جواب فعالیت‌‌‌‌های تاریخ دهم انسانی

دوستان خوبم سلام، ثنا فیض‌الهی هستم و امروز در سایت بخون به بررسی جواب فعالیت‌‌‌‌های تاریخ دهم انسانی به صورت کامل، که مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی است کاملا رایگان در اختیارتان گذاشته‌ام و دیگر نیازی به هیچ کمک آموزش دیگری ندارید.

جواب فعالیت تاریخ دهم درس‌ اول

جواب فعالیت صفحه 2 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 1 صفحه 2 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 4 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 2 صفحه 4 تاریخ انسانی پایه دهم

جواب فعالیت صفحه 6 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 3 صفحه 6 تاریخ انسانی کلاس دهم

جواب فعالیت صفحه 6 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه 6 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 7 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت 5 صفحه 7 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 8 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 6صفحه 8 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 9 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 7 صفحه 9 تاریخ دهم رشته انسانی

جواب فعالیت صفحه 11 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 8 صفحه 11 تاریخ پایه دهم انسانی

جواب فعالیت تاریخ دهم درس دوم

جواب فعالیت صفحه 13 تاریخ دهم انسانی

ماه های سال تاریخ دهم انسانی

 پاسخ فعالیت صفحه 15 تاریخ دهم انسانی

پاسخ فعالیت 2 درس 2 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 15 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 3 صفحه 15 تاریخ دهم انسانی

پاسخ فعالیت صفحه 16 تاریخ انسانی دهم

پاسخ فعالیت 4 صفحه 16 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 16 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 5 صفحه 16 تاریخ انسانی پایه دهم

جواب فعالیت تاریخ دهم درس سوم انسانی

جواب  فعالیت صفحه 23 تاریخ دهم انسانی

جواب  فعالیت 1 صفحه 23 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 27 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 2 صفحه 27 تاریخ انسانی پایه دهم

جواب فعالیت صفحه 28 تاریخ انسانی پایه دهم

جواب فعالیت 3 صفحه 28 تاریخ انسانی پایه دهم

جواب فعالیت صفحه 28 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت 4 صفحه 28 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت تاریخ دهم درس‌ چهارم انسانی

جواب فعالیت صفحه 31 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 1 صفحه 31 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 32 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 2 صفحه 32 تاریخ انسانی دهم

 جواب فعالیت صفحه 34 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 3 صفحه 34 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت تاریخ دهم درس پنجم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۴۶ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۴۶ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۴۸ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۴۸ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۴۹ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۴۹ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت تاریخ  پایه دهم انسانی درس ششم

جواب فعالیت صفحه ۵۴ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۵۴ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۵۵ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۵۵ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۵۹ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۵۹ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت تاریخ  پایه دهم انسانی درس هفتم

جواب فعالیت صفحه 61 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۶1 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۶۴ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۶۴ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۶۵تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶۵ تاریخ انسانی پایه دهم

جواب فعالیت صفحه ۶۶ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۶۶ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۶۷ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۶۷ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۶۹ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۶۹ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت تاریخ دهم انسانی درس هشتم

جواب فعالیت  صفحه ۷۲ تاریخ دهم انسانی
جواب فعالیت ۱ صفحه ۷۲ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۷۳ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۷۳ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 73 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه 73 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۷۵ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۷۵ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۷۷ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۷۷ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت درس ۹ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۸۳ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۸۳ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۸۴ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۴ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۸۷ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۷ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۸۸ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸۸ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 88 تاریخ دهم انسانی

ردیف نام شاه دوران حکومت
1 کوروش بزرگ حدود ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد
2 کمبوجیه دوم ۵۳۰تا ۵۲۲ پیش از میلاد
3 داریوش بزرگ ۵۲۲ تا ۴۸۶ پیش از میلاد
4 خشایارشا ۴۸۵ تا ۴۶۵ پیش از میلاد
5 اردشیر یکم ۴۶۵ تا ۴۲۴ پیش از میلاد
6 داریوش دوم ۴۲۳ تا ۴۰۴ پیش از میلاد
7 اردشیر دوم ۴۰۴ تا ۳۵۸ پیش از میلاد
8 اردشیر سوم ۳۵۸ تا ۳۳۸ پیش از میلاد
9 داریوش سوم ۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد

جواب فعالیت درس10 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۹۲ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۲ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۹۳ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۹۳ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۹۴ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۹۴ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۹۵ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۹۵ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۹۷ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۵ صفحه ۹۷ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۹۸ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۹۸ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت های درس ۱۱ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۹۹ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۹ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۰۲ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 103 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 4 صفحه 103 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه 105 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت5 صفحه 105 تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت درس ۱۲ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۱۲ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۳ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۱۶ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت درس 13 تاریخ دهم

جواب فعالیت صفحه 125 تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت 1 صفحه 125تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۲۷ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت درس ۱۴ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۹ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۱ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۳۱ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت درس ۱۵ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۳۷ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۸تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۳۸ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۳۹ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۴۰ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت درس ۱۶ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۴۵ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۴۶ تاریخ انسانی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۵۲ تاریخ انسانی دهم

خب دهمی جان مقاله جواب فعالیت های تاریخ به پایان رسید. می‌توانید با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار روز باخبر شوید. هر سوال، پیشنهاد و انتقادی دارید می‌توانید در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید،در ادامه چند لینک را برای شما به اشتراک گذاشته‌ام.

 سوالات متداول جواب فعالیت های تاریخ دهم انسانی

  • آیا جواب پرسش های نمونه تاریخ دهم انسانی نیز در این مقاله قرار گرفته است؟
    خیر. در این آموزش فقط جواب فعالیت های تاریخ دهم قرار گرفته است.
  • آیا جواب تاریخ دهم انسانی درس چهارم نیز در این مقاله قرار دارد؟
    بله. شما با مطالعه این مقاله به جواب تاریخ دهم درس چهارم ، می‌رسید.
  • آیا جواب فعالیت های تمامی دروس تاریخ دهم در این مقاله قرار دارد ؟ بله .در این مقاله جواب فعالیت همه‌ی درس های تاریخ دهم انسانی قرار دارد.
  • آیا می‌توان این مقاله را بصورت پی دی اف دانلود کنیم؟ بله .در پایان مقاله می‌توان ان را بصورت پی دی اف دانلود کنیم.
2.5/5 - (2 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
0 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا