 • کاربرد کلمه «بازارگانی» به جای «بازرگانی»
 • تکرار واژه «همانی»
 • استفاده از واژگان فارسی

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۱۰۴

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۴
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی فصل ۴ صفحه ۱۰۴

الف:

 • سطح فکری: مردان خدا و افراد با ایمان کسانی هستند که در میان مردم زندگی می کنند وهیچ وقت ازیاد خدا غافل نیستند.
 • سطح زبانی: به کار گیری لغات مهجور و کهنه – زغن ، بخسبد و در آمیزد | آوردن را به معنی حرف اضافه شیخ ما را
  گفتند | کاربرد جملات کوتاه و کامل به ویژه در دو جملة پایانی | استفاده از واژه های عربی چغز، صعوه  | زن خواستن به جای ازدواج کردن و زن گرفتن
 • سطح ادبی: یک نفس :مجاز از لحظه و زمان اندک| تکرار واژه‌ها: فلان،هوا ،گفتن | مراعات نظیر:مشرق، مغرب و بخرد، بفروشد، داد و ستد و بازار

ب:

 • سطح فکری: رواج نثر داستانی و اشاره به نقش حیله و تفکر و چاره سازی در رستن از بلایا و در بیت نیز به نقش مقدر بودن روزی اشاره دارد .
 • سطح زبانی: به کار بردن شعر درمیان نثر | به کار گیری فراوان از واژگان عربی: هوّام، متصیّد، مغلّظ جوع، ممر| آوردن ب بر سر فعل: بگرفت | آوردن آنچ به جای آن چه | می گیری و می بری، می اخباری به جای ب مضارع التزامی.
 • سطح ادبی: استفاده از آرایه‌های ادبی: تشخیص و استعاره در بیت پایانی | به کار بردن تشبیه: شبکة ارزاق: اضافه تشبیهی،ماهی چون لقمة، ماهی چون برف دی .

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۱۰۵

پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل 4
پاسخ کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی سال دهم فصل 4 صفحه ۱۰۵
 • باره و خاره: جناس ناهمسان اختلافی |خار و خاره: جناس ناهمسان افزایشی
 • پری یعنی پرواز کنی و پری مصرع دوم یعنی زیبارو : جناس تام یا همسان
 • گبر و ببر: جناس ناهمسان اختلافی
 • فارغ و فراغت: اشتقاق | ما و را : جناس ناهمسان اختلافی
 • حریم و حرمت : اشتقاق | حرم وحریم : جناس ناهمسان افزایشی و اشتقاق
 • نظر و منظر: جناس ناهمسان افزایشی و اشتقاق
 • شیرین مصراع اول به معنی نام زنی و در مصرع دوم به معنی گوارا : جناس تام یا همسان

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی صفحه ۱۰۶

جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون دهم انسانی
جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون دهم انسانی فصل ۴ صفحه ۱۰۶
 • است: ردیف | خَم و ماتم : واژه های قافیه | حرف اصلی: ــ م | قاعدة ۲
 • ردیف: ــــ | واژه های قافیه: اردیبهشت و خشت| حروف قافیه: ــ شت | قاعدة ۲
 • ردیف: ــــ | واژه های قافیه: شیرین نفس و قفس| حروف قافیه: ــَ س | قاعدة ۲
 • ردیف: را | واژه های قافیه: جا م و نام | حروف قافیه: ام | قاعدة ۲
 • ردیف: ــــ | واژه های قافیه: گبر و ببر | حروف قافیه: ــَ بر | قاعدة ۲

دوستان عزیز به انتها این مقاله از سری مقالات گام به گام علوم و فنون دهم انسانی رسیدیم. از طریق لینک‌های زیر نیز می‌توانید به مطالب ذکر شده دسترسی پیدا کنید.

منتظر نظرات گران‌بهای شما دوستان عزیز هستم.

دانلود PDF جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی

سوالات متداول جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی

 • آیا جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی مطابق با آپدیت جدید کتاب است؟
  بله جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی است.
 • امکان دانلود گام به گام کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی وجود دارد؟
  بله می‌توانید جواب کارگاه تحلیل علوم و فنون ادبی دهم انسانی را به صورت PDF دانلود کنید.

درضمن اگر در زمینه کنکور و آموزش دارای کسب و کار هستید و به دنبال دیده شدن خدمات خود می‌باشید و خصوصا اگر مولف کتاب هستید، سایت بخون به عنوان یک رسانه آموزشی کاملا مستقل پذیرای تبلیغات شما می‌باشد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی توصیه می‌کنم از صفحه تبلیغات کتاب کنکوری دیدن کنید.

4.7/5 - (6 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا