نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | در پی غذای سالم

در مقاله قبلی به صورت کامل آموزش فصل دوم شیمی یازدهم را باهم بررسی کردیم. همه نکات درسی و هر آنچه که برای تسلط نیاز داشتید در اختیار شما عزیزان قرار دادیم. با توجه به این که شیمی یک درس مفهومی-محاسباتی است، برای تسلط کامل جدا از درسنامه، شما به نمونه سوالات استاندارد و مفید نیاز دارید، نمونه سوالاتی که کل مباحث را پوشش دهند. همان‌طور که می‌دانید فصل دوم شیمی یازدهم بارم‌بندی قابل توجهی را هم در امتحانات به خود اختصاص می‌دهد و در امتحان نوبت اول حدود 5 نمره و در امتحان نوبت دوم حدود 9 نمره به این فصل اختصاص دارد.

امروز در سایت بخون استانداردترین نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم را در اختیار شما قرار می‌دهم که به صورت کامل تمامی مباحث موجود در این فصل را پوشش داده است و به شما قول می‌دهم اگر با دقت نمونه سوالات فصل دوم شیمی یازدهم را بررسی کنید می‌توانید تاثیر خوب و به سزایی در تسلط برروی مباحث این فصل پیدا کنید. در مقاله نمونه سوال فصل 2 شیمی یازدهم جواب همه سوالات به صورت تشریحی داده شده است. پس با من همراه باشید. درضمن برای دسترسی به سایر نمونه سوالات می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

نمونه سوالات فصل دوم شیمی یازدهم | صفحه 49 تا 55 کتاب درسی

سوال 1) جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل کنید.

الف) …………………… همواره نفش محوری در رشد، تندرستی و زندگی انسان داشته است.

ب) …………………… یک ماده، معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره‌های سازنده آن است.

پ) میزان انرژی غذا به …………………… آن به هنگام سوختن، بستگی دارد.

ت) هر چه دمای ماده بالاتر باشد، میانگین …………………… و میانگین انرژی …………………… ذره‌های سازنده آن بیشتر است.

ث) یکای دما در SI، …………………… است.

سوال 2) با توجه به شکل زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

نمونه سوالات فصل دوم شیمی یازدهم | صفحه 49 تا 55 کتاب درسی اثر دما بر میزان جنبش مولكولها

 

الف) کدام‌یک از حالت‌ها، انرژی گرمایی بیشتری دارد؟

ب) جنبش مولکول‌های سه حالت ماده را با توجه به شکل مقایسه کنید.

سوال 3) برای جبران کمبود کدامیک از ماده در بدن، مواد غذایی زیر لازم است؟ آن را به ستون مقابل وصل کنید.

نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم

اگر به دنبال منبعی مناسب برای ترجمه درس های عربی یازدهم و همچنین حل تمرین های عربی یازدهم هستید، حتما لینک معنی درس های عربی یازدهم و معنی درس های عربی یازدهم را باز کنید تا کامل‌ترین ترجمه را از درس های عربی یازدهم و پاسخ تمرینات این پایه داشته باشید.

سوال 4) یک قطعه یخ 200 گرمی را با 200 گرم آب را در نظر بگیرید به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) میانگین انرژی جنبشی و تندی ذرات سازنده یخ و آب را با هم مقایسه نمایید.

ب) با توجه به اینکه ذرات سازنده هر دو این مواد یکسان بوده و از نوع H2O می‌باشد. بنظر شما چرا انرژی جنبشی در آب بیشتر از یخ است؟

پ) در کدامیک سریعتر می‌توانید حرکت مولکول‌ها را ببینید؟ چرا؟

پاسخ نمونه سوالات فصل دوم شیمی یازدهم | صفحه 49 تا 55 کتاب درسی

پاسخ سوال 1)

الف) غذا

ب) دما

پ) جرم

ت) تندی – انرژی جنبشی

ث) کلوین

پاسخ سوال 2)

الف) هر چه جنبش مولکول‌های یک ماده بیشتر باشد، انرژی جنبشی آن نیز بیشتر است. در حالت گازی جنبش مولکول‌ها از دو حالت دیگر بیشتر است در نتیجه انرژی جنبشی بیشتری دارند. برای مطالعه سایر مقالات مرتبط با شیمی دوازدهم، لینک قرار داده شده را دنبال نمایید.

ب)  گاز > مایع > جامد

پاسخ سوال 3)

پاسخ نمونه سوالات فصل دوم شیمی یازدهم | پاسخ سوال 3

پاسخ سوال 4)

الف) یخ < آب

ب) چون حالت آن‌ها متفاوت است. آب مایع و یخ جامد است؛ در نتیجه

پ) در حالت مایع. یعنی حرکت مولکول‌ها در آب سریعتر است.

نمونه سوال فصل 2 شیمی یازدهم | صفحه 56 تا 63 کتاب درسی

سوال 1) هر یک از عبارت‌های زیر را با انتخاب واژه درست، کامل نمایید.

الف) اگر گرما از سامانه به محیط پیرامون منتقل شود، علامت گرما ( منفی / مثبت ) و اگر انرژی گرمایی سامانه افزایش یابد، علامت آن ( منفی / مثبت ) می‌شود.

ب) روغن و چربی از جمله ترکیب‌های ( معدنی / آلی ) هستند که در ساختار مولکول‌های روغن، پیوند‌های ( دوگانه / یگانه ) بیشتری وجود دارد.

پ) در فرایند گرماده، انرژی گرمایی سامانه ( افزایش / کاهش ) و در فرایند گرماگیر انرژی گرمایی محیط ( افزایش / کاهش ) می‌یابد.

ت) گرما را می‌توان مقدار ( انرژی گرمایی / دما ) دانست که به دلیل تفاوت در ( انرژی گرمایی / دما ) جاری می‌شود.

سوال 2) درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

الف) در یک لیوان آب با دمای 30 درجه، انرژی گرمایی و دما به مقدار آب درون لیوان بستگی دارد.

ب) گوارش موادغذایی در بدن فرایندی است که با آزاد شدن انرژی همراه است.

پ) یک واکنش نمی‌تواند در دمای ثابت انجام شود.

ت) با انجام یک واکنش شیمیایی و تغییر در شیوه اتصال اتم‌ها به یکدیگر، تفاوت آشکاری در انرژی پتانسیل وابسته به آن‌ها ایجاد می‌شود.

سوال 3) اگر برای افزایش دمای مخلوطی از 2/8 کیلوگرم آب و 3/2 کیلوگرم اتانول به اندازه ℃50 ، 850 کیلوژول گرما نیاز باشد، گرمای ویژه اتانول را برحسب  J. g-1-1 کدام است؟ (گرمای ویژه آب برابر  4/2 J. g-1-1 است.)

سوال 4) با توجه با واکنش داده شده، گرمای واکنش زیر را به دست بیاورید.

نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم | سوال 5

سوال 5) اگر از مصرف هر گرم آلومینیوم در واکنش ترمیت، 15/25 کیلوژول گرما آزاد شود، ∆H واکنش موازنه شده ترمیت برحسب کیلوژول کدام است؟ (Al = 27 g/mol)

سوال 6) با توجه به واکنش داده شده به سوال‌های زیر پاسخ بدهید.

نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم | سوال 7

الف) واکنش تبدیل الماس به گرافیت چه نوع واکنشی است؟ چرا؟

ب) چرا انرژی پتانسیل یک مول الماس، بیستر از یک مول گرافیت است؟

پاسخ نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم | صفحه 56 تا 63 کتاب درسی

پاسخ سوال 1)

الف) منفی – مثبت

ب) آلی – دوگانه

پ) کاهش – کاهش

ت) انرژی گرمایی – دما

پاسخ سوال 2)

الف) نادرست. دما به مقدار ماده بستگی ندارد.

ب) درست

پ) نادرست. در واکنش اکسایش گلوکز، دمای بدن تغییر محسوسی نمی‌کند، زیرا دمای مواد واکنش‌دهنده پیش از آغاز واکنش با دمای مواد فراورده پس از پایان واکنش برابر است، در واقع واکنش در دمای ثابت انجام می‌شود.

ت) درست

پاسخ سوال 3)

پاسخ نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم | جواب سوال 4

اگر می‌خواهید جواب کامل و تشریحی فعالیت‌های زیست یازدهم را به صورت یکجا به دست بیاورید، کافیست تا لینک جواب فعالیت‌های زیست یازدهم را باز کنید.

پاسخ سوال 4)

چون واکنش‌های سوختن گرماده هستند، باید سطح انرژی فراورده‌ها را پایین‌تر از سطح انرژی واکنش‌دهنده‌ها در نظر بگیریم. بنابراین خواهیم داشت:

پاسخ نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم | پاسخ سوال 5

پاسخ سوال 5) 

پاسخ نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم | جواب سوال 6

پاسخ سوال 6) 

الف) چون سطح انرژی الماس بالاتر از سطح انرژی گرافیت است و گرمای بیشتری از آن آزاد می‌شود.

ب) واکنش تبدیل الماس به گرافیت، یک واکنش گرماده است؛ زیرا گرافیت سطح انرژی پایین‌تری نسبت به الماس دارد.

نمونه سوال شیمی یازدهم با جواب | صفحه 64 تا 72 کتاب درسی

سوال 1) جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

الف) انرژی لازم برای شکستن پیوند Cl-Cl …………………… از انرژی لازم برای شکستن پیوند Br-Br است.

ب) انجام یک واکنش شیمیایی نشان‌های از تغییر در …………………… به یکدیگر است که به تغییر در ساختار و خواص مواد منجر می‌شود.

پ) واکنش تبدیل مولکول هیدروژن به دو اتم مجزا، واکنشی …………………… است.

ت) …………………… آرایش منظمی از اتمهاست که به مولکول آلی دارای آن، خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می‌بخشد.

سوال 2) درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

الف) شیمیدان‌ها به موادی که فرمول مولکولی متفاوت اما ساختار یکسانی دارند، ایزومر (همپار) می‌گویند.

ب) در ساختار ترکیب‌های آلی فقط مولکول‌های هیدروژن و کربن وجود دارد.

پ) آلدهید و کتون نسبت به هم ایزومراند.

ت) گشنیز دارای گروه عاملی اتری است.

سوال 3) 

نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | سوال 8

سوال 4) آنتالپی سوختن متان و اتان برحسب کیلوژول بر مول به ترتیب برابر با 890- و 1560- است، ارزش سوختی آن‌ها را باهم مقایسه کنید. ( C=12, H=1)

سوال 5) جدول زیر را کامل کنید.

نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | سوال 10

در لینک آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم، مقالاتی وجود دارد که شامل پاسخ به همه تمرینات کتاب آزمایشگاه یازدهم می‌باشد، پس حتما آن را دنبال کنید.

جواب نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | صفحه 64 تا 72 کتاب درسی

پاسخ سوال 1)

الف) بیشتر

ب) شیوه اتصال اتم‌ها به یکدیگر

پ) گرماده

ت) گروه عاملی

پاسخ سوال 2)

الف) نادرست. شیمیدان‌ها به موادی که فرمول مولکولی یکسان اما ساختار متفاوتی دارند، ایزومر می‌گویند.

ب) نادرست. ترکیب‌های آلی در ساختار خود افزون بر اتم‌های هیدروژن و کربن، اتم‌های اکسیژن، گاهی نیتروژن و گوگرد نیز دارند.

پ) درست

ت) نادرست. گشنیز دارای گروه عاملی هیدروکسیل یا الکلی است. برای دروس پایه دوازدهم دنبال منبع رایگان هستید! دیگر جای نگرانی نیست! فقط کافی است لینک دوازدهم را دنبال کنید تا به اقیانوس آموزش‌های رایگان قدم بگذارید.

پاسخ سوال 3)

جواب نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | جواب سوال 8

پاسخ سوال 4)

گرمای حاصل از سوختن 1 گرم متان بیشتر است؛ درنتجه ارزش سوختی متان از اتان بیشتر است.

جواب نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | جواب سوال 9

پاسخ سوال 5)

جواب نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | جواب سوال 10

نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم با جواب | صفحه 72 تا 75 کتاب درسی

سوال 1) جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

الف) ………… به جمع‌پذیری گرمای واکنش‌ها معروف است.

ب) جنس لیوان استفاده شده در گرماسنج لیوانی ……………. . است.

پ) ……………. به گاز مرداب معروف است.        

ت) آمونیاک را می‌توان به روش …………. از گاز‌های هیدروژن و نیتروژن تهیه کرد.

سوال 2) به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

الف) با توجه به تعریف آنتالپی پییوند، برای چه واکنش‌هایی مناسب است؟

ب) چرا گرمای بسیاری از واکنش‌ها را نمی‌توان با روش مستقیم اندازه‌گیری کرد؟

پ) قانون هس را بیان کنید. 

سوال 3) با توجه به واکنش‌های داده شده، H∆ واکنش خواسته شده را حساب کنید.

نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم با جواب | سوال 11

سوال 4) با توجه به واکنش‌های نمادین داده شده، H∆ واکنش خواسته شده را حساب کنید.

نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم با جواب | سوال 12

سوال 5) با توجه به واکنش‌های داده شده، H∆ واکنش تبدیل گرافیت به الماس چند کیلوژول است؟

نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم با جواب | سوال 13

پاسخ نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | صفحه 72 تا 75 کتاب درسی

پاسخ سوال 1)

الف) قانون هس

ب) پلی‌استایرن

پ) گاز متان

ت) هابر

پاسخ سوال 2)

الف) به کار بردن آنتالپی پیوند برای تعیین H∆ واکنش‌هایی مناسب است که همه مواد شرکت‌کننده در واکنش به حالت گازی باشند.

ب) زیرا برخی از آن‌ها مرحله‌ای از یک واکنش پیچیده هستند و برخی دیگر به آسانی انجام نمی‌شوند. همچنین تامین شرایط بهینه برای انجام آن‌ها بسیار دشوار است.

پ) اگر معادله واکنش را بتوان از جمع معادله دو یا چند واکنش دیگر به دست آورد، H∆ آن نیز از جمع جبری H∆ همان واکنش‌ها به دست می‌آید.

پاسخ سوال 3)

واکنش اول را برعکس و واکنش دوم و سوم را مثل خودش می‌نویسیم:

پاسخ نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | جواب سوال 11

پاسخ سوال 4)

معادله واکنش اول را بدون تغییر می‌نویسیم، واکنش دوم را در 2 ضرب می‌کنیم و واکنش سوم را برعکس می‌کنیم:

پاسخ نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | جواب سوال 12

پاسخ سوال 5)

ابتدا واکنش تبدیل آلوتروپ گرافیت به الماس را می­نویسیم. معادله واکنش اول را معکوس می‌کنیم. معادله واکنش‌های دوم و سوم را بدون تغییر می‌نویسیم:

پاسخ نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم | جواب سوال 13

اگر به دنبال منبعی خوب برای آموزش فیزیک هستید، مقاله آموزش فصل اول فیزیک یازدهم | الکتریسیته ساکن را مطالعه کنید تا کلی نکات کلیدی در رابطه با این فصل نصیبتان شود.

نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم با جواب | صفحه 75 تا 89 کتاب درسی

سوال 1) جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

الف) افزایش دما سبب ……………. زمان ماندگاری اغلب مواد غذایی می‌شود.

ب) هر چه بازه زمانی انجام تغییر شیمیایی بزرگتر باشد، واکنش ………. انجام می‌شود.

پ) ……………… شاخه‌ای از علم شیمی است که درباره شرایط و چگونگی انجام واکنش‌های شیمیایی و عوامل موثر بر سرعت آن‌ها بحث می‌کند.

ت) سرعت مصرف یا تولید یک ماده شرکت‌کنند در واکنش در گستره زمانی قابل اندازه‌گیری را ……………. . می‌گویند.

ث) ریزمغذی‌ها ترکیبات …………………… هستند که رادیکال‌ها را غیر فعال می‌کنند.

ج) سرعت تولید گلوکز ………… سرعت مصرف مالتوز است.

سوال 2) هر یک از عبارت‌های زیر را با انتخاب واژه درست، کامل نمایید.

الف) با قرار دادن تیغه آلومینیومی در محلول آبی مس (II) سولفات، با گذشت زمان محلول (پررنگ / بی‌رنگ‌)

ب) در یک واکنش شیمیایی با گذشت زمان، مقدار واکنش‌دهنده (کاهش / افزایش) و مقدار فراورده (کاهش / افزایش)

پ) علامت n∆ در تعیین سرعت واکنش برای فراورده‌ها (مثبت / منفی) و برای واکنش‌دهنده‌ها (مثبت / منفی) است.

ت) آهنگ واکنش سوختن در گستره زمانی (کوتاه / بلند) رخ می‌دهد و (سطح انرژی / پایداری) فراورده‌ها بیشتر از واکنش‌دهنده‌ها است.

سوال 3) به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

الف) سه روش که باعث افرایش زمان ماندگاری مواد غذایی می‌شود را نام ببرید.

ب) برای واکنش‌های سریع و کند، یک مثال بزنید.

پ) لیکوپن در چه میوه‌هایی یافت می‌شود و نقش آن چیست؟

سوال 4) با توجه به شکل زیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم با جواب | سوال 14

الف) این ساختار مربوط به چه ماده‌ای است؟

ب) فرمول مولکولی آن را بنویسید.

پ) چه کاربردی دارد؟

ت) در چه میوه‌هایی وجود دارد؟

سوال 5) شکل زیر نمودار تقریبی تغییر غلظت مواد ضمن پیشرفت واکنش را نشان می‌دهد، با توجه به آن:

الف) معادله نمادین واکنش آن را بنویسید.

ب) نسبت سرعت متوسط A به B را بنویسید.

نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم با جواب | سوال 15

در مقاله جواب تکمیل کنید دینی یازدهم پاسخ کامل این قسمت از کتاب دینی یازدهم را بدون نیاز به منابع دیگر مشاهده کنید.

سوال 6) جدول زیر را کامل کنید.

نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم با جواب | سوال 16

جواب نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم | صفحه 75 تا 93 کتاب درسی

پاسخ سوال 1)

الف) کاهش

ب) کندتر

پ) سینیتیک شیمیایی

ت) سرعت متوسط

ث) آلی سیرشده

ج) دوبرابر

پاسخ سوال 2)

الف) بی‌رنگ

ب) کاهش – افزایش

پ) مثبت – منفی

ت) کوتاه – پایداری

پاسخ سوال 3)

الف) خالی کردن هوای درون ظرف – تهیه کنسرو – نمک‌سود کردن

ب) واکنش سریع: افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات باعث تشکیل سریع رسوب سفیدرنگ نقره‌کلرید می‌شود.

واکنش کند: اشیای آهنی در هوای مرطوب به کندی زنگ می‌زنند. زنگار تولیدشده در این واکنش ترد و شکننده است.

پ) در هندوانه و گوجه فرنگی و میوه‌هایی با رنگ‌دانه قرمز یافت می‌شود. همچنین با جذب رادیکال‌ها فعالیت آن‌ها را کاهش می‌دهد.

پاسخ سوال 4)

الف) بنزوئیک‌اسید که عضو خانواده خانواده کربوکسیلیک‌اسید‌ها است.

ب) C7H6O2

پ) در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده استفاده می‌شود.

ت) بنزوئیک اسید در تمشک و توت‌فرنگی وجود دارد.

پاسخ سوال 5)

الف) از آن‌جا که ابتدای واکنش فقط A وجود دارد و غلظت B و C برابر صفر است، می‌توان گفت که A واکنش‌دهنده و B و C فراورده هستند. معادله نمادین واکنش را می‌توان به صورت زیر نوشت:

2A →2C + B

ب) با توجه به ضرایب استوکیومتری مواد، سرعت مصرف A، 2 برابر سرعت تولید B است و با سرعت تولید C برابر است.

جواب تمرین‌های آخر فصل کل کتاب شیمی یازدهم را می‌توانید در لینک جواب تمرین‌های دوره‌ای شیمی یازدهم از فصل 1 تا 3 مشاهده کنید.

پاسخ سوال 5) 

جواب نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم | جواب سوال17

نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم با جواب

سوال 1) با توجه به جدول زیر، سرعت متوسط تجزیه N2O5 و سرعت تشکیل NO2 را طبق واکنش داده شده در فاصله زمانی 2 تا 5 دقیقه برحسب مول بر ساعت حساب کنید.

نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم با جواب | سوال 16
نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم با جواب | سوال 16

سوال 2) اگر در واکنش فرضی زیر، در ظرفی به حجم 0/5 لیتر، سرعت تولید ماده C برابر 0/08 mol. L-1. s-1 باشد، سرعت مصرف ماده B برحسب mol. min-1 را بدست‌آورید.

نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم با جواب | سوال 18

سوال 3) در ظرفی به حجم 4 لیتر، واکنش زیر انجام می‌شود. اگر طی مدت 40 ثانیه غلظت گاز N2 O5 از 0/7 مول بر لیتر به 0/3 مول بر لیتر برسد، سرعت متوسط مصرف آن را برحسب مول بر دقیقه حساب کنید؟

نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم با جواب | سوال 19

در آموزش فصل اول زیست یازدهم | تنظیم عصبی کامل‌ترین آموزش این فصل را همراه با نکات کنکوری را مطالعه کنید.

جواب نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم

پاسخ سوال 1)

جواب نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم | جواب سوال 16

پاسخ سوال 2)

سرعت تولید ماده C را برحسب مول بر ثانیه می‌نویسیم:

جواب نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم | جواب سوال 18

سرعت را بر حسب دقیقه می‌نویسیم:

جواب نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم | جواب سوال 18

با توجه به معادله واکنش و ضرایب استوکیومتری مواد، سرعت مصرف ماده B، 4/3 برابر سرعت تولید C است:

جواب نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم | جواب سوال 18

پاسخ سوال 3)

جواب نمونه سوال سینتیک شیمی یازدهم | جواب سوال 19

نمونه سوال فصل اول شیمی یازدهم | قدر هدایای زمینی را بدانیم را باز کنید تا کامل‌ترین و استانداردترین نمونه سوالات این فصل را به صورت رایگان و همراه با پاسخ کاملا تشزحی مشاهده بفرمایید.

کلام آخر

دوستان خوبم به پایان مقاله نمونه سوال شیمی یازدهم فصل دوم رسیدیم؛ امیدوارم نهایت بهره را مقاله نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم برده باشید. دوستان پیشنهادات و انتقادات خود را حتما از طریق بخش نظرات با ما در میان بگذارید و همچنین توصیه می‌کنم حتما در خبرنامه سایت عضویت داشته باشید تا از بهترین خدمات ما به صورت رایگان بهره مند شوید. اما در انتها توصیه می‌کنم حتما از طریق لینک های زیر به آموزش و گام به گام و نمونه سوالات کل فصل های شیمی یازدهم به صورت رایگان دسترسی داشته باشید:

سوالات متداول

  • این مقاله شامل سوالات تستی می‌باشد؟
    خیر، سوالات این مقاله فقط شامل نمونه سوالات امتحانی می‌باشد، اما تست مربوط به این فصل را از تست شیمی یازدهم می‌توانید پیدا کنید.
  • نمونه سوال فصل دوم شیمی یازدهم شامل جواب می‌باشد؟
    بله، در این مقاله جواب تمام سوالات به صورت کامل داده شده است.
3.4/5 - (5 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
4 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا